Fremgang på alle milepæle

Anden statusrapport

Der er dog behov for at styrke den daglige faglige ledelse, ligesom der er potentiale for at optimere brugen af medarbejderressourcerne.

Som en del af Udviklingsplan 2017-2020 for Børn, Unge og Familier, skal Forvaltningen For Børn og Familie en gang i kvartalet informere kommunalbestyrelsen om sine fremskridt. Det er den anden af disse kvartalsvise rapporter der i dag bliver offentliggjort.

Udviklingschef Helene Horsbrugh:I forbindelse med strukturændringen har vi revideret indholdet af lederstillingerne i Børne- og familieafdelingen. Formålet er at sikre mere daglig faglig ledelse. Det vil sige, at der skal være mere fokus både på støtte og vejledning af medarbejderne og på tilsyn og kontrol. Lederstillingerne bliver genopslået og besat hurtigst muligt.

Strukturændringen betyder også en specialisering af de enkelte sagsbehandleres stillingsindhold. Det vil betyde, at det i fremtiden bliver nemmere at opbygge kompetencer og rutiner i hverdagen. Dermed bliver det muligt at bruge medarbejdernes arbejdstid mere effektivt, siger Helene Horsbrugh.

I løbet af det sidste kvartal er der blevet foretaget et grundigt servicetjek og udvidet forvaltningsrevision.

Der er indsamlet data fra en lang række af informationer, herunder medarbejdere og ledere i alle dele af forvaltningen, andre dele af den kommunale forvaltning, andre myndigheder som Selvstyret og politiet samt civilsamfundet. Servicetjekket var mere omfattende end oprindelig antaget, da der har været relativt lidt materiale og dokumentation at arbejde med.

Efter det grundige servicetjek anbefaler man blandt andet, at der udvikles en politisk styringskæde med fokus på resultater og effekter.

I december blev der vedtaget en ny faglig organisering af myndighedsdelen af forvaltningen. Den nye organisering skal sikre rettidig og korrekt sagsbehandling i børnesager, så forvaltningen på bedst mulig måde kan varetage børnenes tarv. Dette opnås ved at indføre en ren myndighedsafdeling med en højere grad af faglig specialisering end hidtil. Desuden vil der blive indført en højere grad af samarbejde på tværs af de forskellige lokaliteter i kommunen, ligesom de enkelte sagsbehandlere vil opleve daglig, faglig ledelse i større omfang end hidtil.

Der vil for fremtiden blive to afdelinger, nemlig Den Fælles Visitation og Myndighedsafdelingen, og begge afdelinger vil blive kommunedækkende.

Den Fælles Visitation: Undersøgelsesteamet, Handicap teamet, Underretningsvagten, Socialvagten (Nuuk).

Myndighedsafdelingen: Forebyggelsesteamet (Nuuk), Team Anbragte børn (Nuuk), Myndighedsteamet (Tasiilaq), Myndighedsteamet (Paamiut) Sagsbehandler (Ittoqqortoormiit).

Der er nedsat en følgegruppe med deltagelse fra sundhedsvæsenet, socialstyrelsen, børnetalsmanden, politiet samt universitet.

Læs den anden statusrapport her