Ledige byggefelter på Qeqertat

Nu er der mulighed for at søge om større erhvervsarealer på Qeqertat.

Der er en stigende efterspørgsel på havnerelaterede erhvervsarealer, og det er derfor politisk besluttet at opdele de eksisterende byggefelter i erhvervsområdet 2B2-4 Qeqertat 2020, så der kan komme flere byggefelter og fremtidige aktører ind i området.

Kommunen annoncerer hermed byggefelter af en størrelse fra 2900-5300 m2, i erhvervsområdet 2B2-4 Qeqertat 2020, som ledige.

2B2-4 Qeqertat

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad der gælder for området ved at læse kommuneplantillægget 2B2-4 Qeqertat2020.

Kommuneplantillægget kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltningen For Anlæg og Miljø, Areal og Bygningsmyndigheden, eller læses på kommunens hjemmeside sermersooq2028.gl.

Et udpluk af kommuneplantillæggets bestemmelser:
Byggefelterne i detailområde B udlægges til erhvervs- og havnerelateret bebyggelse og funktioner.  Ny bebyggelse skal opføres i en højde mellem 8-18 meter, målt fra færdigt/opfyldt terræn til kip. 30% af byggefeltet kan dog bebygges i op til 26 meter. Der skal i detailområde B etableres fast belægning på alle funktionsarealer inden for de enkelte byggefelter.

Byggemodning

Der er udarbejdet et byggemodningsprojekt for en intern vej samt p-pladser, som er omfattet af arealdisponeringen i detailområde B.

Fremtidige arealrettighedshavere skal påregne en byggemodningsandel på minimum 2 mio. kr. pr. byggefelt for det fælles byggemodningsprojekt.

Ansøgere på byggefelt 5, 7A og 7B skal påregne, at arealerne skal opfyldes, hvilket skal ske i samarbejde med kommunen.

Kommende arealrettighedshavere skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefelterne.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende::

  • Der er opsat kriterier i prioriteret rækkefølge, der indgår i vægtningen af ansøgningerne i henhold til kommuneplantillæggets bestemmelser. Det vil sige, at arealerne først bliver tildelt ansøgninger, der vurderes at henhøre under 1. prioritet, hvis der stadig er ledige arealer dernæst blandt 2. prioritet og slutteligt 3. prioritet

Prioriteterne er følgende:

1. Havneafhængigt erhverv, der kan dokumentere behov for absolut nærhed til havn som eksempelvis fiskefabrik

2. Havnerelateret erhverv som shipping

3. Erhverv i al almindelighed, der kan drage fordel af at være i umiddelbar nærhed af havn og godsterminal

Definition på de tre prioriteter:

1. Havneafhængigt erhverv defineres som erhverv, der af driftsmæssige årsager skal ligge i nærheden af en kaj. Dvs. at sådanne virksomheder skal generere en kajomsætning eller de skal servicere skibe eller de virksomheder der generer en kajomsætning. Virksomheder der genererer en kajomsætning vil miljømæssigt bidrage til at minimere den tunge trafik gennem placering ved havnen. Havneafhængigt erhverv kan ligeledes være virksomheder, som forarbejder store mængder af råprodukter, der importeres eller virksomheder, der forarbejder meget store emner, der ikke kan transporteres på vej. Havneafhængigt erhverv kan også være mindre skibsreparations værksteder eller køle-/frysehuse.

2. Havnerelaterede erhverv kan være leverandører til skibe eller eksempelvis shipping-, logistik-, lager-, speditionsvirksomhed, der er naturlig knyttet til havnen eller havneområdet. Havnerelateret erhverv kan således ikke være kontorer, der ingen relation har til havnefunktioner, uagtet virksomhedens øvrige virke.

3. Erhverv i al almindelighed, der med fordel kan have relation til havne.

  • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal, vær opmærksom på at nærtstående ikke kan indgive flere ansøgninger.
  • Det grundlæggende princip ved lodtrækning er, at hver reel ansøger kan have ét lod i lodtrækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand og andre personer og/eller selskaber, der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del i selskabets ledelse eller i øvrigt er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end en ansøgning i nærværende udbud af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive mere end én ansøgning.


Når ansøgningen åbnes ved ansøgningsfristens udløb, vil det blive vurderet om reglerne er overholdt. Konstateres det ikke at være tilfælde, vil ansøgere, der måtte overtræde reglerne bliver diskvalificeret.

Byggefelterne ligger alle i detailområde B, og hver ansøger kan alene ansøge om et byggefelt i området. Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over byggefelter, den pågældende ansøger ønsker at blive tildelt, såfremt 1. prioriteten går til en anden ansøger.


Ansøgningen skal vedlægges

  • Tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling.
  • En detaljeret beskrivelse af projektet i tekst og/eller tegning.
  • Råder ansøger over et erhvervsareal til bebyggelse udenfor 2B2-4 Qeqertat, og der ikke på ansøgningstidspunktet er udstedt ibrugtagningstilladelse dertil, skal ansøger nærmere godtgøre et aktuelt behov for yderligere erhvervsareal og godtgøre at byggeri på det allerede erhvervede areal er forløbet uden unødige forsinkelser.
  • Finansiel dokumentation. Ansøger skal dokumentere ansøgers økonomiske mulighed for at realisere byggeri af det antal boliger mv, kommuneplantillægget for det pågældende område/byggefelt der er ansøgt om, giver mulighed for. Bank eller pengeinstitut skal erklære, at det er bank eller pengeinstituttets vurdering, at ansøger, ud fra en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet, har mulighed for at tilvejebringe finansiering til – uden ugrundet ophold – at realisere byggeriet på ansøgte areal. Erklæringen må ikke være betinget af at ansøger kan tilvejebringe en uopsigelig lejekontrakt af en vis årrække med en solid lejer eller andre betingelser eller forbehold af tilsvarende karakter. Ansøgers økonomi skal selv være tilstrækkelig til at opnå finansiering af byggeriet. Bank eller pengeinstitut må ikke angive i erklæringen, at denne er uden juridisk forpligtelse for banken – banken er forpligtet i forhold til erklæringens saglighed ud fra almindelige kriterier for kreditvurdering.
  • Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 23.8.2020 før midnat vil blive betragtet som samtidige.

Tildelings proces

Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud den 28.8.2020 kl. 10.00.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl