Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
19. November 2018 -
Titel
Dagsorden

Sagsfremstilling

2. ordinære møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Dagsorden

 

Mandag den 19. november 2018 kl. 16.30-18.30

 

 

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden. 3

2. Meddelelser/ Orienteringer 3

2A: Status på balance for 2018. 3

3. Beslutningspunkter 4

3A: Ansøgning: Børnenes julesmåkager til de ældre borgere. 4

3B: Fordeling af midler for 2019. 4

4. Eventuelt 5

5. Godkendelse af referat 5

 

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Meddelelser/ Orienteringer

 

Formanden har mandag d. 19. november holdt en samtale med 2 borgere, der påtænker at opstarte et aktivitets- og legeland i Nuuk. Lokaludvalget har endnu ikke modtaget konkret ansøgning om økonomisk støtte til projektet.

 

 

2A: Status på balance for 2018

 

 

Bevillingen for 2018 er på kr. 992.500 kr. Status i forhold til anvendelse af midler d. 12. november er som følger:

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Status:

Kr. 992.500

 • Mødeforplejning: 2690 kr.
 • Workshop (facilitering + forplejning): 10.010 kr.
 • Annoncering i Nuuk Ugeavis: 2500 kr.

Kr. 977.300

 

 

Indstilling:

Der indstilles til:
- at orienteringen tages til efterretning

 

 

 

 

 1. Beslutningspunkter

 

 

3A: Ansøgning: Børnenes julesmåkager til de ældre borgere


Lokaludvalget har d. 13. november modtaget ansøgning om økonomisk støtte til et initiativ målrettet Nuuks ældre hjemmeboende borgere (bilag 1).
 

 

Meeqqat utoqaarnut juullimut kaagiaraliaat/ Børnenes julesmåkager til de ældre
En gruppe på 12 kvinder vil sammen med byens børn bage og udbringe småkager, til de ældre brogere i byen, der bor i eget hjem (der findes et lignende initiativ målrettet de ældre borgere, der bor på plejehjem).
Det forventes at småkagerne deles ud d. 9. dec. og bagning påbegyndes i uge 47.

 

Ansøgere har søgt sponsorater i Brugseni, Pisifik og KK Engros, men har fået afslag.
Der søges om 20.000 kr. til dækning af ingredienser, lys, indpakning og julekort, hvori der kan skrive en lille julehilsen til de ældre.

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • At lokaludvalget træffer beslutning om ansøgningen

 

Bilag
1. ansøgning

 

 

3B: Fordeling af midler for 2019

 

Den 14. december skal Lokaludvalgets fordeling af puljemidler for 2019 godkendes af Udvalg for Økonomi og Erhverv. Loklaudvalget skal derfor træffe beslutning om en overordnet fordeling af puljemidlerne for 2019.

 

Lokaludvalget disponerer over 3.970.000 kr. i 2019, når midler til vederlag er fratrukket.

 

 

Forinden fremsendelse til Økonomi og Erhvervsudvalget, vil sekretariatet indhente bemærkninger til de enkelte forslag fra relevante forvaltninger.

 

 

Indstilling:

Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg træffer beslutning om en overordnet fordeling af puljemidler for 2019

   

   

 

4. Eventuelt

 

5. Godkendelse af referat

 

 

 

 

Referat

Sagsfremstilling

2. ordinære møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Referat

 

Mandag den 19. november 2018 kl. 16.30-18.30

 

 

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

 

 

Afbud

Finn Meinel

Aviaq Brandt

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden. 3

2. Meddelelser/ Orienteringer 3

2A: Status på balance for 2018. 3

3. Beslutningspunkter 4

3A: Ansøgning: Børnenes julesmåkager til de ældre borgere. 4

3B: Fordeling af midler for 2019. 5

4. Eventuelt 8

5. Godkendelse af referat 8

 

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden


Dagsorden godkendes som den foreligger

 1. Meddelelser/ Orienteringer

 

Fra Formanden:


 

 • Der udarbejdes p.t. informationsfolder om Lokaludvalget målrettet borgerne i Nuuk. Folderen vil blive uddelt for eksempel i Nuuk Centeret
   

 • Formanden har mandag d. 19. november holdt en samtale med 2 borgere, der påtænker at opstarte et aktivitets- og legeland i Nuuk. Lokaludvalget har endnu ikke modtaget konkret ansøgning om økonomisk støtte til projektet.

2A: Status på balance for 2018

 

 

Bevillingen for 2018 er på kr. 992.500 kr. Status i forhold til anvendelse af midler d. 12. november er som følger:

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Status:

Kr. 992.500

 • Mødeforplejning: 2690 kr.
 • Workshop (facilitering + forplejning): 10.010 kr.
 • Annoncering i Nuuk Ugeavis: 2500 kr.

Kr. 977.300

 

 

Indstilling:

Der indstilles til:
- at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning:
Orienteringen tages til efterretning

 

 

 1. Beslutningspunkter

 

 

3A: Ansøgning: Børnenes julesmåkager til de ældre borgere


Lokaludvalget har d. 13. november modtaget ansøgning om økonomisk støtte til et initiativ målrettet Nuuks ældre hjemmeboende borgere (bilag 1).
 

 

Meeqqat utoqaarnut juullimut kaagiaraliaat/ Børnenes julesmåkager til de ældre
En gruppe på 12 kvinder vil sammen med byens børn bage og udbringe småkager, til de ældre brogere i byen, der bor i eget hjem (der findes et lignende initiativ målrettet de ældre borgere, der bor på plejehjem).
Det forventes at småkagerne deles ud d. 9. dec. og bagning påbegyndes i uge 47.

