13. november 2019

Kommunalbestyrelsesmøde kl. 14:00

Dagsordenen godkendes.

Meddelelser fra formanden

  1. Kommuneqarfik Sermersooq, i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning, er i gang med at udvikle et sæt fremtidsscenarier for Nuuk, der dels tydeliggøre betydningen af den ny lufthavn på samfundet og en belysning af de fremtidige dynamiske effekter for det lokale erhvervsliv. Herunder med særlig fokus på en identificering af vækststrategier og- potentialer. I februar 2020 afholder kommunen en erhvervskonference, hvor fremtidsscenarierne præsenteres.
  2. Nuuk Nordisk Kulturfestival blev afholdt i uge 41 og festivallen har været en stor succes. Kommunen er projektleder på festivallen til 2021 og i disse tider er der fokus på evaluering og overdragelse af festivallen fra NAPA til kommunen. Der var 200 kunstnere tilknyttet festivallen og 60 venues, hvor der blev lavet kultur til borgere. Der var også workshops rettet imod børn og unge.
  3. 10. oktober var Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen, en af  medunderskriverne da Arctic Mayors Forum blev stiftet i Akureyri i Island. Arctic Mayors Forum er en sammenslutning af borgmestre i Arktis. Foreningens formål er at sikre værdierne og levemåden hos de arktiske folk bliver repræsenteret, når fremtiden for regionen drøftes internationalt. Ni borgmestre fra Færøerne, Island, Norge, Finland og Alaska og altså også Grønland, deltog i stiftelsen af Arctic Mayors Forum.
  4. d. 10-13. oktober blev Arctic Circle Assembly afholdt i Reykjavik. Kommunen var vært ved en meget velbesøgt reception hvor Nanook og Small Time Giants spillede. Der var omkring 600 mennesker forbi receptionen.
  5. d. 24. oktober holdt borgmesteren ”Gå-hjem-møde” for erhvervslivet i Nuuk om erhvervsudvikling & 200 millioner kroner til vækst.  Ved mødet holdte Kalaallit Airports, Greenland Venture samt Kommunaldirektør Lars Møller- Sørensen oplæg om fremtidens vækst i Nuuk i forbindelse med den kommende lufthavn. Borgmesteren holdt åbningstale og der var mulighed for at stille spørgsmål mellem oplæggene. Mødet er det første i en række arrangementer, hvor kommunen skal have en tæt dialog med erhvervslivet omkring væksten i erhvervet. Erhvervslivet og medlemmer i Udvalg for  Økonomi og Erhverv var inviteret til Gå-hjem-mødet.
  6. d. 6.-8. november var Borgmesteren i Paamiut, hvor hun blandt andet holdte et åbent hus på kommunekontoret for borgerne i Paamiut og var på besøg på kommunens institutioner.
  7. d. 8. oktober blev der afholdt det årlige ungdomskommunalbestyrelsesmøde, med fokus på FN’s verdensmål.
  8. 20. november planlægger Afdeling for Kultur og Event en markering af det færdige Tuujuk byggeri – kommunalpolitikere bosat i Nuuk vil blive inviteret til arrangementet. Vi har fået adgang til en lejlighed der står tom som vil være samlingspunkt for musik og lidt forplejning.
  9. Den traditionelle juletræstænding finder sted søndag 1.december fra kl.15.30 – 16.20. Der vil ligeledes i år blive opsat et juletræ ved fodboldbanen i Nuussuaq. På den måde er det sikret at alle bydele har et træ i år.

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning fra Siumut:

at aldersgruppen for medlemmerne i Ungdomskommunalbestyrelsen skal være mellem 13 og 17 år. Derudover skal der undersøges, om repræsentanter fra GUX eller Majoriaq kan deltage, samt en repræsentant fra folkeskolerne, f.eks. en elevrådsrepræsentant. Dette vil gøre,  at medlemsantallet stadig er 21 i Ungdomskommunalbestyrelsen. 

Indstillingen godkendes med følgende ændringer:

at Udvalg for Økonomi og Erhvervs møde flyttes fra uge 9 til uge 8.

at Kommunalbestyrelsesmødet flyttes fra uge 11 til uge 9.

Indstillingen godkendes.

Siumut: ønskes en mere uddybende forklaring for omplaceringer over 1.mio.kr.

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger:

pind 3: Indstillingen godkendes med bemærkning fra Siumut om, at de ønsker at midler til brandstationer rykkes frem fra 2022 til 2021 

pind 4: Indstillingen godkendes med bemærkning om, at der undersøges om taksterne kan tilpasses bedre forholdsmæssigt mellem bygder hhv. øst og vest.

Indstillingen godkendes af flertallet.

Siumut afviser indstillingen.

Orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkning fra Siumut:

at samarbejdet mellem lærerne og MISI skal styrkes ved en gensidig respekt.

Peter Davidsen (S): henvendelser til kommunen. Svartiden er lang. Har selv henvendt sig ved kommunen og der er efter en uge ikke kommet svar. 

7A. Lukket
7B. Lukket
7C. Lukket

Referat godkendt 17.47