Borger

Annulleret: Annoncering af ledige byggefelter i Qinngorput

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Annonceringen tilbagekaldes og annulleres. Der kommer en ny annonce snarest.

Byggefelterne 5-10 og 15-21, i delområde B, C og D, i Kommuneplantillægsområdet 4A6-1, Pinguaraq, til boligbebyggelse, annonceres hermed som ledige.

Hele området er udlagt som et blandet boligområde på ca. 250 boliger i en kombination mellem offentlige og private byggefelter. Byggefelternes beliggenhed fremgår af kommuneplantillæggets kortbilag 2 og kan ses på kommunens hjemmeside sermersooq.gl eller rekvireres ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø, Areal og Bygningsmyndigheden.

Samtlige byggefelter er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg 4A6-1, Pinguaraq– Nuuk.

Fremtidige arealrettighedshaver skal være opmærksomme på, at der vil blive opkrævet en byggemodningsandel for byggemodning.

Delområde

Antal byggefelter i alt

Antal private byggefelter

Anvendelse

Maks. antal

Etager

B

8

3

Blandet boligområde

3

C

4

3

Blandet boligområde

3

D

1

1

Etagebebyggelse

6

 

Kommende arealrettighedshaver skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med udlodning og meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefelterne 5-10 og 15-21.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal.

Der kan kun søges på den samlede bebyggelse for alle de tre delområder B, C og D, det vil sige for samtlige 13 byggefelter.

Ansøgningen skal vedlægges

Ansøger skal fremlægge dokumentation for ansøgers økonomiske evne til at gennemføre det beskrevne projekt. Banken skal erklære, at banken anser ansøger for at være økonomisk i stand til at gennemføre det beskrevne projekt.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 15. november 2018 vil blive betragtet som samtidige. Afhængig af antal ansøgninger vil byggefelterne blive fordelt ved lodtrækning.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling. http://www.sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, telefon 36 74 36 eller 36 74 44.

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl