Services

Ledige byggefelter i Isuliffik – sådan søger man

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Nu er der mulighed for at søge om erhvervsarealer i Isuliffik, Qinngorput. Kommunen annoncerer hermed byggefelter af en størrelse på omkring 1000-2000 og 3000-4500 m2, i erhversområdet 4B5-1 Isuliffik, som ledige.

Det er byggefelterne 1-10 og 26-28, der annonceres ledige.

4B5-1 Isuliffik

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i, hvad der gælder for området ved at læse kommuneplantillægget 4B5-1 Isuliffik, Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk – April 2015.

Kommuneplantillægget kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltningen For Anlæg og Miljø, Areal og Bygningsmyndigheden, eller læses på kommunens hjemmeside

De annoncerede arealer er opdelt efter størrelse. Der er tre puljer:

A: byggefelterne 3, 4 og 8 mellem ca. 1.000-1.500 m2, byggemodningsandel ca. 600.000-800.000kr

B: byggefelterne 1, 2, 7, 9, 10 mellem ca. 1.500-2.000 m2, byggemodningsandel ca. 850.000-1.5mio.kr.

C: byggefelterne 5, 6, 26, 27, 28 mellem ca. 3.000-4.200 m2 byggemodningsandel ca. 1.9-2.4 mio.kr.

Et udpluk af kommuneplantillæggets bestemmelser:
Området er udlagt til erhvervsformål i form af industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, garageanlæg, transportvirksomhed, engroshandel og lignende samt forarbejdningsvirksomhed.

Bebyggelser må udføres i op til 10 meter over færdigt terræn. Byggefelter må bebygges med op til 50 %. Der er byggepligt på erhvervsarealerne.

Byggemodning
Der er foretaget overordnet byggemodning, og der vil blive opkrævet byggemodningsandel mellem ca. 800.000 kr. og 2.5 mio. kr. afhængig af størrelsen på arealet.

Kommende arealrettighedshaver skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefelterne.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

  • Det er kun muligt at ansøge i en af de tre puljer A, B eller C
  • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal, vær opmærksom på at nærtstående ikke kan indgive flere ansøgninger.
  • Det grundlæggende princip ved lodtrækning er, at hver reel ansøger kan have ét lod i lodtrækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand og andre personer og/eller selskaber, der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del i selskabets ledelse eller i øvrigt er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end en ansøgning i nærværende udbud af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive mere end én ansøgning.


Når ansøgningen åbnes ved ansøgningsfristens udløb, vil det blive vurderet om reglerne er overholdt. Konstateres det ikke at være tilfælde, vil ansøgere, der måtte overtræde reglerne bliver diskvalificeret.

Ansøger kan alene ansøge om et byggefelt i én pulje A, B eller C. Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over byggefelter, den pågældende ansøger ønsker at blive tildelt, såfremt 1. prioriteten går til en anden ansøger.


Ansøgningen skal vedlægges

  • Realistisk tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling.
  • En beskrivelse af projektet, hvad der ønskes opført samt formål i tekst og/eller tegning.
  • Dokumentation for det aktuelle arealbehov og for at byggeri på evt. allerede erhvervede erhvervsarealer, de sidste 7 år, er forløbet uden unødige forsinkelser. Har ansøger arealer der ikke er bebyggede, vil behovet for yderligere arealer skulle entydigt dokumenteres og har der været væsentlig forsinkelse med byggeri på tidligere erhvervede arealer forbeholder forvaltningen sig at forkaste ansøgningen.
  • Finansiel dokumentation. Ansøger skal dokumentere ansøgers økonomiske mulighed for at realisere det ansøgte byggeri. Bank eller pengeinstitut skal erklære, at det er bank eller pengeinstituttets vurdering, at ansøger, ud fra en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet, har mulighed for at tilvejebringe finansiering til – uden ugrundet ophold – at realisere byggeriet på ansøgte areal. Erklæringen må ikke være betinget af at ansøger kan tilvejebringe en uopsigelig lejekontrakt af en vis årrække med en solid lejer eller andre betingelser eller forbehold af tilsvarende karakter. Ansøgers økonomi skal selv være tilstrækkelig til at opnå finansiering af byggeriet. Bank eller pengeinstitut må ikke angive i erklæringen, at denne er uden juridisk forpligtelse for banken – banken er forpligtet i forhold til erklæringens saglighed ud fra almindelige kriterier for kreditvurdering.
  • Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst. Kommunen kontrollerer ikke ansøgningerne før end efter endt ansøgningsfrist.

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 9. september 2021 før midnat vil blive betragtet som samtidige. Ansøgninger der modtages senere end 9. september 2021 midnat, tages ikke i betragtning.

Tildelingsproces
Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud forventeligt en til to uger efter ansøgningsfrist. Ansøgere vil få besked om, hvor og hvornår lodtrækningen finder sted. Lodtrækningen er åben for alle og vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og facebookside.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl