Borger

Kujallerpaat, Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Historisk information

Forslag til kommuneplantillæg 1A1-5.

Økonomiudvalget besluttede den 17.08 2017, at fremlægge forslaget til Kommuneplantillæg 1A1-5 i offentlig høring i 8 uger i perioden 13. september – 8. november 2017.

FORMÅL:
Kommuneplantillægget er udarbejdet, på baggrund af et ønske fra Selvstyret, om at sanere bygningerne B-461, B-462,B-1380, B-1381, B-1418, B-1419, B-453 og B-454 og derefter at opføre 10 nye kollegiebygninger i 3-4 etager med tilhørende infrastruktur.

En ny bebyggelse skal fremstå med en bevidst arkitektonisk udformning, der understøtter de målsætninger, som blandt andet afspejles i kommunens arkitekturpolitik. Bebyggelsen foreslås opført som en række mindre enklaver i en bymæssig og sammenhængende bebyggelsesstruktur. Hver bygning består af 4 sammenstillede boligenheder i 3 etager. Typologien er en bygningstype, der passer til detailområdets begrænsede bredde, og som i skala og form er jævnbyrdige med Kujalliit Kollegiets eksisterende stokke og som i udtryk svarer til de 4 senest opførte kollegiebygninger.

Kommuneplantillægget giver yderligere mulighed for at planlagte kyststi kan etableres som en stiforbindelse gennem området. Samtidig er kommuneplantillæggets formål at samle alle fortsat gældende bestemmelser fra tidligerekommuneplantillæg, således at disse fremover kan læses i ét sammenskrevet kommuneplantillæg.

RETSLIGE FORHOLD
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

PLANEN KAN LÆSES HER
• Landsbiblioteket
• Kommunens borgerservicecentre
sermersooq.gl
• Eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø, på tlf. 36 74 34

KOMMENTARER, BEMÆRKNINGER OG INDSIGELSER
skal sendes til:
plan@sermersooq.gl
inden 8. november 2017

KLAGEVEJLEDNING
Ønsker man at klage over kommunalbestyrelsens beslutning, skal klagen rettes til:

NAALAKKERSUISUT
Finansdepartementet
Landsplanafdelingen
Postboks 1037 · 3900 Nuuk

Klagen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.

God læselyst!
Med venlig hilsen
By- og Boligudvikling

PDF