Borger

Nye regler for placering af affaldsstativ

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

For blandt andet at sætte fokus på arbejdsmiljøet for skraldemændene, er der i det nye Affaldsregulativ 2021 sket ændringer og opstramninger i forhold til placering af affaldsstativer. Reglerne i det nye regulativ vil især have indflydelse på placeringen af stativer ved boliger som har trapper, en særlig lang adgangsvej og/eller ujævn/ufarbar adgangsvej fra skraldebilens tættest mulige holdeplads til stativets nuværende placering.

Det betyder, at der i praksis er nye regler, man som boligejer skal forholde sig til. De gældende regler for placering af affaldsstativer er:

  • At der skal være ryddet for sne foran stativet senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.
  • At din adgangsvej skal være jævn og farbar året rundt fra dit stativ og til renovationsbilens nærmest holdeplads.
  • At stativet må ikke være overfyldt og låget skal kunne lukkes.
  • At stativet skal placeres niveaufrit i forhold til omgivende terræn – ikke på trapper.
  • At stativet maksimalt må være placeret 50 meter fra renovationsbilens nærmeste holdeplads både sommer og vinter.

Sermersooq Affaldscenter erkender, at ændringen for nogle vil føles stor, mens det for andre vil have lille eller ingen betydning, at stativet flyttes.

”Ved at ændre på placeringen af sit affaldsstativ nu, mens det er sommer, har du mulighed for at finde en god ny placering, uden at sneen giver udfordringer” udtaler Fagchef for Drift og Miljø Frank Rasmussen, som fortsætter. ”Der vil være adresser, hvor stativet i dag står på en trappe eller repos, hvor placeringen skal ændres, så stativet er i niveau med det omgivende terræn, og det vil selvfølgelig kræve en ændring af vores vaner, når vi går ud med skraldet”.  

Reglerne for placering af affaldsstativer er blevet skærpet for at skabe et bedre arbejdsmiljø for skraldemændene, som hver dag henter flere hundrede sække med affald – også fra boliger som har dårlige eller lange adgangsveje.

At være i niveau med terræn betyder konkret, at der ikke må være trapper op til stativet.

Til gengæld må du gerne:

  • sætte dit stativ på en op til ca. 40 cm forhøjning
  • eller hænge dit stativ på f.eks. siden af en trappe eller et hus i en højde op til ca. 40 cm over jorden, for at lette snerydningen.

Det vigtigste er, at stativet kan betjenes uden arbejdsmiljømæssige problemer for skraldemanden og at forhøjningen/hævningen ikke nødvendiggør, at der er brug for trapper eller trin i forbindelse med tømningen.

Samtidig skal de øvrige regler for afhentning af dagrenovation selvfølgelig overholdes.

Den nye regel indføres gradvist hen over året, og du skal derfor senest pr. 1.1. 2022 have taget stilling til, om dit stativ er korrekt placeret. Vi anbefaler dog, at du undersøger placeringen allerede her i sommeren.

Sermersooq Affaldscenter anbefaler, at alle boligejere undersøger, om de overholder reglerne i forhold til placering af affaldsstativet og tilpasser placeringen, hvis det er nødvendigt. Adresser, som ikke overholder de nye regler, vil opleve, at der ikke bliver hentet dagrenovation, og at der kan blive udstedt påbud om ændret placering fra Kommunens side.

For at tydeliggøre hvordan dit stativ fremover skal placeres, har vi lavet et par eksempler her:

Hvis du er i tvivl, om placeringen af dit stativ imødekommer affaldsregulativet, er du altid velkommen til at kontakte Affaldscenteret på tlf. 36 74 11 eller på affald@sermersooq.gl. Vi står til klar med råd og vejledning i forhold til placering af dit stativ.