Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
11. March 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Ordinært møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Dagsorden

 

Mandag den 11. marts 2019 kl. 16.30-18.30

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

Afbud

Naleraq Eugenius

Indkaldt
Jutho Sofie Wilche

Godkendelse af Dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes som den foreligger

Meddelelser

Sagsfremstilling

Fra sekretariatet:

Lokaludvalgsseminar
Dato for Lokaludvalgsseminar er ændret til d. 10-11. juni 2019.


Den nye dato for det ordinære møde d. 6. maj bibeholdes medmindre I ønsker at det ændres tilbage til den oprindelige dato d. 13. maj. Nyt årshjul blev sendt ud pr. mail d. 20. februar.

 

Afbud til møder
Meld gerne afbud til møder i så god tid som muligt, så det er muligt for sekretariatet at indkalde suppleanter.

 

Regninger
Når der sendes regninger som skal betales af lokaludvalget (sendes til: efaktura@sermersooq.gl) skal sekretariatet altid kopiorienteres pr. mail (jish@sermersooq.gl). Dette for at sikre at der er overblik i Lokaludvalgets regnskab.

 

Afslag
Sekretariatet har modtaget ansøgning om økonomisk støtte til rejseudgifter (flybillet) og vil udforme svarbrev med afslag, da Lokaludvalget ikke kan dække rejseudgifter.
Lokaludvalgsmedlemmerne vil blive kopiorienteret.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på Udmøntning af 2019 midler

Sagsfremstilling

Nuuk Lokaludvalg er tildelt i alt 4.225.000 kr. i 2019. Af dette beløb skal der fratrækkes vederlag 2.124 kr. om måneden for 10 personer, hvilket svarer til 255.000 kr. årligt.

Lokaludvalget har dermed pulje på 3.970.000 kr. i 2019.
Status i forhold til udmøntning af 2019 midler er primo marts 2019 som følger:

Udgifter

Anvendte midler/kr.[1]

 

Mødeforplejning

 

1400

Nuuk Sneskulptur festival (tildelt op til 120.000 kr. i 2019)

 

35.400

Historisk skiltning (tildelt op til 20.000 kr. i 2019)

 

6.000

Qiajuk Studio – filmvisning og debat om etablering af community dance center i Nuuk

 

10.000

René Design – tryk af informationsmateriale

 

8.762

Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner
(OBS. Udmøntes først når opgaven er gennemført)

 

152.990 kr.

I alt

214.552 kr.

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Til rådighed:

 

Kr. 3.970.000

 

Kr. 214.552

 

Kr. 3.755.448

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • at orienteringen tages til efterretning

Bilag
Ingen

 


[1] Der skal tages højde for de enkelte projekters endelige slutregnskab. Uforbrugte midler tilbagebetales til Nuuk Lokaludvalg.

Beslutning
Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Henvendelse fra Ældrerådet – gratis buskørsel for pensionister

Sagsfremstilling


 

Nuuk Lokaludvalget har d. 1. marts 2019 modtaget brev fra Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked. Forvaltningen retter henvendelse til Nuuk Lokaludvalg på vegne af Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq.

I henvendelsen står der blandt andet:

”Kommuneqarfik Sermersooq Ældreråd har af møde hhv. 28. november 2018 og 22. februar 2019, drøftet Lokaludvalgets udmelding om mulighed for at få støtte til forskellige aktiviteter. Det drejer sig om aktiviteter og herunder for at styrke dialog og /eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner inden for den samme, brede gruppe – eksempelvis aktiviteter for bydelens ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper.

Ældrerådet har af møderne taget punktet op ift. pensionisternes brug af Nuup Bussii i Nuuk, Nuussuaq og i Qinngorput. I dag koster en buskort for pensionister i Nuuk 252 kr. om måneden, og man er vidende om at man i andre kommuner eks. i Qeqqata Kommunia har gode vilkår ift. buskørsel.

Ældrerådet er vidende om at der er ca. 900 pensionister alene i Nuuk, og når man er blevet pensionist mener Ældrerådet at det er svært for mange at få pengene til at række hele måneden.

Ældrerådet vil anbefale Lokaludvalget at undersøge om man kunne gøre buskørsel gratis for pensionister eller at have samme vilkår for buskørsel som i Qeqqata Kommunia.”

