Tilskudsordninger

Kulturelle tilskudsregler i Kommuneqarfik Sermersooq

I henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed gælder følgende kulturtilskudsordning for Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommuneqarfik Sermersooq’s kulturelle tilskudsregler gælder for enkeltpersoner, interessegrupper, foreninger og andre initiativtagere, der afholder kulturelle arrangementer i Kommuneqarfik Sermersooq. Sermeq fonden er Kommuneqarfik Sermersooqs uafhængige kulturfond, der er kommunens kulturelle
drivkraft.

Forvaltningen kan af egen drift bevillige ansøgninger der ligger under 15.000,00 kr. Ligeledes vil ansøgninger som hovedregel kun blive taget i betragtning, hvis støtte fra anden side kan påvises. Ansøgninger over 15.000 kr. vil blive fremlagt for økonomiudvalget.

Ved tvivlsspørgsmål omkring en given ansøgning, forelægges det Økonomiudvalget til afgørelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af de årlige tilskudsmidler i forbindelse med budgetbehandlingen.

§1. Principper for tilskud


§1.1 Der er løbende mulighed for at indsende ansøgninger. Der kan forventes op til 3 ugers sagsbehandlingstid.


§1.2 3 gange årligt vil der blive fremsendt en orientering til Økonomiudvalget.


§1.3 Ved ansøgningen skal der altid vedlægges projektbeskrivelse, udførligt budget, liste over involverede, formål
samt målgruppe. Ved arrangementer målrettet børn skal der vedlægges børneattester.

§1.4 Som hovedregel skal der ved ansøgning om tilskud kunne påvises tilskud fra andre støtteordninger. Der kan
maks. ansøges om støtte på 15.000 kr. Ansøgninger over 15.000 kr. vil blive forelagt Økonomiudvalget.

§1.6  Vedr. rejser:

 1. Der ydes tilskud op til 20 % af billetprisen.
 2. Der vedlægges foreløbig rejseplan, navne af rejsende samt deres fødselsdatoer.
 3. Kommunen kan alene give tilskud til sejladser, hvor befordringsmidlet er godkendt til passagersejlads af Søfartsstyrelsen.

§1.7  Ansøgende borger eller foreningens formand og kasserer, eller andre, der har bemyndigelse til det, er underskrivere og er ansvarlige for ansøgningen. Jfr. §1.10 og §1.11


§1.8 Ansøger er selv forpligtet til at meddele skattevæsenet om eventuelle tilskud i henhold til enhver tid gældende skattelovgivning.


§1.9 Der ydes ikke tilskud til projekter, der er støttet af Sermeq fonden.


§1.10 De ansvarlige underskrivere i ansøgningen forpligter sig til at sørge for, at kommunen har modtaget en afsluttende rapport med regnskab, senest 3 måneder efter det er afsluttet. Uforbrugte midler skal tilbagebetales til kommunen ved regnskabets afslutning. I tilfælde af tilsidesættelse af ovennævnte principper, kan kommunen overfor ansøgeren kræve tilskuddet tilbagebetalt.

§1.12 Der gives ikke tilskud til allerede afviklede arrangementer. Se i øvrigt § 1.1 om afleveringsfrist for ansøgninger.

§1.13 Der gives ikke tilskud til foreninger, som honorerer bestyrelsesmedlemmer.

§ 2. Teaterforestillinger


§2.1. Tilbud om teaterforestillinger henvendt til folkeskoler skal følge de tre årlige ansøgningsfrister.


§2.2 Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse, målgruppe samt budget.


§ 2.3 Ansøgeren skal i ansøgningen vedlægge tilsagnsskrivelse fra de relevante folkeskoler.


§ 3. Kulturelle aktiviteter


§3.1 Der kan ydes tilskud til:

 • Foreninger, grupper og enkeltpersoner
 • Aktiviteter med offentlig adgang og gratis entré
 • Aktiviteter af både kulturbevarende og kulturfornyende karakter.
 • Aktiviteter, der er med til at styrke lokalsamfundet.

§3.2 Der ydes normalt ikke tilskud til:

 • Aktiviteter, der er afholdt eller igangsat før fremsendelse af ansøgningen
 • Studierejser
 • Udgivelser af bøger mm.
 • Indspilning og udgivelse af musik og film (med undtagelse af optagelser, der kan have kulturhistorisk værdi)
 • Driftsudgifter
 • Erhvervsrettede aktiviteter
 • Egen løn / honorar
 • Arrangementer, hvor der serveres alkohol
 • Arrangementer af politisk, religiøst, diskriminerende eller fagforeningsmæssige formål

Kulturtilskudsreglerne i Kommuneqarfik Sermersooq blev behandlet og godkendt i kommunalbestyrelsen den: 02.06. 2014

Reglerne træder i kraft pr. 15. 06. 2014 og samtidig ophæves de hidtidigt gældende regler.


Regler for kulturtilskud i Kommuneqarfik Sermersooq