Støtte fra Nuuk Lokaludvalg

Enhver borger, gruppe og forening kan søge om støtte til aktiviteter og projekter, der har til formål at forbedre området hvor vi bor eller har fokus på at skabe mere livskvalitet eller fællesskab for de borgere, der bor i området.

Nuuk Lokaludvalg ønsker, at aktive borgere, foreninger og netværk på tværs af bydelene i Nuuk, tager medansvar og ejerskab for udviklingen i byen.

Nuuk Lokaludvalg behandler ansøgninger om økonomisk støtte omkring hver anden måned, se ansøgningsfristerne nedenfor.

Der er en behandlingstid på en måned, og man kan forvente et svar 14 dage efter behandlingen er afsluttet.

Ansøgningsfrist for 2022 er:

 • 23. januar, 2022
 • 20. marts, 2022
 • 15. maj, 2022
 • 24. juli, 2022
 • 4. september, 2022.
 • 6. november, 2022

Ansøgningsskema finder du nederst på denne side.

Ansøgningen sendes til nuuklokaludvalg@sermersooq.gl.

Nuuk Lokaludvalg støtter non-profit aktiviteter, der:

 • Styrker fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet
 • Fremmer nærdemokrati og borgerdeltagelse
 • Skaber dialog og/eller netværk mellem bydelenes borgere, brugere og institutioner på tværs af alder, etnisk baggrund og andre skel
 • Skaber dialog og/eller netværk mellem bydelenes borgere, brugere og institutioner inden for den samme, brede gruppe – eksempelvis aktiviteter for bydelens ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper
 • Fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske miljø samt fritidslivet i byen

I behandlingen af ansøgninger lægges der desuden vægt på, at de projekter, der støttes, er forskellige og er fordelt over byens 4 bydele. Hertil bestræber Lokaludvalget sig på, at midlerne fordeles mellem følgende områder: friluftsliv, kultur, sport, sundhed og det sociale område.

Som hovedregel skal projektet/arrangementet:

 • Igangsættes inden for nærværende kalenderår
 • Have varig effekt eller være bæredygtigt
 • Være åbent for offentligheden
 • Bekendtgøres bredt over for byens borgere. Det skal fremgå af annonceringen, at Nuuk Lokaludvalg støtter aktiviteten/indsatsen.

Dette gives der ikke støtte til:

Lokaludvalget har vedtaget følgende begrænsninger for støtte:

 • Der kan ikke tildeles økonomisk støtte til arrangementer, der har fundet sted inden behandlingstidspunktet for ansøgningen.
 • Der ydes ikke støtte til private arrangementer og til aktiviteter, hvor der udskænkes alkohol
 • Som hovedregel ydes kun støtte til tidsbegrænsede projekter samt projekter i en opstartsfase
 • Projektet/arrangementet må ikke være i strid med anden lovgivning, regler mv.
 • Der ydes ikke støtte til politiske og forkyndende aktiviteter
 • Der gives ikke støtte til varige driftsudgifter. Dog kan der være enkelte projekter udvalget ønsker at støtte i en opbygningsfase.
 • Der gives ikke støtte til studierejser

Udbetaling af støtte

Ved forudbetaling gøres ansøger (faktisk eller juridisk person) ansvarlig for pengene, indtil et endeligt regnskab er modtaget og godkendt af lokaludvalget. Uforbrugte puljemidler skal tilbagebetales straks efter, at regnskabet foreligger.

Aktiviteterne skal afholdes i det kalenderår, hvor puljemidlerne er bevilget, og regnskab skal indsendes senest to måneder efter, at aktiviteten er afsluttet.

Sammen med regnskabet, skal indsendes en kort evaluering. Evalueringen skal indeholde en kort bedømmelse af aktivitetens forløb, en vurdering af dens effekt, oplysninger om deltagerantal samt præsenterende billeder. Bilag kan forlanges tilsendt som dokumentation.

Såfremt projektet ikke er igangsat senest én måned efter den i ansøgningen angivne tidsplan, skal den eller de projektansvarlige rette fornyet henvendelse til lokaludvalgets sekretariat.

Hent ansøgningsskema til støtte fra Nuuk Lokaludvalg.

Det er vigtig, at indsende én samlet dokument-fil. Det vil sige, hvis man har andre dokumenter der skal “vedhæftes”, skal disse samles med selve ansøgningen, så der kun sendes én fil.