Ledigt byggefelter nr. II i Kommuneplantillægsområde1A3-2, Jens Kreutzmannip Aqq. og Saqqarlernut

Går du med ønske om at bo i et enfamiliehus på en skrående højderyg, beliggende i et af Nuuks ældre boligområder, har du nu mulighed for at søge på byggefelt II ved Saqqarlernut.

 

 

Et udpluk af kommuneplantillæggets bestemmelser:

Byggefelt II er udlagt til enfamiliehus, og må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. 

 

Byggefelt

Anvendelse

Areal for byggefelt

Dimensioner

II

Enfamiliehus

140m2

10x14 m

 

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad der gælder for området ved at læse kommuneplantillægget 1A11-2 Quassuunnguaq. Kommuneplantillægget kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltningen For Anlæg og Miljø, Areal og Bygningsmyndigheden, eller læses på kommunens hjemmeside sermersooq2028.gl.

Byggemodning

Fremtidige arealrettighedshaver skal være opmærksom på følgende forhold:

  1. Rettighedshaveren skal selv bekoste blandt andet etablering af adgangen, de nødvendige parkeringspladser samt relevante tilslutninger.  
  1. Der skal inden igangsætning af boligbyggeriet forevises projekt til Kommuneqarfik Sermersooqs godkendelse, der redegør for adgangs- og parkeringsforhold samt afsluttende terrænarbejde. Ligesom rettighedshavere skal selv afklare opvarmningsforhold med relevante myndighed.

Kommende arealrettighedshaver skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefelterne.

 

Ansøgning

Kommende arealrettighedshaver skal følge gældende frister og procedurer for ansøgning om arealreservation og arealtildeling.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

  • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal.
  • Det grundlæggende princip ved lodtrækning er imidlertid, at hver reel ansøger kan have ét lod i lodtrækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand og andre personer og/eller selskaber, der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del i selskabets ledelse eller i øvrigt er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end en ansøgning i nærværende udbud af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive mere end én ansøgning.

Når ansøgningerne åbnes ved ansøgningsfristens udløb, vil det blive vurderet om reglerne er overholdt. Konstateres dette ikke at være tilfælde, vil ansøgere, der måtte overtræde reglerne bliver diskvalificeret. Dette gælder alle ansøgninger der er omfattet af interessefællesskabet.

Ansøgningen skal vedlægges

  • Tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling.
  • En detaljeret beskrivelse af projektet.
  • Finansiel dokumentation. Ansøger skal dokumentere ansøgers økonomiske mulighed for at realisere byggeri af det antal boliger mv, kommuneplantillægget for det pågældende byggefelt der er ansøgt om, giver mulighed for. Bank eller pengeinstitut skal erklære, at det er bank eller pengeinstituttets vurdering, at ansøger, ud fra en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet, har mulighed for at tilvejebringe finansiering til – uden ugrundet ophold – at realisere byggeriet på ansøgte areal. Erklæringen må ikke være betinget af at ansøger kan tilvejebringe en uopsigelig lejekontrakt af en vis årrække med en solid lejer eller andre betingelser eller forbehold af tilsvarende karakter. Ansøgers økonomi skal selv være tilstrækkelig til at opnå finansiering af byggeriet. Bank eller pengeinstitut må ikke angive i erklæringen, at denne er uden juridisk forpligtelse for banken – banken er forpligtet i forhold til erklæringens saglighed ud fra almindelige kriterier for kreditvurdering.
  • Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 20. april 2020 før midnat vil blive betragtet som samtidige.

Tildelings proces

Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud. Lodtrækningen er åben for alle.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling. http://www.sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl

Ansøgning om arealreservation fremsendes til:

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltningen for Anlæg og Miljø

Postboks 1005

3900 Nuuk

eller elektronisk til sai@sermersooq.gl

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?