Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at være en aktiv part i samarbejdet med virksomhederne og Grønlands Selvstyre ved udformningen af aftaler om gennemførelsen af de enkelte råstofprojekter, de såkaldte IBA, Impact Benefit Agreement, der fastlægger rammerne for parternes indsats på fx uddannelsesområdet, anvendelsen af grønlandske virksomheder og arbejdskraft.

Kommuneqarfik Sermersooq har i samarbejde med Råstofdirektoratet udarbejdet en analyse af de erfaringer, som efterforskningsselskaberne har gjort sig med de grønlandske virksomheder. Der er endvidere udarbejdet en analyse af de lokale virksomheders erfaringer med konkurrenceforholdene i branchen og virksomhedernes vurdering af myndighedernes indsats.

Analyserne har dannet baggrund for fastlæggelsen af kommunens indsatsområder.

Der er fokuseret på tre indsatsområder:

 • Erhvervslivet
 • Arbejdskraften
 • Miljøet og befolkningen

Udviklingen på råstofområdet kræver en sammenhængende strategi på områderne erhvervsudvikling, arbejdsmarked, anlæg og miljø. Kommuneqarfik Sermersooq vurderer løbende behovet for tilpasning af forvaltningen og samarbejdet mellem de forskellige instanser.

Deltagende erhvervsliv

Råstofloven giver mulighed for, at det grønlandske erhvervsliv får førsteret til opgaver i forbindelse med efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer, hvis virksomhederne er konkurrencedygtige mht. priser og kvalitet. Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at understøtte virksomhedernes kompetenceudvikling til at møde Råstofdirektoratets og branchens krav, ved at skabe gode rammer for udvikling i de lokale virksomheder.

Det er derfor afgørende at sætte ind på områder som videns- og kompetenceopbygning i det lokale erhvervsliv. Dette kan eksempelvis ske ved at stimulere indgåelse af strategiske samarbejder, konsortiedannelser, opbygning af kvalitetskontroller, certificeringssystemer m.v.

Indsatsen skal i relevant omfang ske i samarbejde med Grønlands Selvstyre, som supplement til den overordnede erhvervsfremmeindsats og i samarbejde med KANUKOKA, de andre kommuner, Sulisitsisut/Grønlands Arbejdsgiverforening og arbejdsmarkedets øvrige organisationer.

Med udgangspunkt i analyserne af efterforskningsselskaberne og de lokale virksomheder, fokuserer kommunens indsatsområder inden for erhvervsområdet på følgende:

 • Samarbejde og netværk

  Vi skal styrke samarbejdet på tværs af myndigheder, erhvervsliv og organisationer. Til en start opfordres Råstofdirektoratet til at kræve fuld offentlighed, for alle de udbud der pågår i forbindelse med de enkelte aktiviteter, således at de lokale virksomheder har lige muligheder for at indgå i arbejdet. Herunder også kontrol af begrundelser for fravalg af lokale virksomheder jf. § 18 i Råstofloven.

 • IBA aftaler

  Vi skal fortsat styrke kravene i de kommende IBA aftaler. Eksempelvis skal grønlandske virksomheder sikres finansierede ISO certificeringer – ligesom der skal ske en finansiering af virksomhedernes sikkerhedskurser, så disse kan operere indenfor råstofsektoren. Det skal være et krav, at IBA aftaler er forhandlet på plads før tilladelser gives.

 • Opotimere process

  Vejen til at få certificering i de nødvendige standarder skal gøres kort og overskuelig. Kommuneqarfik Sermersooq vil opbygge kompetence og stille konsulenter til rådighed for, at kommunens virksomheder kan få optimeret deres ledelsesprocesser og certificeringer. Der vil primært satses på kvalitetsledelse, ISO 9001 samt miljøledelse, ISO 14001.

 • Komptenceudvikling

  Lokale virksomheder har viljen til at arbejde med råstofbranchen, men der skal gøres en betydelig indsats for at leve op til de strenge krav og forventninger, råstofbranchen stiller med hensyn til indgåelse og overholdelse af leverandøraftaler, engelskkundskaber, eventuel certificering af tekniske og kvalitetsmæssige forhold. Det er vigtigt, at lokale virksomheder forstår værdikæder og prissætning i råstofbranchen.

