Sekstende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
27. August 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA)

Charlotte Pike (IA)

Uju Petersen (IA)

Harald Bianco (IA)

Inge Olsvig-Brandt (IA)

Rasmine Geisler (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Justus Hansen (D)

Mala Høy Kúko (S)

Peter Davidsen (S)

Thiiooq Knudsen (S)

Ane Egede Mathæussen (S)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Rolf Pike (S)

Laura Táunajik (S)

Michael Rosing (Sam)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden er godkendt med Borgmesterens ændring om, at punkt 06B bliver behandlet som 04Q

Michael Rosing erklærer sig inhabil ved behandling af 04B

Lone R. Pedersen erklærer sig inhabil ved behandling ved 06C

Der er afbud fra Charlotte Pike (IA), Randi Evaldsen (D) og Laura Taunjik (S)

Nadia Olsen (D) er godkendt som suppleant for Randi Evaldsen (D)

Hans Jukku Noahsen (IA) er godkendt som suppleant for Charlotte Pike (IA)

Lund Kuko (S) er godkendt som suppleant for Laura Taunajik (S) og kan tage plads.

 

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændende

2a.

1. d. 8/8-19 godkendte ansættelsesudvalget indstillingen om at ændre Økonomidirektørstillingen om til vicekommunaldirektørstilling.

2. Borgmesteren var i perioden d. 20.-24. juli 2019 i Tasiilaq, Sermiligaaq og Kulusuk.

3. Borgmesteren har i løbet af sommeren holdt kaffemøder med forskellige medlemmer i Naalakkersuisut, i enkeltvis.

4. I perioden fra d. 9. maj til d. 11. juni 2019 har Tilsynsenheden ved Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet gennemført et uanmeldt tilsyn af Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning af det sociale regelsæt på børneområdet i Tasiilaq. På baggrund af dette, har departementet for Sociale anliggender og Justitsområdet, d. 14.08.19 sendt en endelig tilsynsrapport efter uanmeldt tilsyn af børnesager i Tasiilaq, samt påbud om iværksættelse af socialfaglige undersøgelser. Sagen vil komme på dagsorden som orientering på politiske møder, i de relevante udvalg og på Kommunalbestyrelsesmødet. Forvaltningen for Børn og Familie har bemærket at der fakutelle fejl på rapporten, og bemærkningerne er meddelt til Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og justitsområdet.  

 

2b.

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

Ligesom jeg meddelte ved sidste møde, så har Selvstyrets Tilsynsråd afviklet tilsyn.

 

Og har stillet følgende krav:

1. At der skal afleveres en plan i løbet af en måned.

2. Socialfaglige undersøgelser / at manglende afvikling af 201 socialfaglige undersøgelser skal færdiggøres i løbet de næste 4 måneder.

3. At der skal formuleres regler i forhold til periode hvor undersøgelserne skal afvikles.

4. At der laves handleplaner når socialfaglige undersøgelser er afviklet.

Der er etableret en beredskabsplan - som akut skal arbejde med seksuelt krænkede børn i Tasiilaq.

Med udgangspunk i mangel på ressourcer i Nuuk er procedurerne ændret midlertidigt. Når vi modtager indberetninger i forhold til udsatte familier og unge, er det midlertidigt BFC og Ungecenteret, der skal stå for afvikling af samtaler. Etablering af behandlingscenter for seksuelt krænkede børn er igangsat i samarbejde med Socialstyrelsen.

 

Inge Olsvig Brandt, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

1. Ny tilbygning på Utoqqaat Illuat indvies fredag d. 23. august 2019. Der er 8. nye værelser - samt aktivitets center. 3 pladser til plejekrævende beboere og 5. pladser til mere selvhjulpne mobile beboere. Nu har UI i alt 14. aflastningspladser - i stedet for 9.

2. Der er handicapuge i uge 41. Handicapugen skydes i gang mandag d. 7. okt. med en march med banner og flag fra Amisut pladsen. I løbet af ugen vil der være aktiviteter målrettet borgere med alle former for handicap. Arbejdsgruppen snakker f.eks. om gåture med forskellige sværhedsgrader, aktiviteter i Inussivik Hallen og kreativ dag i Kammagiit - Når det endelige program foreligger, fremsendes det til relevante udvalg. Fredag d. 11. oktober, sluttes handicapugen af med overrækkelse af OCN-kompetencebeviser til borgerne fra Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri og fredag aften er der fællesspisning og dans i Forsamlingshuset, for de borgere der er tilknyttet Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri.

3. Det forventes at Handicapsektorplanen vil være klar til at blive behandlet på møde i Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked d. 17. september 2019.

4. I forbindelse med ny lovgivning om støtte til personer med handicap, arbejdes der på at tilpasse arbejdsgange og kvalitetsstandarder. Hertil planlægger Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked en grundig gennemgang af den nye Inatsisartutlov for hele medarbejderstaben, således at medarbejderne er klædt på til de ændringer lovgivningen afføder, når den træder i kraft d. 1. januar 2020.

