Asii Chemnitz Narup

Borgmesterens træffetid

1. onsdag i måneden ml. 14.00 – 16.00

Der er afsat 15 minutters samtale for borgere der har bestilt tid.

Tidsbestilling: 36 70 00 – Misu / Laila


Pressefotos

CV

Født i Nuuk 1954. Gift, to børn: en søn og en datter.

Uddannelsesmæssig baggrund

 • Socialrådgiver, København 1981
 • Ilisimatusarfik, bifag i Kultur og Samfund 1989
 • Årskursus for socialrådgivere, Århus 1991
 • Pædagogisk grundkursus, Sisimiut og Nuuk 1994
 • Sorg- og kriseterapeut, Dronningmølle 1996-1998

Erhvervserfaring

 • Social rådgivning og behandling, Nuup Kommunea
 • Forebyggende arbejde i PAARISA ansat ifm alkoholkampagne for unge og forældre, 1990
 • Oplysning om sociale rettigheder og pligter, som redaktør i 6 år af “Aperilaarlanga”/KNR
 • Undervisning af socialrådgivere, socialpædagoger, sygeplejersker og sundhedsmedhjælpere
 • Efter- og videreuddannelseskurser for ansatte inden for social- og sundhedssektoren
 • Sorg- og kriseterapi for voksne, individuelt og i grupper
 • Supervision af ansatte og ledere i social- og sundhedssektoren
 • Omfattende kursus- og undervisningsvirksomhed af personale på kysten
 • Leder af sorggruppen i Nuuk, medejer af og medarbejder i Siunnersuisarfik Inuk (konsulentfirma)

Skribentvirksomhed

 • Redigeret/tilpasset til grønlandske forhold “Om at miste et lille barn”, PAARISA 1991
 • “Om at gøre drømme til virkelighed – eller om at styre samfundsudviklingen på baggrund af visioner” i bogen “Kvinder i Grønland – sammen og hver for sig”, Atuakkiorfik 1991
 • “Lægen gennem patientens øjne” i bogen “Den vide hvide verden”, Lægeforeningens forlag 1998
 • “Det sociale liv i Grønland” i bogen “Inuit – grundbog i eskimologi, Systime 1999
 • “Liv og sameksistens” – undervisningsbog for STI-elever. Atuakkiorfik 1999
 • “Sociale forhold” – undervisningsbog for STI-elever. Atuakkiorfik 1999

Andre samfundsmæssige aktiviteter

 • Medstifter og aktiv i Nuummi Arnat Suleqatigiit (Kvindekrisecenter) fra 1981-1986
 • Kommunalbestyrelsesmedlem for IA i Nuuk 1992- 93 (indtrådt som suppleant)
 • Initiativtager til oprettelse af Sorggruppen i Nuuk, 1993
 • Medlem af Skolenævnet på Ukaliusap Atuarfia, 1993-1997
 • Næstformand i AIDS-fonden
 • Politisk næstformand i Inuit Ataqatigiit, 2007
 • Initiativtager til og formand for “Arnarulunnguaq Fonden”, der har til formål at rejse et mindesmærke for og udgive en bog om Arnarulunnguaq, der som eneste kvinde deltog i Knud Rasmussens 5. Thuleekspedition, 2008
 • Medlem af Landstinget siden 1999 og frem til 2008
 • Landsstyremedlem for Familie og Sundhed samt Sundhed og Miljø 2003-2005 og 2005-2006
 • Formand for overgangsudvalget for Øst-Vest-kommunen, 2008

Basisoplysninger

Iisaajap Aqqutaa nr. 18, Postboks 793
3900

Telefon: 551154

E-mail: acna@sermersooq.gl

Økonomi

Lønnede bestyrelsesposter
Ingen

Lønnet stilling
Borgmester Kommuneqarfik Sermersooq

Indtægt fra selvstændig virksomhed
Ingen

Selskabsinteresser
Ingen

Aftaler af økonomisk karakter med tidligere arbejdsgivere
Ingen

Mayor’s meeting hours

The first Wednesday in the month between 10.00 – 12.00

15 minutes has been allocated for conversations with citizens whom have registered for an appointment.

Appointment registration: 36 70 00 – Misu / Laila.


CV

Born in Nuuk 1954. Married, two children: a son and a daughter.

Educational background

 • Social worker, Copenhagen 1981
 • Ilisimatusarfik, culture and society studies 1989
 • Annual course for social workers, Aarhus 1991
 • Basic educational course, Sisimiut and Nuuk 1994
 • Sorrow and crisis therapy, Dronningmølle 1996-1998

Work experience

 • Social worker, counselling and treatment, Nuup Kommunea
 • Preventive work in PAARISA i relation to alcohol campaigns for youth and parents, 1990
 • Education on social rights and duties, as editor of “Aperilaarlanga” KNR for 6 years
 • Educator of social workers, nurses og health workers
 • Further training courses for employees from the social and health sector
 • Sorrow and crisis therapy for adults, individual and in groups
 • Supervision of employees and management in the social and health sectors
 • Extensive course and education of personnel around in Greenland
 • Leader of sorrow group in Nuuk, Co owner and employee in Siunnersuisarfik Inuk (Consultancy company)

Writing portfolio – titles translated from Danish

 • Editing and adaptation to Greenlandic society, “About losing a child”, PAARISA 1991
 • “About turning dreams into reality – or about running the course of community development based on visions” in the book “Women in Greenland – together and separately”, Atuakkiorfik 1991
 • “The doctor through the eyes of the patient” im the book “The wide snows world”, Medical Association publisher 1998
 • “The social life in Greenland” in the book “Inuit – a Textbook in Eskimology, Systime 1999
 • “Life and co-existence” – a textbook for vocational students, Atuakkiorfik 1999
 • “Sociale conditions” – textbook for vocational students, Atuakkiorfik 1999

Other activities in society

 • Co-founder and active in Nuummi Arnat Suleqatigiit (Women crisis centre) 1981-1986
 • Municipal councillor for IA in Nuuk 1992- 93 (Political alternate)
 • Initiator of the sorrow group in Nuuk, 1993
 • Member of the Ukaliusap Atuarfia School Board, 1993-1997
 • Vice chairman for the AIDS-foundation
 • Political vice chairman in IA, Inuit Ataqatigiit, 2007
 • Initiator and chairman of “Arnarulunnguaq Fonden”, which mission was to erect a memorial and publish a book to commemorate Arnarulunnguaq, who as the only woman participated in Knud Rasmussen’s 5. Thule expedition, 2008
 • Member of the Greenlandic parliament 1999 – 2008
 • Minister for Family and Health 2003-2005 and Minister for Health and Environment 2005-2006
 • Chairman for the transitional committee for the East-West Municipality 2008

Parti

Inuit Ataqatigiit

Politiske udvalg

Kommunalbestyrelsen
Borgmester
Udvalg for Økonomi og Erhverv