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg tager henvendelsen til orientering

 • At Nuuk Lokaludvalg godkender udkast til svarskrivelse med tilføjelse af eventuelle ønsker til yderlige bemærkninger

Bemærkninger fra sekretariatet

Sekretariatet bemærker, at prissætning af kørsel med Nuup Buusii er uden for Lokaludvalgets beslutningskompetence. Ældrerådets forslag om gratis buskørsel for pensionister er et anliggende for Kommunalbestyrelsen, som er den rette instans til at behandle forslag der vedrører kommunens driftsbudgetter og forslag om ændringer i de kommunalt ejede selskaber.

Jævnfør §3. stk. 3 i Ældrerådets vedtægter, har Ældrerådet til enhver tid mulighed for at stille forslag til Kommunalbestyrelsen.

I udkastet til svarskrivelsen til Ældrerådet lægges der vægt på, at Lokaludvalget har mulighed for at tildele økonomisk støtte til aktiviteter og initiativer for ældre og at Lokaludvalget vil se positivt på ansøgninger fra Ældrerådet, ældreforeninger eller blot ældre borgere i Nuuk, der kunne have lyst til at søge om midler til et arrangement, en udflugt eller andet, der kunne komme Nuuks ældre borgere til gavn. I svarskrivelsen henvises der til ansøgningsprocedure og tildelingskriterier.

Bilag
1. Henvendelse fra Ældrerådet 1. marts 2019

2. Udkast til svarskrivelse fra Nuuk Lokaludvalg

Henvendelsen fra Ældrerådet tages til orientering og svarskrivelse godkendes.

Bilag

Ansøgning – Sejltur for udsatte børn, Red Barnet

Sagsfremstilling

 

Lokaludvalget har d. 8. Februar 2019 modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra Red Barnet Grønland. Der søges om 12.025 kr. til en sejltur for udsatte børn d. 9. Juni 2019.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1. I ansøgningen står der blandt andet:

”Formålet er at give en gruppe sårbare og udsatte børn et afbræk fra hverdagen, en stor oplevelse samt frisk luft og trygt samvær med forældre og frivillige.

Ture i fjeldet er lig med frisk luft, fysisk bevægelse og sjove oplevelser. Børnene får en forståelse for den natur, de bor i, samtidig med at de får udfordrende oplevelser. På fjeldtur kan man glemme hverdagens problemer og bare have det sjovt sammen.

(…) Skibet Immanuel har givet os et tilbud på 6-7 timers sejltur inklusive fiskeri og tid i land.

Deltagerne er børn og familier, der hører under Familiecentret i Nuuk. Familierne har brug for ekstra støtte til at etablere aktiviteter for deres børn og derigennem skabe positive oplevelser, der kan understøtte forældre og barn-relationen.

Nuuk Lokalforening har gennem Familiecentret kontakt til familierne og arrangerer faste aktiviteter med fokus på fysisk udfoldelse, friluftsoplevelser og trygt socialt samvær.

Til sejlturen inviterer vi 16 børn og 7 voksne som følges af 4 frivillige fra Nuuk Lokalforening.”

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

  Bilag
  1. Ansøgning fra Red Barnet d. 8. feb. 2019

Det besluttes at sejlturen for udsatte børn, arrangeret af Red Barnet, støttes med 12.025 kr.

Bilag

Ansøgning – Fødeafdelingen, Dronning Ingrids Hospital

Sagsfremstilling

 

Den 22. februar 2019, har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra fødeafdelingen, Dronning Ingrids Hospital. Der søges om 20.000 kr. til inventar.

Ansøgning med budget er vedhæftet som bilag. I ansøgningen står der blandt andet:

”Jordemødrene på DIH ønsker at forbedre oplevelsen af fødestuen for landets fødende. Fødeafdelingen blev flyttet til nye, store lokaler i april 2014, men det øgede fokus på at skærme det kliniske billede af at være på et hospital er en mangelvare – og de fleste fødsler forløber helt normalt og uden komplikationer, hvorfor vi ønsker at bringe lidt mere hjemlig stemning og hygge ind på de kliniske stuer.

Vi ønsker at få økonomisk hjælp til fx at indkøbe:

 • Små transportable højtalere

 • LED bloklys

 • Rebozo’er

 • Skabe

 • Mørklægningsgardiner (hvid)

 • Projektor”

Bemærkninger fra sekretariatet:

Sekretariatet gør opmærksom på, at sundhedsvæsnet og Dronning Ingrids Hospital hører under Selvstyret og dermed er uden for Kommunens område.

