Byggefelt 13 og 17 i centerområdet i Qinngorput. 

Nu annonceres byggefelt 13 og 17, der er beliggende øst for lystbådehavnen i Qinngorput. Byggefelt 13 udlægges til butikker, liberale erhverv, resterationsvirksomhed og boligbebyggelse på første og anden sal og bebyggelsesprocenten inden for byggefeltet må ikke overskride 200 %. Byggefelt 17 er udlagt til ældreboliger, handicapboliger eller kollegieboliger med tilhørende faciliteter, og der kan bebygges 4.000 m2 i op til 6 etager.

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad der gælder for området ved at læse kommuneplantillægget 4C1-4, Pisissia. Kommuneplantillægget kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltningen For Anlæg og Miljø, Areal og Bygningsmyndigheden, eller læses på kommunens hjemmeside sermersooq2028.gl.


Byggefelt

Grundareal

Byggemodningsandel

13

1173 m2

1.374.684 kr.

17

1799 m2

2.328.000 kr.

 

 

Byggemodning

Fremtidige arealrettighedshavere skal være opmærksomme på, at der vil blive opkrævet en byggemodningsandel for den allerede udførte overordnede byggemodning i området. Desuden skal kommende arealrettighedshavere selv stå for den interne byggemodning, så som intern adgangsvej, forsyningsledninger mv.

Kommende arealrettighedshaver skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefelterne.

Ansøgning

Kommende arealrettighedshaver skal følge gældende frister og procedurer for ansøgning om arealreservation og arealtildeling.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

  • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal.
  • Det grundlæggende princip ved lodtrækning er imidlertid, at hver reel ansøger kan have ét lod i lodtrækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand og andre personer og/eller selskaber, der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del i selskabets ledelse eller i øvrigt er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end en ansøgning i nærværende udbud af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive mere end én ansøgning.

Der kan alene ansøges om enten byggefelt 13 eller 17.


Når ansøgningerne åbnes ved ansøgningsfristens udløb, vil det blive vurderet om reglerne er overholdt. Konstateres dette ikke at være tilfælde, vil ansøgere, der måtte overtræde reglerne bliver diskvalificeret. Dette gælder alle ansøgninger der er omfattet af interessefællesskabet.

Ansøgningen skal vedlægges

  • Tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling.
  • En detaljeret beskrivelse af projektet.
  • Finansiel dokumentation. Ansøger skal dokumentere ansøgers økonomiske mulighed for at realisere byggeri af det antal boliger mv, kommuneplantillægget for det pågældende byggefelt der er ansøgt om, giver mulighed for. Bank eller pengeinstitut skal erklære, at det er bank eller pengeinstituttets vurdering, at ansøger, ud fra en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet, har mulighed for at tilvejebringe finansiering til – uden ugrundet ophold – at realisere byggeriet på ansøgte areal. Erklæringen må ikke være betinget af at ansøger kan tilvejebringe en uopsigelig lejekontrakt af en vis årrække med en solid lejer eller andre betingelser eller forbehold af tilsvarende karakter. Ansøgers økonomi skal selv være tilstrækkelig til at opnå finansiering af byggeriet. Bank eller pengeinstitut må ikke angive i erklæringen, at denne er uden juridisk forpligtelse for banken – banken er forpligtet i forhold til erklæringens saglighed ud fra almindelige kriterier for kreditvurdering.
  • Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 20. april 2020 før midnat vil blive betragtet som samtidige.

Tildelings proces

Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud. Lodtrækningen er åben for alle.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling. http://www.sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl

Ansøgning om arealreservation fremsendes til:

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltningen for Anlæg og Miljø

Postboks 1005

3900 Nuuk

eller elektronisk til sai@sermersooq.gl

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?