Borger

Ny hovedstruktur for Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen har på mødet 20. februar 2018 vedtaget »Ny Hovedstruktur for Nuuk« med tilhørende 37 kommuneplantillæg. »Ny Hovedstruktur for Nuuk« har været i høring i 10 uger i perioden 11. oktober til 20. december 2017, og i høringsperioden kom der kommentarer og indsigelser fra i alt 11 parter.

»Ny Hovedstruktur for Nuuk« er plangrundlaget, der skal skabe/sikre de fysiske rammer for byudviklingen i Nuuk og for at realisere Kommuneqarfik Sermersooqs Hovedstadsstrategi.

Planteknisk er det en ændring af kommuneplanens hovedstruktur for Nuuk, med tilhørende 37 kommuneplantillæg, som er udarbejdet ud fra masterplanen for Siorarsiorfik. Alle områder udlægges til kommunen eller et af Kommuneqarfik Sermersooqs direkte eller indirekte ejede udviklingsselskaber, som skal facilitere den videre udvikling på baggrund af blandt andet kommunens arkitekturpolitik, hovedstadsstrategi og designmanual.

HOVEDSTRUKTUR:
Kommuneplanens hovedstruktur afspejler de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen, og den er ligeledes et udtryk for den interesseafvejning kommunalbestyrelsen har foretaget.

Hovedstrukturen for Nuuk er overordnet set baseret på en robust og bæredygtig byudviklingsstrategi. Nuuks hovedstruktur fokuserer på 6 generelle temaer og 8 fokusområder bl.a. for udviklingen af Qinngorput, kyststien, byfortætning, en sammenhængende erhvervsstruktur samt udbygning af infrastrukturen og byens centerstruktur.

Med revisionen af Hovedstrukturen for Nuuk sikres den fysiske udvikling af Nuuk og dermed også den nye bydel Siorarsiorfik. Der planlægges for områder til institutioner og skoler i bydelene Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput. Derudover planlægges den videre udbygning af Qinngorput og den nye bydel Siorarsiorfik med et nyt bycenter og lokalcenter, og dels for udbygning af infrastruktur, der skal betjene den nye bydel.

Det forventes ikke alene, at den nuværende udvikling med tilflytning til Nuuk forsætter, men investeringer i havn og lufthavn, nye tidssvarende boliger, pasningsgaranti for børnefamilier og udvikling i erhvervslivet aktivt kan bidrage til at bremse udvandringen og dermed fastholde befolkningen i Grønland. Det forventes, at forbedringer i infrastrukturen og en positiv udvikling inden for flere erhvervssektorer som bl.a. havnerelaterede erhverv som fiskefabrikker, frysehuse, shippingvirksomheder, samt nye eksportvirksomheder og en øget turisme, vil styrke væksten
i Nuuks befolkningstal og sætte større pres på behovet for, nye tidssvarende boliger og på behovet for investeringer i den offentlige service.

37 KOMMUNEPLANTILLÆG:
Ny Hovedstruktur for Nuuk indeholder 37 kommuneplantillæg med overordnede og detaljerede bestemmelser, i følgende antal og kategorier:

• 14 C-områder
Områder udlagt til fælles formål som institutioner, bydelscentre, butikker mv. som er placeret i bydelene Nuuk, Nuussusaq, Qinngorput og Siorarsiorfik.

• 8 A-områder
Boligområder. 1 boligområde i den sydlige del af Qinngorput og 7 boligområder i Siorarsiorfik.

• 7 B-områder
Erhvervs-og havneområder. 4 områder i kommunens eksisterende erhvervsbånd og 3 områder i Siorarsiorfik.

• 6 D-områder
Friholdte områder og Fritidsanlæg. Det er områder, der udlægges til infrastruktur, stier og friholdte arealer. 1 område i Qinngorput og 5 i Siorarsiorfik.

Ny Hovedstruktur for Nuuk kan læses på kommuneplanen sermersooq2028.gl under fanen »Vision og Hovedstruktur«, og hvert kommuneplantillæg fremgår under fanen »Regler For Byer og
Bygder« og derefter under Nuuk.

RETSLIGE FORHOLD
Når det vedtaget kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplantillæggets bestemmelser, jvf. Planlovens § 30.

KLAGEVEJLEDNING
Ønsker man at klage over Kommunalbestyrelsens beslutning, skal klagen rettes til:

NAALAKKERSUISUT,
Departementet for Finanser og Skatter; Landsplanafdelingen; Postboks 1037, 3900 Nuuk.

Klagen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.

PLANEN KAN LÆSES HER
• Landsbiblioteket
• Ved kommunens borgerservicecentre
sermersooq2028.gl
• Ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00

Kommuneqarfik Sermersooq tager forbehold for trykfejl i annoncen.

PDF