Kriterier for støtte fra erhvervspuljen – Østgrønland

Kommuneqarfik Sermersooq har oprettet en støttepulje, der har til orvaltningormål at støtte og igangsætte turistfremmende projekter i Østgrønland. Der vil primært blive tale om at der uddeles støtte til projekter, der har som formål at forbedre de generelle rammebetingelser for at drive turismevirksomhed i Østgrønland samt til projekter, der kan udvikle lokalforankrede aktørers produkter. Modsat gives der ikke gennem denne pulje støtte til f.eks. kulturelle initiativer, konkurrenceforvridende projekter eller afvikling og nedbringelse af gæld. Der er afsat 685.000 kr. til støttepuljen.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker med puljen at øge den økonomiske aktivitet, styrke udviklingen i turismen og skabe flere arbejdspladser på Østkysten.

Støttepuljen støtter især initiativer som understøtter den aktuelle nationale turismefremme-strategi. En bevilling fra støttepuljen kan betragtes som en hjælp i opstartsfasen til initiativer, der med tiden vil kunne blive selvbærende. Vi yder med andre ord ikke egentlige driftstilskud.

Kriterier for støtte fra erhvervspuljen

Når Kommuneqarfik Sermersooq vurderer, om erhvervspuljen skal bruges til at støtte et projekt, er følgende kriterier afgørende:

• Projekterne skal relativt hurtigt blive økonomisk selvbærende, så puljens midler løbende kan bruges til at igangsætte nye projekter (med mindre der er tale om et projekt som sigter på at forbedre de generelle rammebetingelser for turismeerhvervet i Østgrønland).
• Støttepuljen støtter typisk ikke kulturelle initiativer, selvom et givent kultur-projekt kan skabe beskæftigelse.
• Projekter skal til overholde gældende lovgivning, herunder være miljømæssigt forsvarlige
• Der kan gives støtte til enkeltvirksomheder, hvilket gøres indenfor gældende lovgivning, eksempelvis:
• Inatsisartutlov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v..
• Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven).
• Projekter skal startes og afsluttes indenfor det kalenderår der tildeles støtte.
• Der kan ikke gives støtte til projekter som vil forvride konkurrenceforholdet til allerede eksisterende virksomheder m.v..
• At fremstillingen af varen eller udførelsen af tjenesteydelsen foregår i Østgrønland.
• At ansøger tilvejebringer relevant, fyldestgørende og retvisende information omkring det aktuelle projekt.
• At ansøger kan tilvejebring en realistisk driftsøkonomisk vurdering (undtaget hvis projektet sigter på at forbedre de generelle rammebetingelser for turismeerhvervet i Østgrønland).
• Projekter som tildeles over 50.000 kr. skal som udgangspunkt fase-opdeles, så bevillingen kan udmøntes ratevis på baggrund af dokumenteret fremdrift i projektet
• Støtte kan ikke anvendes til at afvikle, nedbringe eller akkordere gæld eller imødegå afskedigelse af ansatte.
• Der kan stilles krav til egenbetaling.

Hvem bestemmer over midlerne i støttepuljen til turismefremmeprojekter i Østgrønland?

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq afgør, hvilke projekter der skal have støtte fra støttepuljen til turismefremmeprojekter i Østgrønland.Kommunalbestyrelsen har bemyndiget kommunaldirektøren til at bevilge støtte på op til 100.000 kr. pr. projekt. Bevillinger ud over disse beløb udstedes af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Ansøgninger til støttepuljen til turismefremmeprojekter i Østgrønland

Forslag om projekter skal indeholde en beskrivelse af:
• Projektets idé
• Handlings- og tidsplan for etablering og drift
• Organisation og styring af projektet
• Oplysninger om forventet antal arbejdspladser
• Finansiering, herunder støtte fra støttepuljen og andre eventulle støttemidler
• Navn og adresse på den projektansvarlige
• En realistisk driftsøkonomisk vurdering (undtaget hvis projektet sigter på at forbedre de generelle rammebetingelser for turismeerhvervet i Østgrønland)
• Anden dokumentation der findes relevant ifht. at vurdere projektets styrker og udfordringer

Råd og vejledning

Vi giver gerne råd og vejledning i forbindelse med udformning af projekter. Det kan være en god idé at sende en kortfattet skitse af projektet til Vækst- og Bæredygtighedssekretariatet, for at få en forhåndsvurdering af mulighederne for støtte fra støttepuljen. Skitsen danner grundlag for en nærmere diskussion af ideen.

Forslag til projekter bliver behandlet fortroligt og eventuelle ophavsrettigheder bliver respekteret. Personer bag projekter, der får støtte fra erhvervspuljen, har bl.a. pligt til at:
• Anvende det bevilgede beløb i overensstemmelse med grundlaget for bevillingen
• Rapportere jævnligt til kommunen om projektets forløb
• Aflægge regnskab for anvendelsen af det bevilgede beløb (evt. i faser, afhængigt af projektets størrelse)
Tilskuddets form og betingelser vil blive aftalt i hvert enkelt tilfælde. Nogle tilskud vil blive givet med krav om en tilbagebetaling af tilskuddet, hvis projektet bliver en økonomisk succes.

Deadlines for ansøgning

  • 1. februar
  • 1. maj
  • 1. oktober

Ansøgningerne behandles efter de respektive deadlines og ansøger kan forvente svar fra kommunen cirka en måned efter ansøgningsdeadlinen.

Ansøgninger sendes til

Kommuneqarfik Sermersooq
Kuussuaq 2, Postboks  1005
3900 Nuuk, Grønland
E-mail: inpi@sermersooq.gl