Hvis du er interesseret i hvad der gælder for et område skal du gøre følgende ting:

  1. Åben sermersooq2028.gl.
  2. Find dit område og klik.
  3. Læs beskrivelsen og hvis der er lavet et kommuneplantillæg for området står der en reference under punktet detajlerede bestemmelser. Gældende kommuneplantillæg kan læses her.

Planstrategi 2014

Kommunalbestyrelsen behandlede planstrategien på sit møde den 29. september 2015 og vedtog planstrategien med få redaktionelle justeringer i forhold til det offentliggjorte forslag. Planstrategien er kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen af Kommuneqarfik Sermersooq. Planstrategien er offentligt bekendtgjort som endeligt gældende den 02.12.2015. Planstrategien kan læses her

Kommuneplan Sermersooq2028

Kommuneplanen er kommunens overordnede planlægningsværktøj og er grundlaget for at planlægge og bygge. Heri er fastsat kommunalbestyrelsens langsigtede og overordnede strategi til den fysiske planlægning, samt arealanvendelsen for specifikke områder. Det kan f.eks. være sikring af arealer til offentlige formål (f.eks. institutioner).
Læs mere om Kommuneplan Sermersooq2028 (sermersooq2028.gl)

Planer i offentlig høring

Her finder du planer som kommunalbestyrelsen har besluttet at lægge offentlig høring i mindst 6 uger. I høringsperioden har man som borger mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringer til forslagene.
Her finder du planer som er i offentlig høring [link]

Kommuneplantillæg

Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at gøre kommuneplanens intentioner gældende overfor borgerne gennem bl.a. et kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg må derfor ikke stride mod kommuneplanen. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, hvis der ikke i forvejen er udarbejdet et tillæg, der muliggør disse anlæg.
Find et kommuneplantillæg her (sermersooq2028.gl)

Temaplaner

Temaplaner tager udvalgte temaer i kommunen op til særlig behandling. 
Temaplaner kan læse her 

Forslag til Planstrategi 2014

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17.3.2015, at fremlægge forslag til planstrategi i offentlig høring i perioden 23. marts til 25. maj 2015.
Planstrategien beskriver kommunalbestyrelsens overordnede politiske rammer for kommuneplanlægningen i Kommuneqarfik Sermersooq, og kan læses her.
Baggrundsrapporten for Planstrategi kan læses her

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?