Ordinært møde i Nuuk Lokaludvalg

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
6. May 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Ordinært møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Dagsorden

 

Mandag den 6. maj 2019 kl. 16.30-18.30

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

Afbud

Nivi Katrine Christensen
Naleraq Eugenius
Nadia Olsen

Indkaldt
Esmar Bergstrøm
Arnnanguaq Thiessen

Godkendelse af Dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes som den foreligger.

Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Sekretariatet uddelte merchandise fra Nuuk Snow Fest til Lokaludvalgsmedlemmerne.
   
 • Sekretariatet har fremsendt invitation til møde d. 27. maj kl 14.00 om udviklingen af Aqqaluks Plads. Invitationen er sendt til alle lokaludvalgsmedlemmer samt 1. og 2. suppleanten.
   
 • Lokaludvalgets ordinære møde i juni flyttes fra d. 11. juni til d. 4. juni grundet afholdelse af Lokaludvalgsseminar d. 10-11. juni 2019. Der vil blive fremsendt et opdateret årshjul til Lokaludvalgsmedlemmerne.

 

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på udmøntning af 2019 midler

Sagsfremstilling

3A: Status på udmøntning af 2019 midler

 

Nuuk Lokaludvalg er tildelt i alt 4.225.000 kr. i 2019. Af dette beløb skal der fratrækkes vederlag 2.124 kr. om måneden for 10 personer, hvilket svarer til 255.000 kr. årligt.
Lokaludvalget har dermed pulje på 3.970.000 kr. i 2019.


Status i forhold til udmøntning af 2019 midler er primo maj 2019 som følger:

 

Udgifter

Godkendte midler/kr.

Anvendte midler/kr.[1]

 

Mødeforplejning (januar – maj 2019)

 

 

2710

Nuuk Sneskulptur festival

 

Op til 120.000

120.000

Historisk skiltning

 

Op til 20.000

6.000

Qiajuk Studio – filmvisning og debat om etablering af community dance center i Nuuk

 

10.000

10.000

René Design – tryk af informationsmateriale

 

8.762

8.762

Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner
(OBS. Udmøntes først når opgaven er gennemført)

152.990 kr.

0

Red Barnet – Sejltur for udsatte børn

 

12.025

12.025

Nordisk Koncertkor (Optræden under Nuuk Nordisk)

 

34.000

34.000

International Museumsdag - Nuuk Kunstmuseum

 

26.000

26.000

Nuuk Nordisk Kulturfesitval 2019 (NAPA)

 

300.000

300.000

Uanga Timera - teaterprojekt på skolerne

 

100.000

100.000

Forventes godkendt af forvaltningen snarest

Projekt Law Shifters – Nuuk Kunstmuseum

 

60.000

60.000

I alt

843.777 kr.

669.570

 

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Til rådighed:

Kr. 3.970.000

Kr. 669.570

Kr. 3.300.430

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • at orienteringen tages til efterretning

 


[1] Der skal tages højde for de enkelte projekters endelige slutregnskab. Uforbrugte midler tilbagebetales til Nuuk Lokaludvalg.

Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ansøgning - Digital dannelse, Youtube

Sagsfremstilling

Ansøgning – Digital Dannelse, Youtube

 

Mandag d. 8. april 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til et projekt i Nuuk hvor der gennem workshops og foredrag sættes fokus på digital dannelse i forhold til unges brug af Youtube. Der søges om i alt 163.790 kr.

Der er ønske om at realisere projektet i efteråret 2019

I projektbeskrivelsen står der blandt andet:

”(…) hvordan bruger man YouTube som medie og arbejdsredskab? Hvordan forholder vi os til etikken på de nye medier og hvad kan vi bruge det til? Hvor alvorligt skal vi tage de nye medier, og hvordan kan vi og skal vi ruste vores børn, unge og iværksættere til at blive dygtige og gode

brugere. Det kunne vi gennem workshops og foredrag godt tænke os at sætte på dagsorden.

Vi kan samle nogen af de bedste influencers, både fra Danmark og Grønland, der kan tage emnet om YouTube op. Mediet kan bruges både som underholdning, men kan også være et let tilgængeligt og nemt arbejdsredskab, som kan danne bro mellem afsender og modtager. Vi

kan lave åbne debatter, for forældre og iværksættere, for skoler og de unge, så de kan opnå større bevidsthed om onlinelivet anno 2019. For internettet er kommet for at blive, og kan være med til at skabe fokus på livet, hverdagen og turismen i Grønland.

Hvem

Lisbeth Karline Poulsen

Uddannet billedkunstner fra Århus Kunstakademi. Vil fungere som kontakt og projektleder, bindeled mellem de forskellige events i Nuuk. Oprindeligt fra Uummannaq.