 • Infrastruktur - arealbehov

  Oplagring af udstyr for både olie- og mineralindustrien kræver plads – ligesom det fornødne infrastruktur skal være til stede. Kommuneqarfik Sermersooq fokuserer til stadighed på, at der skabes erhvervsområder efter behov. Kommunen arbejder for, at byplanlægningen i Nuuk har fokus på fremtidens behov for arealer til at understøtte mineral- og olieindustrien. Konkret arbejdes der på følgende temaer:

  • Opførelse af en ny havn ved Admiralitetsøerne i et havneselskab, således at fremtidens internationale selskaber har en professionel samarbejdspartner hvormed havnenære arealer kan drøftes,
  • Der udlægges mulige arealer til lay down areas i planlægningen både i tilknytning til havnen, samt i nye områder nord for lufthavnen, som kan byggemodnes i takt med at arealbehovet og de tilstedeværende økonomiske ressourcer er til stede
 • Erfaringsindsamling

  Godt samarbejde kræver gensidig tillid. Det er krævende at opbygge et tillidsfuldt samarbejde med udenlandske virksomheder, som man ikke kender i forvejen. Lokale virksomheder skal opbygge nye erfaringer med råstofbranchen.

 • Vidensopopbygning

  Vi skal lære af hinanden og vi skal være opmærksomme på mulighederne for at lære af vores naboer i øst og vest. De har for år tilbage gjort sig erfaringer, som vi først skal til at gøre os i Grønland.

Kompetent arbejdskraft

Der er behov for et fleksibelt arbejdsmarked, hvor der sker en løbende tilpasning af arbejdsstyrken i forhold til nye udfordringer og de store strukturændringer, der karakteriserer arbejdsmarkedet i disse år. Strukturændringerne skyldes på den ene side det faldende behov for arbejdskraft indenfor de traditionelle fisker- og fangererhverv, dels den forventede efterspørgsel på arbejdskraft til råstofindustrien og til dels eventuelle storskala-projekter som et aluminiumssmelteværk. Det stiller store krav til arbejdsstyrkens omstillingsevne, fleksibilitet og uddannelse.

Kommuneqarfik Sermersooq har som målsætning, at alle, der har muligheden herfor skal have et arbejde eller være under uddannelse. I bestræbelsen på at nå dette mål, vil kommunen arbejde sammen med erhvervslivet og de centrale myndigheder. Kommunen fokuserer på følgende områder:

 • Personlig udvikling

  For at imødekomme branchens krav om bedre forståelse for aftaler og arbejdstider, har Kommuneqarfik Sermersooq fokus på arbejdskraftens personlige udvikling, så funktioner i råstofbranchen kan besættes af lokale, ansvarlige medarbejdere.

 • Komptenceudvikling

  Arbejdskraften i Kommuneqarfik Sermersooq skal være kvalificeret og kompetent i forhold til råstofbranchen. Basale kundskaber som sprog og sikkerhedsuddannelser, common core kurser og lignende skal fremmes. Kommuneqarfik Sermersooq vil bl.a. samarbejde tæt med Råstofskolen.

 • Brugerdriven indsats

  Fastlæggelse af behovet for arbejdskraft skal ske i samarbejde med erhvervslivet på den ene side og uddannelsesinstitutionerne og kursusudbyderne på den anden.

 • Markedsføring

  Der igangsættes et oplysningsarbejde om mulighederne inden for råstofbranchen. Arbejdet startes allerede i folkeskolen, ligesom ungdomsud- dannelserne som Piareersarfiit også inddrages i arbejdet. Kendskabet til råstofindustrien og hvilke muligheder der er i branchen udbredes mest muligt.

Bæredygtig udvikling

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker, at udnyttelsen af råstoffer fra den grønlandske natur sker på et bæredygtigt grundlag, og med størst mulige hensyn til det sårbare arktiske miljø og til den lokale befolkning.

Befolkningen i Grønland har traditionelt levet af naturen. Fiskeri og fangst er stadig en stor del af kulturen og en væsentlig del af den grønlandske kost. Der er vigtige yngle- og rasteområder for fugle, fisk og dyr, som der skal tages størst muligt hensyn til ved projekter i det åbne land.

Dette indebærer et stort ansvar for at vælge den mest skånsomme teknologi, der er til rådighed og tilrettelægge transport i specielt anlægsfaserne, så skader minimeres eller helt undgås. Hensynet til miljø og natur kan betyde, at enkelte råstofprojekter ikke kan gennemføres.

Ved behandling og godkendelse af råstofprojekter vil kommunen tilstræbe stor åbenhed og arbejde for inddragelse af lokalbefolkningen og brug af lokal viden.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker, at myndighederne stiller høje krav til begrænsning af udledning og ophobning af skadelige stoffer ved efterforskning og udnyttelse af råstoffer.

Grønland mærker de store følger af global opvarmning og ønsker selv at begrænse udledningen af klimagasser. Derfor skal der ved udnyttelse af råstoffer tilstræbes den renest mulige og mest energibesparende teknologi for at begrænse udledningen af drivhusgasser.

Ved vurdering af de enkelte råstofprojekter i kommunen, vil Kommuneqarfik Sermersooq fastholde råstoflovens principper om anvendelse af miljøvenlig teknologi samt et højt niveau i beskyttelse af miljø, natur og menneskers sundhed.

Download råstofstrategien her.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?