Asii Chemnitz Narup

Borgmesterens træffetid: 1. onsdag i måneden ml. 14.00 – 16.00. Der er afsat 15 minutters samtale for borgere der har bestilt tid.

Tidsbestilling: 36 70 00 – Misu / Nivi


Pressefotos

CV

Født i Nuuk 1954. Gift, to børn: en søn og en datter.

Uddannelsesmæssig baggrund

 • Socialrådgiver, København 1981
 • Ilisimatusarfik, bifag i Kultur og Samfund 1989
 • Årskursus for socialrådgivere, Århus 1991
 • Pædagogisk grundkursus, Sisimiut og Nuuk 1994
 • Sorg- og kriseterapeut, Dronningmølle 1996-1998

Erhvervserfaring

 • Social rådgivning og behandling, Nuup Kommunea
 • Forebyggende arbejde i PAARISA ansat ifm alkoholkampagne for unge og forældre, 1990
 • Oplysning om sociale rettigheder og pligter, som redaktør i 6 år af “Aperilaarlanga”/KNR
 • Undervisning af socialrådgivere, socialpædagoger, sygeplejersker og sundhedsmedhjælpere
 • Efter- og videreuddannelseskurser for ansatte inden for social- og sundhedssektoren
 • Sorg- og kriseterapi for voksne, individuelt og i grupper
 • Supervision af ansatte og ledere i social- og sundhedssektoren
 • Omfattende kursus- og undervisningsvirksomhed af personale på kysten
 • Leder af sorggruppen i Nuuk, medejer af og medarbejder i Siunnersuisarfik Inuk (konsulentfirma)

Skribentvirksomhed

 • Redigeret/tilpasset til grønlandske forhold “Om at miste et lille barn”, PAARISA 1991
 • “Om at gøre drømme til virkelighed – eller om at styre samfundsudviklingen på baggrund af visioner” i bogen “Kvinder i Grønland – sammen og hver for sig”, Atuakkiorfik 1991
 • “Lægen gennem patientens øjne” i bogen “Den vide hvide verden”, Lægeforeningens forlag 1998
 • “Det sociale liv i Grønland” i bogen “Inuit – grundbog i eskimologi, Systime 1999
 • “Liv og sameksistens” – undervisningsbog for STI-elever. Atuakkiorfik 1999
 • “Sociale forhold” – undervisningsbog for STI-elever. Atuakkiorfik 1999

Andre samfundsmæssige aktiviteter

 • Medstifter og aktiv i Nuummi Arnat Suleqatigiit (Kvindekrisecenter) fra 1981-1986
 • Kommunalbestyrelsesmedlem for IA i Nuuk 1992- 93 (indtrådt som suppleant)
 • Initiativtager til oprettelse af Sorggruppen i Nuuk, 1993
 • Medlem af Skolenævnet på Ukaliusap Atuarfia, 1993-1997
 • Næstformand i AIDS-fonden
 • Politisk næstformand i Inuit Ataqatigiit, 2007
 • Initiativtager til og formand for “Arnarulunnguaq Fonden”, 2007, der har til formål at rejse et mindesmærke for og udgive en bog om Arnarulunnguaq, der som eneste kvinde deltog i Knud Rasmussens 5. Thuleekspedition
 • Medlem af Landstinget siden 1999 og frem til 2008
 • Landsstyremedlem for Familie og Sundhed samt Sundhed og Miljø 2003-2005 og 2005-2006
 • Formand for overgangsudvalget for Øst-Vest-kommunen, 2008

Basisoplysninger

Iisaajap Aqqutaa nr. 18, Postboks 793
3900

Telefon: 551154

E-mail: acna@sermersooq.gl

Økonomi

Lønnede bestyrelsesposter
Ingen

Lønnet stilling
Borgmester Kommuneqarfik Sermersooq

Indtægt fra selvstændig virksomhed
Ingen

Selskabsinteresser
Ingen

Aftaler af økonomisk karakter med tidligere arbejdsgivere
Ingen

Mayor’s meeting hours

Appointment registration: 36 70 00 – Misu / Laila.


CV

Born in Nuuk 1954. Married, two children: a son and a daughter.

Educational background

 • Social worker, Copenhagen 1981
 • Ilisimatusarfik, culture and society studies 1989
 • Annual course for social workers, Aarhus 1991
 • Basic educational course, Sisimiut and Nuuk 1994
 • Sorrow and crisis therapy, Dronningmølle 1996-1998

Work experience

 • Social worker, counselling and treatment, Nuup Kommunea
 • Preventive work in PAARISA i relation to alcohol campaigns for youth and parents, 1990
 • Education on social rights and duties, as editor of “Aperilaarlanga” KNR for 6 years
 • Educator of social workers, nurses og health workers
 • Further training courses for employees from the social and health sector
 • Sorrow and crisis therapy for adults, individual and in groups
 • Supervision of employees and management in the social and health sectors
 • Extensive course and education of personnel around in Greenland
 • Leader of sorrow group in Nuuk, Co owner and employee in Siunnersuisarfik Inuk (Consultancy company)

Writing portfolio – titles translated from Danish

 • Editing and adaptation to Greenlandic society, “About losing a child”, PAARISA 1991
 • “About turning dreams into reality – or about running the course of community development based on visions” in the book “Women in Greenland – together and separately”, Atuakkiorfik 1991
 • “The doctor through the eyes of the patient” im the book “The wide snows world”, Medical Association publisher 1998
 • “The social life in Greenland” in the book “Inuit – a Textbook in Eskimology, Systime 1999
 • “Life and co-existence” – a textbook for vocational students, Atuakkiorfik 1999
 • “Sociale conditions” – textbook for vocational students, Atuakkiorfik 1999

Other activities in society

 • Co-founder and active in Nuummi Arnat Suleqatigiit (Women crisis centre) 1981-1986
 • Municipal councillor for IA in Nuuk 1992- 93 (Political alternate)
 • Initiator of the sorrow group in Nuuk, 1993
 • Member of the Ukaliusap Atuarfia School Board, 1993-1997
 • Vice chairman for the AIDS-foundation
 • Political vice chairman in IA, Inuit Ataqatigiit, 2007
 • Initiator and chairman of “Arnarulunnguaq Fonden”, which mission was to erect a memorial and publish a book to commemorate Arnarulunnguaq, who as the only woman participated in Knud Rasmussen’s 5. Thule expedition, 2008
 • Member of the Greenlandic parliament 1999 – 2008
 • Minister for Family and Health 2003-2005 and Minister for Health and Environment 2005-2006
 • Chairman for the transitional committee for the East-West Municipality 2008
Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?