Mia Ben-Ami

Skaber af podcasten digital dannelse i øjenhøjde, youtuber, radiojournalist, kulturformidler og moderator på oplæg og debatter. Mia har desuden været en del af advicory boardet på Youtube-festivalen Youtuopia i Thy (efteråret 2018) www.miabenami.dk

Rasmus Kolbe, kendt som Lakserytteren

Influencer, youtuber, prisvindende snapchatter. Med mere end 1 million følgere på de sociale medier. Rasmus deltager i forskellige konferencer om sociale medier i hele verden, og har i mange forskellige sammenhænge debatteret youtube og sociale medier på bl.a. Folkemøde, Deadline på DR2, på radio 24syv med flere.

Natachap (Natascha Petersen)

Grønlands helt egen YouTube stjerne.

Med over 114.000 følgere på Instagram og mere end 10.000 følgere på youtube har hun formået at skabe sig få en karriere på de sociale medier.

Johan S. Jensen

Fotograf og youtuber. Johan er kendt for sine rejsevlogs. Johan vil gerne gøre en forskel i verden og bruger sin youtubekanal til bl.a. at nedbryde tabuer.

Program (udkast)

Gymnasiet og folkeskoler:
Præsentation, oplæg og debat på gymnasiet. Debatten vil være relevant

i samfundsfag, kulturfag, dansk, medie, filosofi og som supplement til sprogfag.

Samme program afholdes i en tilpasset udgave til overbygningselever i folkeskoleklasser i Nuuk og evt. i Katuaq. Om ikke andet på skolerne.

Åbent arrangement:
Arrangement om sociale medier for byens borgere f.eks iværksættere og forældre. Her vil vi via oplæg og debat sætte fokus på digital dannelse og de sociale medier.

Workshops med danske influencers for forskellige målgrupper

(med inspiration fra Youtopia : (http://www.thy360.dk/kalender/youtopia-festival--en-youtube-festival-ithy.7952.aspx)

Under besøget vil vi samtidig gerne, at de danske influencers oplever Grønland og noget af alt det Grønland kan som rejsemål. Der vil derfor være afsat tid til at de kan komme rundt og se og filme, og dele video og billeder fra deres besøg. På den måde ønsker vi at sætte Grønland på dagsorden og kommer tættere på de danske unges bevidsthed. Håbet er at kunne inspirere flere i Grønland til at blive indholdsskabere på de sociale medier, samt at have fokus på den digitale dannelse.”

 

 1. fra sekretariatet
  Forvaltning for Børn og Skole er i dialog med projektlederen om et kursus for skoleelever om anvendelsen af sociale medier samt hvilke muligheder og udfordringer, der er i det. Forvaltning for Børn og Skole hilser et samarbejde velkomment og mener at det er yderst relevant at tage dette tema op, da det er noget der fylder meget i børn og unges liv, men en verden som kan være vanskelig for skolen og skolelærerne at forstå og få adgang til.

Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Projektbeskrivelse og budget

Nuuk Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen med bemærkning om, at ansøgning med tilhørende projektbeskrivelse, ikke er detaljeret nok. Der henvises særligt til ønsket om et mere uddybende program samt information om det konkrete indhold på foredrag og workshops samt formen på det.

Ansøgning – Udstillingen Pinnersaat, Nuuk Kunstmuseum

Sagsfremstilling

Ansøgning – Udstillingen Pinnersaat, Nuuk Kunstmuseum

 

Nuuk Lokaludvalg har onsdag d. 24. april modtaget ansøgning fra Nuuk Kunstmuseum om økonomisk støtte til udstillingen Pinnersaat om nordisk smykkekunst. Der søges om 65.000 kr.

Ifølge ansøgningen er det samlede budget er på 342.000 kr. men Lokaludvalgets bidrag er tiltænkt specielt til lyssætning, udvikling af undervisningsmateriale og bidrag til at få samlet kunstnerne i Nuuk.

Formålet med projektet er ifølge ansøgningen blandt andet:

”(…) At skabe en stor udstilling i Nuuk som flytter på grænserne for smykkekunst – et projekt der kan være med til at udvide forståelsen af smykkekunst og forhåbentligt inspirere lokale kræfter i Nuuk til at tage smykkekunsten op til et nyt niveau. Udstillingen er planlagt til at skulle hænge fra oktober til og med december 2019.

Smykker er kulturbærende elementer der viser noget om hvem vi er som mennesker og som samfund. Derfor ønsker vi på Nuuk Kunstmuseum at vise både helt nye smykker og men samtidig inddrage ældre smykkekunst fra Grønland i en stor udstilling under Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019. I udstillingen vil vi desuden inddrage smykkekunst fra de nordiske lande, og ældre smykkekunst vil blive udstillet i samarbejde med Nunatta Katersugaasivia / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

På Nuuk Kunstmuseum gør vi meget ud af at gøre vores udstillinger relevante lokalt med undervisningsmateriale til folkeskolerne, med opgaver til børnefamilier og med gratis entre hver torsdag hvor rigtig mange lokale besøger museet.

(…) Skolebørn vil blive inddraget gennem undervisningsforløb i regi af Kulturrygsækken.”

Bemærkninger fra sekretariatet
Afdeling for Kultur og Event bemærker, at det er et spændende og anderledes projekt, som vil bidrage til at skabe et stærkere netværk blandt kunstnere og skabe grobund for ny inspiration. Derudover er Kunstmuseet kendt for at lave undervisningsmaterialer af høj kvalitet, som giver kommunens skolelever positive oplevelser udenfor skolen.

