Erhvervsområdet 4B4 nordøst for lufthavnen er ganske kuperet og kræver derfor en del terrænregulering før området bliver et erhvervsområde. I den forbindelse giver kommunen mulighed for, at søge om et areal til nedsprængning med betingelse om at sprængstenene tilfalder arealrettighedshaver.
Disse midlertidige arealer er forbeholdt entreprenører med stenbruds materiel.

Område 1

Område 2

Område 3

Område 4

Ca. 20.000m3

Ca. 24.000m3

Ca. 23.000m3

Ca. 27.000m3

Der vil i vilkårene for den midlertidige arealtildeling være defineret koter samt tegning af tværsnit, der beskriver arealets endelige udseende. Arbejdet vil skulle udføres inden for en periode på 3 år fra udstedelse af arealtildelingen, samt koordineres med de øvrige arealrettighedshavere, herunder tænkes på adgangs og sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med udførsel af arbejdet.

Når arealerne er nedsprængt til den definerede kote, tilbageføres arealerne til kommunen, således de kan annonceres i henhold til den gældende kommuneplan for området.

Arealrettighedshaver skal sikre de overholder gældende lovgivning i forbindelse med sprængningsarbejde.

Det er en forudsætning for at bibeholde arealet, at indehaveren væsentligt overholder sin egen tidsplan for arbejdernes færdiggørelse. Sker dette ikke må det påregnes, at kommunen tilbagetager arealet efter et påkrav på 4 uger om at rette op på forholdet.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

  • Det grundlæggende princip ved lodtrækning er, at hver reel ansøger kan have ét lod i lodtrækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand og andre personer og/eller selskaber, der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del i selskabets ledelse eller i øvrigt er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end en ansøgning i nærværende udbud af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive mere end én ansøgning.


Når ansøgningen åbnes ved ansøgningsfristens udløb, vil det blive vurderet om reglerne er overholdt. Konstateres det ikke at være tilfælde, vil ansøgere, der måtte overtræde reglerne bliver diskvalificeret.

Hver ansøger kan alene ansøge om et byggefelt i området, men ansøgningen kan også indeholde en prioriteret liste over samtlige felter, såfremt 1. prioriteten går til en anden ansøger.


Ansøgningen skal vedlægges

  • Oplysninger om CVR-nummer.
  • Dokumentation for at ansøger har materiel til at kunne udføre opgaven inden for 3 år.
  • Tidsplan for nedsprængning
  • Finansiel dokumentation. Bank eller pengeinstitut skal erklære, at det er bank eller pengeinstituttets vurdering, at ansøger, ud fra en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet, har mulighed for at tilvejebringe finansiering til – uden ugrundet ophold – at realisere sprængning på ansøgte areal. Ansøgers økonomi skal selv være tilstrækkelig til at opnå finansiering til opgaven. Bank eller pengeinstitut må ikke angive i erklæringen, at denne er uden juridisk forpligtelse for banken – banken er forpligtet i forhold til erklæringens saglighed ud fra almindelige kriterier for kreditvurdering.
  • Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

 

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 30.4.2020 før midnat vil blive betragtet som samtidige.

Tildelings proces

Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud den 7.5. 2020 kl. 10.00 i møderum 1 på Rådhuset, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk. Lodtrækningen er åben for alle.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?