Ledige byggefelter nr. 1 til 5 i Kommuneplantillægsområde 1A11-2, Quassunnguaq – Nuuk.

 

Går du med ønske om at bo i et enfamiliehus, beliggende højt i Nuuk med udsigt til Ukusissaq og Akia.

Nu har du muligheden, da kommunen annoncerer byggefelterne 1-5, er i forlængelse af C.P Hollbølsvej over 400-rtalik som ledige.

 

Et udpluk af kommuneplantillæggets bestemmelser:

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse. Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage.

Byggefelt

Anvendelse

Maks. bebygget areal

Areal for byggefelt

Dimensioner

B1 – B5

Enfamiliehus

170m2

240m2

12x20 m

 

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad der gælder for området ved at læse kommuneplantillægget 1A11-2 Quassuunnguaq. Kommuneplantillægget kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltningen For Anlæg og Miljø, Areal og Bygningsmyndigheden, eller læses på kommunens hjemmeside sermersooq2028.gl.

Byggemodning

Fremtidige arealrettighedshavere skal være opmærksomme på, at der vil blive opkrævet en byggemodningsandel for den interne overordnede byggemodning i detailområdet, det vil sige intern vej og forsyningsledninger m.m. Der må påregnes en forventet udgift til den overordnede byggemodningsandel på min. 1 mio. kr., som vil blive opkrævet tidligst i forbindelse med udstedelse af arealtildeling, og senest når prisen på byggemodning er kendt. Det forventes at den overordnede byggemodning starter i 2020.

Kommende arealrettighedshaver skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefelterne.

Ansøgning

Kommende arealrettighedshaver skal følge gældende frister og procedurer for ansøgning om arealreservation og arealtildeling.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

  • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal.
  • Det grundlæggende princip ved lodtrækning er imidlertid, at hver reel ansøger kan have ét lod i lodtrækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand og andre personer og/eller selskaber, der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del i selskabets ledelse eller i øvrigt er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end en ansøgning i nærværende udbud af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive mere end én ansøgning.

Der kan alene ansøges om et byggefelt af felterne 1-5. Ansøgningen skal indeholde en prioriteret liste over alle byggefelterne, den pågældende ansøger ønsker at blive tildelt, såfremt 1. prioriteten går til en anden ansøger.


Når ansøgningerne åbnes ved ansøgningsfristens udløb, vil det blive vurderet om reglerne er overholdt. Konstateres dette ikke at være tilfælde, vil ansøgere, der måtte overtræde reglerne bliver diskvalificeret. Dette gælder alle ansøgninger der er omfattet af interessefællesskabet.

Ansøgningen skal vedlægges

  • Tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling.
  • En detaljeret beskrivelse af projektet.
  • Finansiel dokumentation. Ansøger skal dokumentere ansøgers økonomiske mulighed for at realisere byggeri af det antal boliger mv, kommuneplantillægget for det pågældende byggefelt der er ansøgt om, giver mulighed for. Bank eller pengeinstitut skal erklære, at det er bank eller pengeinstituttets vurdering, at ansøger, ud fra en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet, har mulighed for at tilvejebringe finansiering til – uden ugrundet ophold – at realisere byggeriet på ansøgte areal. Erklæringen må ikke være betinget af at ansøger kan tilvejebringe en uopsigelig lejekontrakt af en vis årrække med en solid lejer eller andre betingelser eller forbehold af tilsvarende karakter. Ansøgers økonomi skal selv være tilstrækkelig til at opnå finansiering af byggeriet. Bank eller pengeinstitut må ikke angive i erklæringen, at denne er uden juridisk forpligtelse for banken – banken er forpligtet i forhold til erklæringens saglighed ud fra almindelige kriterier for kreditvurdering.
  • Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 20. april 2020 før midnat vil blive betragtet som samtidige.

Tildelings proces

Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud. Lodtrækningen er åben for alle.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling. http://www.sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl

Ansøgning om arealreservation fremsendes til:

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltningen for Anlæg og Miljø

Postboks 1005

3900 Nuuk

eller elektronisk til sai@sermersooq.gl

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?