Kvalitetsstandarder: Forebyggelse og Børne- og Familiebehandling

Hent:
Kvalitetsstandarder 2020 (PDF)

Med henblik på at øge gennemsigtigheden med de kommunale ydelser, samt sikre en bedre forventningsafstemning borgerne og kommunen i mellem, har Kommuneqarfik Sermersooq udfærdiget kvalitetsstandarder for service- og ydelsesniveauet på Forvaltning for Børn og Families foranstaltningsområde, som i daglig tale kaldes Afdeling for Forebyggelse og Børne- og Familiebehandling. Kvalitetsstandarderne beskriver hvilket niveau af service, der er gældende i de forskellige ydelser, som Kommuneqarfik Sermersooq udbyder. Formålet med kvalitetsstandarderne er at give både borgere og interne medarbejdere en enkel og tydelig beskrivelse af de ydelser, som kommunen skal levere.

Kvalitetsstandarderne skal således:

 • Skabe gennemsigtighed og derigennem gøre det klart for den enkelte borger, hvad han/hun har ret til.
 • Fungere som arbejdsredskab for myndighedspersoner som visiterer til den valgte ydelse.

Målgruppen er børn i alderen 0-18 år og deres familier, der har særligt behov for støtte og forebyggende foranstaltninger. Foranstaltningen iværksættes, såfremt den har væsentlig betydning for barnets/den unges trivsel, helbred og udvikling. Alle kvalitetsstandarder er politisk vedtaget af Udvalg for Børn og Familie og revideres én gang årligt.

En kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af:

 • Ydelsens Lovgrundlag
 • Formål med ydelsen
 • Målgruppe (Hvem der kan modtage ydelsen)
 • Visitationskriterier (Hvordan man kan modtage ydelsen)
 • Ydelsens indhold
 • Ydelsens varighed
 • Fagligt og metodisk fundament
 • Opfølgningskrav
 • Information om egenbetaling, såfremt dette er relevant
 • Leverandør
 • Kompetencekrav til leverandør
 • Tilsynskrav
 • Klagevejledning

Ved valg af ydelser, beskrevet i kvalitetsstandarderne, bør følgende principper omsættes:

 • Der tages altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for det enkelte barn.
 • Der arbejdes ud fra en indsatstrappemodel som praktiserer princippet om de mindst indgribende indsatser først. Det betyder at Kommuneqarfik Sermersooq hjælper og støtter børn og unge med udgangspunkt i deres eget miljø, med inddragelse af de ressourcer der er til stede i familien, inddragelse af det øvrige private netværk, og brug af det generelle forebyggende system, så længe at dette er til gavn for barnet.
 • Barnet, forældrene og netværket inddrages løbende i indsatsen for at sikre, at barnet og familien fortsat er motiveret til at modtage ydelsen og reelt oplever et udbytte, i henhold til den eksisterende handleplan.
 • Tværfagligt samarbejde på tværs af ydelser, som kan sikre en helhedsorienteret indsats
 • Der skal være en balance mellem faglige og økonomiske hensyn. Det betyder, at der skal være fokus på, at indsatsen så vidt muligt er egnet til at løse de problematikker, som barnet og familien oplever.
 • Et styrbart område der håndteres via synlige kvalitetsstandarder, som bidrager til at styrke borgerens kendskab til hvorledes og i hvilket omfang ydelsen bevilges.