5. Frelsens Hæri: Møde med Marie og Martin Mader, den 19. August 2019.

 

Michael Rosing, formand for Børn og Skole:

1. Skoleåret er startet. Dette er gået godt. På et skoleledermøde i foråret blev der foreslået, at der fokuseres mere på ekevers fravær dette skoleår. Dette medførte, at skoleafdelingen har indgået et samarbejde med Dafolo, som skal fokuserer på fravær på Nuuks byskoler

2. I forbindelse med samarbejdet om skolefraværet, har Forvaltning for Børn oig Skole bedt skolerne om at indsende data vedrørende elevernes fravær på skolerne. Det tilsendte data fra skolerne vider elevernes fravær fra august 2018 til maj 2019.

3. Der skal nu udstikkes rammer og udarbejdes handleplaner omkring fravær i skolerne, så flere elever kommer i skole.

 

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø:

1. Der har været afleveringsforretning i sidste uge for det nye kommunale sprængstofdepot bagved den nye anstalt i Nuuk. Der mangler nu kun montering af hegn, opsætning af skudsikre vægge samt asfaltering. Dette forventes at ske i løbet af september med henblik på at depotet kan udlejes til Kaalaliit Airport.

2. Kommuneqarfik Sermersooq har på vegne af Kaalaliit Airport indgået mindelige aftaler med 6 af 7 arealrettighedshavere ved Erhvervsområdet ved lufthavnen. Den 7 arealrettighedshaver blev eksproprieret og taksationsudvalget har nu afgjort den sag, så alle areal spørgsmål omkring lufthavnsudvidelsen er nu afgjort.

3. Med åbningen af broen til Qeqertat er skabelsen af et sammenhængende erhvervsområde mellem Atlantlufthavn og Atlantgodshavn næsten tilendebragt. Der mangler nu kun mindre anlægsarbejder på primært Fyrø.

4. Administrationen har modtaget en meget interessant henvendelse fra en udenlandsk koncern om et hotelbyggeri i Nuuk. Det er endnu for tidligt, at sige om henvendelsen fører noget med sig.

5. Byggeriet af et Ungdomskulturhus skrider planmæssigt frem.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Aqqaluks Park

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 4A9-1 Uppittalik, Nuuk

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 1A15-3 Inussussuaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukullak Manngua, Nuuk

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C6-2 Gartnerigrunden Nuuk

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C4-3 Sipisaq Avannarleq, Nuuk

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C35-2 Sundhedscenter Nuuk

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Sauna og omklædningsbyggeri i Qernertunnguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Tilsynsrapport for juridisk sektortilsyn

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk/Narsarsuaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Hjemløsestrategi

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Udbud af drift

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Midlertidig udtrædelse af kommunalbestyrelsen (barselsorlov)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med en bemærkning fra Siumut, at der skal rettes i den grønlandske dagsorden om, at der ansøges om midlertidigt orlov, og ikke udtrædelse.

Bilag

Anmodning om udtrædelse fra Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

- Gruppen beslutter, at Knud Mathiassen (IA) bliver medlem af Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

- Siumut tager besluntingen til efterretning.

Bilag

Anmodning om udtrædelse

Sagsfremstilling

Michael Rosing (SAM)  og Nadia Olsen (D) forlader salen, da begge har erklæret sig inhabile.

IA: Det besluttes, at Nadia Olsen (D) bliver medlem Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, at Justus Hansen (D) bliver medlem af Udvalg for Økonomi og Erhverv og at Nadia Olsen (D) bliver Michael Rosings suppleant i Udvalg for Børn og Skole.

S: Beslutningerne godkendes.

D: Beslutningerne godkendes.

Indstillingen godkendes.

Bilag

Valg af et medlem til Vestnordisk Hovedstads Samarbejdsfond

Sagsfremstilling

IA og SAM: beslutter, at Harald Bianco (IA) bliver medlem af Vestnordisk Hovedstads Samarbejdsfond.

S: Beslutningen godkendes.

D: Beslutningen godkendes

Indstillingen godkendes.

Fælles Kommunal Affaldsløsning

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger:

- I indstillingerne skal det også nævnes, at der skal afsættes 10. mio. kr. til området, og

- Siumut ønsker, at medlemmerne skal orienteres løbende.

Bilag

Statusrapport for FoodLab

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Tillægs – og omplaceringsbevilling for 2. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Halvårsregnskab 2019

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Årsregnskab 2018 – Oversendelse til revision

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes

Bilag

Overtagelse af forsamlingshuse i bygder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Forslag om etablering af talsmand for unge, eller etablering af komiteer i Kommuneqarfik Sermersooqs bygder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med en ændring om, at i stedet for at der oprettes en komite, skal Ungdomskommunalbestyrelsen bruges til formålet.

 

Bilag

Politikerforslag om anskaffelse af containerboliger i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Flertallet, som består af IA, D og SAM, godkender indstillingen.

Siumut godkender ikke indstilling med en bemærkning om at det skal undersøges om der kan findes tidsvarende løsninger i stedet.

 

Evt.

Sagsfremstilling

Peter Davidsen (S): Der er problemer med ipadsne, for dem, som kommer udenbys.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 19.06