Borger

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 1C6-1 og 2C3-1

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneplantillæggene ”Entreprenørdalen” og “Havnefront og boliger, Nordlige del af Iggia, Nuussuaq” blev vedtaget af Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse på mødet den 3. oktober 2017.

Entreprenørdalen

Kommuneplantillæg 1C6-1

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL:
Forslaget til kommuneplantillægget ændrer det eksisterende delområde »1B3 Nuukullak« fra B-område (Erhvervsområde) til C-område (Centerområde til fælles formål), hvilket giver mulighed for at indpasse nye bymæssige funktioner og kvaliteter i den fremtidige anvendelse af området. Ønsket om at skabe byudvikling med gode by- og boligområder er forankret i kommunens Arkitekturpolitik, der er vedtaget i 2016.

Forslaget til kommuneplantillægget åbner op for en løbende byudvikling af planområdet. Der er udlagt nye byggefelter, med udgangspunkt i de eksisterende arealtildelinger, hvor der kan opføres ny etagebebyggelse i 3 til 5 etager. Planen giver mulighed for boligbebyggelse med centerfunktioner i stueetagen, der tilsigter både at fastholde og skabe nye rum for de aktiviteter, der allerede eksisterer i området.

Forslaget til kommuneplantillægget inddrager området ud mod Malenebugten ved det tidligere sprængstofdepot i det nye delområde. Her gives der mulighed for at anlægge mindre pavillon, cafébebyggelse og anlæg til rekreativt brug, f.eks. i forbindelse med etableringen af en kyststi i tilknytning til området.

Havnefront og boliger, Nordlige del af Iggia, Nuussuaq

Kommuneplantillæg 2C3-1

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL:
Formålet med forslaget til kommuneplantillæg er at muliggøre byudvikling i bugten ved svømmehallen Malik. Planforslaget skaber rammerne for udviklingen af et nyt og attraktivt maritimt miljø med rekreative fritids- og sportstilbud, samt ved fortætning at opføre boliger til imødekommelse af boligmanglen i Nuuk.

Forslaget til Kommuneplantillæg tager udgangspunkt i Larsen & Co A/S Projektforslag: Nuussuaq, Boliger, Havnefront & Faciliteter, Nuuk, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 14. juni 2016 i henhold til planlovsændringen pr. 1. januar 2016.

Forslaget til kommuneplantillægget muliggør opførelsen af ca. 80 nye boliger fordelt på 4 byggefelter, der kan bygges op til 6 etager med mulighed for blandede boligstørrelser og ejerforhold. Derudover er der udlagt et byggefelt, der giver mulighed for at etablere en integreret institution/aktivitetshus/café og et areal, der sikrer udvidelsesmuligheder for svømmehallen Malik.

Retslige forhold
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplantillæggets bestemmelser, jf. Planlovens § 30.

Klagevejledning
Ønsker man at klage over Kommunalbestyrelsens beslutning, rettes klagen til Naalakkersuisut:

Naalakkersuisut, Departement for Boliger, Postboks 909, 3900 Nuuk.

Klagen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.