Borger

Ny hovedstruktur for Nuuk [1]

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde 3. oktober 2017 at sende forslaget til en ny hovedstruktur for Nuuk og dertilhørende 37 forslag til kommuneplantillæg i 10 ugers offentlig høring i perioden 11. oktober – 20. december 2017.

Forslaget til ny hovedstruktur for Nuuk er plangrundlaget, der skal skabe/sikre de fysiske rammer for byudviklingen i Nuuk og for at realisere Kommuneqarfik Sermersooqs
hovedstadsstrategi.

Planteknisk er det en ændring af kommuneplanens hovedstruktur for Nuuk, med tilhørende 37 forslag til kommuneplantillæg, som er udarbejdet ud fra masterplanen for Siorarsiorfik. Alle områderne udlægges til det kommunale udviklingsselskab NCD (Nuuk City Development), som skal facilitere den videre udvikling, ud fra blandt andet kommunens arkitekturpolitik, hovedstadsstrategi og designmanual.

BAGGRUND
Nuuk City Development (NCD) tager afsæt i Hovedstadsstrategiens visioner for Nuuks udvikling som Arktis’ hovedstad, og har sit tyngdepunkt i den nødvendige tilvejebringelse af boliger, skoler, fritidsordninger i tilknytning til skoler og i integrerede børneinstitutioner, som byen mangler.

Byens nuværende befolkningstal på knap 18.000 indbyggere, rummer allerede nu en stor gruppe mennesker uden hensigtsmæssige eller tidssvarende boligforhold. Da byen tillige oplever en vedvarende årlig befolkningstilvækst på mellem 200 og 300 indbyggere, forstærkes presset på byens institutioner, og der er allerede nu problemer med at sikre pasnings- og skolemuligheder for byens børn.

HOVEDSTRUKTUR
For at realisere planerne for byudviklingen i Nuuk City Development projektet, er det nødvendigt at revidere hovedstrukturen for Nuuk i kommuneplanen sermersooq2028.gl og udarbejde de nødvendige kommuneplantillæg.

Nuuks hovedstruktur er de lag/temaer som byens overordnede planlægning og udvikling baserer sig på. Som bymidte, centrer, boligområder, erhvervsområder, infrastruktur etc. I planlægningen af en ny bydel i Siorarsiorfik, er det nødvendigt at opgradere Nuuks hovedstruktur til også at omfatte Siorarsiorfik. Hovedstrukturen for Nuuk er overordnet set baseret på en robust og bæredygtig byudviklingsstrategi. Med Kommuneplan Sermersooq 2028 er der sat fokus på 6 generelle temaer og 8 fokusområder bl.a. for udviklingen af Qinngorput, kyststien, byfortætning, en sammenhængende erhvervsstruktur, udbygning af infrastruktur og byens centerstruktur.

Med revisionen af hovedstrukturen for Nuuk er planen, at sikre den fysiske udvikling af Nuuk City Development-projektet, og dermed også den nye bydel Siorarsiorfik. Der planlægges for områder til institutioner og skoler i bydelene Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput. Derudover planlægges den videre udbygning af Qinngorput, den nye bydel Siorarsiorfik med et nyt bycenter og lokalcenter, samt udbygning af infrastrukturen, der skal betjene den nye bydel.

37 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG
Ny Hovedstruktur for Nuuk indeholder 37 forslag til kommuneplantillæg med overordnede og detaljerede bestemmelser, i følgende antal og kategorier:

• 14 C-områder
Områder til fælles formål som institutioner, bydelscentre, butikker mv. som er placeret i bydelene Nuuk, Nuussusaq, Qinngorput og Siorarsiorfik.

• 8 A-områder
Boligområder. 1 boligområde i den sydlige del af Qinngorput og 7 boligområder ude på Siorarsiorfik.

• 7 B-områder
Erhvervs- og havneområder. 4 områder i kommunens eksisterende erhvervsbånd og 3 områder ude på Siorarsiorfik.

• 6 D-områder
Friholdte områder og fritidsanlæg. Det er områder, der udlægges til infrastruktur, stier og friholdte arealer. 1 område i Qinngorput og 5 ude på Siorarsiorfik.

Ny hovedstruktur for Nuuk kan downloades her

DESIGNMANUAL
For at sikre en kvalitet i udviklingen af NCD’s områder, har Kommuneqarfik Sermersooq udviklet en designmanual. Designmanualen beskriver med eksempler og referencer, hvordan visionerne i masterplanen realiseres. Den bliver derfor et vigtigt værktøj for arkitekter, ingeniører og sagsbehandlere, som alle skal sikre, at de politiske mål for Siorarsiorfik realiseres. Designmanualen tager udgangspunkt i kommunens hovedstadsstrategi og arkitekturpolitik, og som noget nyt, introducerer den FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Med dette værktøj kan vi italesætte Nuuks udvikling internationalt med et fælles sprog og fælles billeder.

Designmanualen er et fleksibelt værktøj, forstået på den måde, at den kan udvikle sig i takt med den fysiske udvikling i den nye bydel og efterspørgslen på markedet, og vil
blive opdateret løbende, samtidig med at den fastholder de designmæssige temaer og visioner i projekterne.

Siorarsiorfiks designmanual 1. udgave kan downloades her

KOMMENTARER, BEMÆRKNINGER OG INDSIGELSER
Kommentarer, bemærkninger eller indsigelser skal sendes til plan@sermersooq.gl inden 20. december 2017.

KLAGEVEJLEDNING
Ønsker man at klage over kommunalbestyrelsens beslutning, skal klagen rettes til:

NAALAKKERSUISUT
Finansdepartementet
Landsplanafdelingen
Postboks 1037 · 3900 Nuuk

Klagen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.

PDF