Borger

Forslag til kommuneplantillæg 4D12-1 Qinngorput, Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 22. juni 2018 at sende forslaget til kommuneplantillæg, 4D12-1 i offentlig høring.

FORMÅL
Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af projektet »Viska, Horses & rooms«, som blev endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen 13. juni 2017 i henhold til planlovsændringen pr. 1. januar 2016.

Forslaget til kommuneplantillæg muliggør opførelsen af 5 gæstehytter med udlejningsværelser, samt etablering af en cafe, en garage, en stald og en ridehal. Vejadgangen til området er via rundkørslen vejen Qarsaaq og bebyggelsen vil tilslutte sig offentlig kloak, el og vand. I forslaget er der også udlagt arealer til sommergræsning, sommerfolde, der kan flyttes og en permanent helårsfold.

Forslaget vil kunne skabe rekreative tilbud til byens borgere og turister, samt skabe et ridemiljø med specialridning, fritidsridning, ridelejre m.m., samtidig med offentlighedens adgang til området fortsat er uhindret.

Som et nyt bynært rekreativt tiltag vurderer forvaltningen for Anlæg og Miljø, at forslaget er i god tråd med hovedstadsstrategiens fokus på Nuuk som både borgernes og turisternes hovedstad. Det er samtidig en spændende ny fritidsaktivitet, som har potentiale til at styrke bomiljøet i Qinngorput bydelen og resten af Nuuk.

OFFENTLIG DEBAT
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 27. juni – 22. august 2018.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 22. august 2018 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: sai@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

RETSLIGE FORHOLD
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

PLANEN KAN LÆSES HER
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.

PDF