I henhold til § 32 stk. 4. i den kommunale styrelseslov kan dispositionsbeløb til Lokaludvalgene anvendes til (…) offentlige høringer, kultur, sport eller sociale aktiviteter.

Hertil fremgår det af Lokaludvalgets vedtægter §2 Stk. 4. og stk. 5. at:

Lokaludvalgets puljemidler skal fremme samarbejdet mellem lokalområdets beboere, foreninger, kommunale politikere og myndigheder og bevare, samt videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Ved anvendelse af puljemidlerne, skal der lægges vægt på:

 • Aktiviteter der styrker fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet

 • Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner på tværs af alder, etnisk baggrund og andre skel

 • Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner indenfor den samme, brede gruppe – eksempelvis aktiviteter for bydelens ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper

 • Aktiviteter og tilbud, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske miljø samt fritidslivet i byen

 • Puljemidler kan også finde anvendelse i forbindelse med offentlige høringer, workshops, projekter og andre aktiviteter eller opgaver, som lokaludvalget selv tager initiativ til.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag
1. Ansøgning fra Fødeafdelingen, Dronning Ingrids Hospital d. 22. februar 2019.

Lokaludvalget giver afslag på ansøgningen (6 stemte i mod og 1 stemte for) med bemærkning om, at det ikke er foreneligt med Lokaludvalgets vedtægter og tildelingskriterier at give økonomisk støtte til inventar på fødeafdelingen. Lokaludvalget vil dog anbefale Fødeafdelingen, at søge om midler hos Helene og Svend Junges fonden.  

Bilag

Indstilling af 2 deltagere til samarbejdsudvalg om det nye Kalaaliaraq

Sagsfremstilling

5D: Indstilling af 2 deltagere til samarbejdsudvalg om det nye Kalaaliaraq (Brættet)

Forvaltning for Anlæg og Miljø har rettet henvendelse til Lokaludvalget i forbindelse med etablering af det nye bræt i Kolonihavnen, som efter tidsplanen skal stå klar til åbning ultimo maj 2019. Forvaltning for Anlæg og Miljø vil gerne invitere 2 medlemmer af Lokaludvalget til at deltage i et samarbejsudvalg, som blandt andet skal bidrage til udformningen af de bedst mulige retningslinjer for den organisatoriske drift af det fremtidige Kalaaliaraq.

Medlemmer af samarbejdsudvalget bliver:

2 personer fra Kommunalbestyrelsen (Partiformænd)

3 personer fra Fisker- og Fangerforeningerne (NAPP og NEQITAQ)

2 personer fra Kommuneqarfik Sermersooq

2 personer fra Lokaludvalget i Nuuk

Det forventes at der skal afholdes i alt 3 møder. Det første møde vil blive afholdt d. 28. marts kl. 10.00-12.30.

Forvaltning for Anlæg og Miljø håber, at to af Lokaludvalgets medlemmer har lyst til at bidrage med deres engagement i samarbejdsudvalget, da det er af stor betydning for Kommuneqarfik Sermersooq, at vi har et velfungerende Kalaaliaraq i vores by.

Bemærkninger fra sekretariatet:

Sekretariatet anbefaler at formand, Poul Petersen, vælges som det ene af de to medlemmer fra Nuuk Lokaludvalg.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg udpeger 2 medlemmer til samarbejdsudvalget

Bilag
Ingen

Det besluttes at Poul Petersen og vælges som medlem til samarbejdsudvalget. Hertil undrer Lokaludvalget sig over, at den nyoprettede fødevareklynge NERISA – an arctic food cluster med repræsentanter fra erhvervslivet, restaurationsbranchen, Semersooq Business Council m.fl. ikke er repræsenteret i samarbejdsudvalget. Lokaludvalget anbefaler derfor, at den ene af deres i alt to pladser gives til en repræsentant fra NERISA.

Eventuelt

Sagsfremstilling

 • Aviaq Brandt stiller forslag om at Lokaludvalgets interne messenger tråd afvikles til fordel for email korrespondancer.
 • Poul Petersen oplyser at der ikke fremgår kontaktoplysninger på informationsfolderen. Det er ærgerligt.
  Hertil har han ønske om, at Lokaludvalgets facebook profil kommer mere i spil og bruges mere målrettet.
 • Nadia Olsen opfordrer alle til at komme på banen med deres gode ideer og projekter for 2019.
Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet fremsendes til medlemmerne pr. email til godkendelse.

Referatet blev godkendt d. 15. Marts 2019