Hertil ser Afdeling for Kultur og Event et potentiale i promoveringen af smykkekunst som profession, både med hensyn til eksportmuligheder og i forhold til at give inspiration til lokalsamfundet.


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

Bilag
1. Ansøgning

2. Projektbeskrivelse

3. Budget

4. Budget, kunstnere

Nuuk Lokaludvalg beslutter at ansøgningen imødekommes og der tildeles 65.000 kr. til formålet.

Ansøgning – projekt Narsarsuaq/Sletten. Blok 1-10 my home is where my heart is

Sagsfremstilling

Ansøgning – projekt Narsarsuaq/Sletten. Blok 1-10 my home is where my heart is

 

Nuuk Lokaludvalg har onsdag d. 30. april modtaget ansøgning fra Teater Freeze Productions om økonomisk støtte til projektet ved navn Narsarsuaq/Sletten. Blok 1-10 my home is where my heart is. Formålet er at lave 6 store performances i blok 2 og 6 og 10 under Nuuk Nordisk 2019, baseret på historier fra blokkene gennem de sidste 30 år.

Der søges om I alt 200.000 kr.

Formålet med projektet er ifølge ansøgningen blandt andet:

”(…) at de lokale borgere i Nuuk vil opleve deres egen by’s ”hjerte” blive fortalt på en ny måde. Alle de besøgende ved Nuuk Nordisk vil få et indblik i Nuuk’s og Grønlands nyere historie.

(…) sammen med kunstnerne og alle de involverede vil vi indsamle historier fra borgere i Nuuk som har levet eller lever i blokkene (1-10) siden starten . Vi spiller i de to tomme store børnehaver i blokkene 2 og 6, samt i beboerforeningens festlokaler, som vi indretter som en slags lejligheder, hvor hvert rum er en stue.

Forestillingerne som har en varighed af ca. 30 minutter, spiller hver dag i hele ugen under Nuuk Nordisk festival, på forskellige tidspunkter, så man kan se dem alle. Der vil være plads til ca. 35-40 publikummer hver gang.

Projektet er skabt med en stor kærlighed til Nuuk og dets beboere,- og vi ønsker og håber, at vi på denne måde kan skabe et større kendskab til hinanden, gennem den direkte involvering, samt det at vi faktisk spiller i selve området. Og vi håber de besøgende udefra under festivallen vil opleve en ny side af Nuuk og Grønland.

Vi rykker kunsten ud til borgerne, og går i dialog med dem i deres bydel. Vi mener at vi gennem kunstens udtryk sammen med og hos borgerne skaber en fælles oplevelse – en unik oplevelse som vil give dem en ny fælles erindring og et nyt narrativ som skaber – måske- en bedre livskvalitet.

Og måske kan dette skabe præcedens for lignende projekter fremover, tvær æstetiske og tværsektorielle. Det er vigtigt at vi skaber kunst i et område som til tider fremstår voldsomt og mørkt. For der bor mennesker, hvis både smukke og også hårde historier skal fortælles. Gennem en ny fælles bevidsthed, skabes der også en ny erindring,- en fælles erindring om Nuuk og om Grønland.”


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

Bilag
1. Ansøgning og budget

Nuuk Lokaludvalg beslutter at ansøgningen imødekommes og der tildeles 200.000 kr. til formålet.

Eventuelt

Sagsfremstilling

 • Aviaq Brandt: Påtænker at arrangere en gadefest for alle byens børn til sommer.

 

 • Arnarissoq Fleischer: Vil undersøge om der kan startes et projekt i forhold til opsætning af anderledes bænke og skraldespande i byen.

 

 • Moses Masik Marcussen-Mølgaard: Arbejder fortsat på at etbalere et studenterhus og ser gerne at det kunne blive startet på forsøgsbasis i Hotel Nuuk. Moses har behov for sparring og hjælp til at komme videre med projektet bl.a. i forhold til afklaring omkring økonomi og drift.

 

 • Aktivitesplan: Lokaludvalget skal finde et tidspunkt hvor de skal drøftet en langsigtet plan for de projekter der udspringer fra Lokaludvalget selv (aktivitetsplan). Det foreslås at en drøftelse af dette sker i forlængelse af næstkommende ordinære møde i loklaudvalget d. 4. Juni, hvor mødet vil blive forlænget med 1 time og derfor først slutte kl. 19.30.
  Sekretariatet vil søge for aftensmad.
   
 • Esmar Bergstrøm: Påtænker at undersøge muligheden for at lokaludvalget kan bidrage til at forbedre forholdende omkring broer og anløbssteder ved de nedlagte bosteder og bygder. Mange steder kan de ældre og gangbesværede borgere ikke længere komme i land, og de dårlige forhold på broerne udgør en sikkerhedsrisiko for alle brugere, herunder børn der skal på lejerskole/koloni.
Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet blev godkendt d. 9. maj efter fremsendelse pr. email.