Borger

De tre søskende – 51 boliger

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Det er med stor interesse, at Kommuneqarfik Sermersooq hermed sender et spændende projekt i høring, i henhold til den nye planlov.

Kommunalbestyrelsen har 21. november besluttet at sende projektet “De tre søskende – 51 boliger” i 8 ugers høring i perioden 13. december 2017 – 7. februar 2018.

DE TRE SØSKENDE – 51 BOLIGER
Projektet omfatter opførelsen af 3 etageejendomme på 6 etager med hver 17 lejligheder, i alt 51 boliger. Derudover omfatter projektet også en gennembearbejdning af de ubebyggede arealer til rekreative formål for offentligheden.

Projektområdet anvendes i dag som erhverv af interessent. I kommuneplanen sermersooq2028.gl er området indenfor et A-område, hvilket betyder, at området er udlagt til boliger. Derudover er der i kommuneplanen sermersooq2028.gl fokus på fortætning, som et bærende princip for at skabe en bæredygtig byudvikling af Nuuk. Projektet er derfor i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneqarfik Sermersooq finder projektet attraktivt, dels på baggrund af boligmangel i Nuuk og dels fordi projektets arkitektur, skala og formsprog fint komplementerer den eksisterende bebyggelse i området. Derudover er det positivt, at man arbejder med at etablere aktiviteter i rummene mellem husene.

Projektet kan downloades på kommunens hjemmeside sermersooq.gl

NY PLANLOV
Den 1. januar 2016 trådte en ny planlov i kraft, som skal ses som et led i Naalakkersuisuts og kommunernes bestræbelser på at fremme erhvervsudviklingen i Grønland, ved at gøre det lettere og mere attraktivt at investere. Nu bliver det muligt, at få nemmere adgang til arealer frem for at vente på offentlig planlægning og efterfølgende annoncering af ledige arealer.

DEN NYE PLANLOVS PROCES KAN BESKRIVES SÅLEDES:
• Interessent indsender en projektansøgning til Kommunalbestyrelsen (kommunen).
• Kommunalbestyrelsen vurderer og godkender projektet.
• Kommunalbestyrelsen sender projektet i høring i minimum 6 uger, med kommunalbestyrelsens saglige og objektive kriterier, som evt. nye ansøgere skal opfylde.
• I høringsperioden kan befolkningen indsende høringssvar, indsigelser eller alternative projekter.
• Med baggrund i eventuelle indsigelser eller projekter fra høringsperioden, skal kommunalbestyrelsen, ud fra en saglig vurdering, vælge det bedste projekt.
• Interessent får en arealreservation i op til 2 år, såfremt det kan dokumenteres at finansieringen er på plads.
• Inden for arealreservationens periode skal interessent selv udarbejde et kommuneplantillæg for området, og hvis projektet på grund af sin størrelse eller lign. kræver en miljøvurdering, skal interessent ligeledes udarbejde en SMV, strategisk miljø vurdering, eller en VVM, vurdering af virkningerne på miljøet.

Med den nye planlovsændring skal man huske på, at Kommunalbestyrelsen til en hver tid kan afvise projekter, hvis de er i strid med kommuneplanen eller andre politiske visioner.

Planloven kan læses her: nanoq.gl, »Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015« og »Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse«

KOMMENTARER, INDSIGELSER ELLER ALTERNATIVE PROJEKTER
Kommentarer, indsigelser og projekter skal sendes til plan@sermersooq.gl inden 7. februar 2018. Eventuelle projekter skal være grundigt beskrevet i tekst og tegninger og skal derudover opfylde kommunens tjekliste for projektansøgninger.

Kommunens tjekliste for projektansøgninger kan downloades på kommunens hjemmeside sermersooq.gl

KLAGEVEJLEDNING
Ønsker man at klage over kommunalbestyrelsens beslutning, skal klagen rettes til:

NAALAKKERSUISUT,
Finansdepartementet;
Landsplanafdelingen;
Postboks 1037,
3900 Nuuk.

Klagen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.

PDF