Borger

Annoncering af ledige byggefelter i Qinngorput [1]

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Byggefelterne 11-14, i delområde A, i Kommuneplantillægsområdet 4A6-1, Pinguaraq, til rækkehusbebyggelse, annonceres hermed som ledige.

Byggefelterne i delområderne B, C og D udbydes ikke i denne annoncering.

Området er udlagt som et blandet boligområde på cirka 250 boliger i en kombination mellem offentlige og private byggefelter. Byggefelternes beliggenhed fremgår af kommuneplantillæggets kortbilag 2 og kan ses på kommunens hjemmeside sermersooq.gl eller rekvireres ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø, Areal- og Bygningsmyndigheden.

Samtlige byggefelter er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg 4A6-1, Pinguaraq– Nuuk. Byggefelterne 11, 13 og 14 er på 330 m2, og der skal opføres minimum 9 boliger på hvert byggefelt. Byggefelt 12 er på 440 m2, og der skal opføres mindst 12 boliger.

Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med at byggemodne området, og der forventes byggestart til 4. kvartal 2018. Fremtidige arealrettighedshavere skal være opmærksomme på, at de vil blive opkrævet en byggemodningsandel pr. byggefelt mellem 1 mio.kr. og 1.5mio.kr.

Delområde Antal byggefelter i alt Antal private byggefelter Anvendelse Maks. antal

Etager

A 8 4 Blandet boligområde 3

 

Kommende arealrettighedshavere skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med udlodning og meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefelterne 11-14.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal. Der kan kun søges om ét byggefelt.

Ansøgningen skal vedlægges:

Ansøger skal fremlægge dokumentation for ansøgers økonomiske evne til at gennemføre det beskrevne projekt. Dokumentationen skal ske i form af bankerklæring om ansøgers økonomiske evne til at gennemføre projektet. Banken skal erklære, at banken anser ansøger for at være økonomisk i stand til at gennemføre det beskrevne projekt.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

Alle ansøgninger, der indkommer før eller senest den 31. januar 2018, vil blive betragtet som samtidige. Afhængig af antal ansøgninger vil byggefelterne blive fordelt ved lodtrækning.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltning for Anlæg og Miljø, telefon 36 74 44.

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltning for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl

PDF