 

Ansøgere har søgt sponsorater i Brugseni, Pisifik og KK Engros, men har fået afslag.
Der søges om 20.000 kr. til dækning af ingredienser, lys, indpakning og julekort, hvori der kan skrive en lille julehilsen til de ældre.

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • At lokaludvalget træffer beslutning om ansøgningen

 

Beslutning:
Det besluttes at ansøgningen i mødekommes og der tildeles op til 20.000 kr. til formålet med bemærkning om, at:

 • Slutregnskab sendes til politisk sekretariat senest 27. december 2019

 • Ubrugte midler tilbagebetales til Nuuk Lokaludvalg

 

 

Bilag
1. Ansøgning

 

 

 

 

3B: Fordeling af midler for 2019

 

Den 14. december skal Lokaludvalgets fordeling af puljemidler for 2019 godkendes af Udvalg for Økonomi og Erhverv. Loklaudvalget skal derfor træffe beslutning om en overordnet fordeling af puljemidlerne for 2019.

 

Lokaludvalget disponerer over 3.970.000 kr. i 2019, når midler til vederlag er fratrukket.

 

Forinden fremsendelse til Økonomi og Erhvervsudvalget, vil sekretariatet indhente bemærkninger til de enkelte forslag fra relevante forvaltninger.

 

Indstilling:

Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg træffer beslutning om en overordnet fordeling af puljemidler for 2019

   

  Beslutning

   

  Det besluttes at puljemidlerne (3.970.000 kr.) for 2019 fordeles over 6 overordnede kategorier, se skema herunder. Under hver katagori kan midler udmøntes til konkrete aktiviteter og projekter, initieret af Lokaludvalget selv eller af borgere eller foreninger, der søger Lokaludvalget om økonomisk støtte. Lokaludvalget har endnu ikke truffet beslutning om konkret udmøntning af 2019 midler.

   

  1. vil i udmøntningen af midler for 2019 have fokus på, at projekter/initiativer stemmer overens med vedtægtens §2 stk. 5 om anvendelse af puljemidler såvel som tildelingskriterier udformet af Lokaludvalget. Tildelingskriterierne fremgår på Lokaludvalgets hjemmeside.

   

  Lokaludvalget vil endvidere have følgende fokuspunkter i beslutningsprocessen om udmøntning af midler:

   

 • Balance mellem lokaludvalgets egne forslag og forslag fra borgerne

 • Permanente løsninger eller ”her og nu” løsninger - bæredygtighed

 • Midler fordeles så vidt muligt således at forskellige målgrupper af borgere tilgodeses

 • Prioritering af aktiviteter/tiltag, der forbedrer nærdemokrati og forbinder borgergrupper på tværs af etnicitet, alder, køn og sprog

 • Optimering og forbedring af eksisterende rammer

 • Støtte til udvikling og opstart af nye projekter/ iværksætteri

 

 

Fordeling af puljemidler 2019 - Nuuk

 

Kategori

Midler:

Ideer/tiltag:

Bemærkninger fra forvaltninger

Børn og unge

450.000

 

- Studenterhus/fælles mødested
Arbejdsgruppe nedsat m. fokus på aktiviteter målrettet unge og studerende.
Nuuk er en uddannelsesby og der findes ikke et samlingssted, hvor unge mennesker kan mødes under ordenlige forhold. Vi har en målgruppe af unge, der ikke føler sig set. Hvordan kan det store frafald fra uddannelserne i mødekommes? Fokus på ensomme unge, café, mentorordning, studierum og internet, fællesskab, faglig sparring på tværs af uddannelser, entreprenørskab.

 

- Nuuk Nordisk Kultur Festival
Mulig støtte til NNK f.eks. til indhold rettet mod børn og unge

 

- Indsats for færdsels- og trafiksikkerhed
Arbejdsgruppe nedsat

 

- Reparation af forfaldne legepladser, der udgør sikkerhedsrisiko for børnene
 

 

Sport og friluftsliv

300.000

 

- Familieidræt/borgeridræt

Tilbuddet skal give borgere i alle aldre mulighed for at dyrke sport sammen og gennem sporten skabe sammenhold mellem forskellige borgergrupper og aldersgrupper. Tilbuddet giver mulighed for at få sport ind i hverdagen og samtidig have tid med hinanden, børn/unge og voksne/ældre. Der er indledt dialog med relevante aktører.

 

- Naturlegeplads

 

- Forbedring af områder omkring fodboldbaner

Der er afsat 100.000 kr i 2018 til at placere lys v. Fodboldbanen i qinngorput (mobilløsning m. Master der kan flyttes). Det forventes, at der i 2019 skal anvendes midler til opsætning af hegn ud mod vejen v. Fodboldbanen i Nuussuaq.

 

Kultur og forskønnelse af byen

2.100.000

 

- Sneskulptur festival 2019
Tildelt 150.000 kr. i 2018 og 130.000 kr. i 2019. Arbejdsgruppe nedsat og projektleder er ansat.
Lokaludvalget vil genskabe Nuuk Sneskulpturfestival. Festivallen skal skabe glæde og liv i byen, og være trækplaster for turister i vintermånederne. Festivallen skal være rammen om frivilligt arbejde på tværs af aldersgrupper.

 

- Nuuk Nordisk kultur festival

Mulig støtte til NNK til markedsføring, så det sikres at festivallen kommunikeres bredt ud til byens borgere

 

- Kunst i byrummet og udsmykning af byen

 

- Et medborger/kulturhus (eller lokaler)
m. øvelokaler der kan anvendes af foreninger og borgere – et sted der binder folk sammen
 

- En interaktiv park
 

- Bedre beslyning i byen “lyse byen op”

 

Social og sundhed

350.000

 

- Forbinde borgergrupper på tværs af etnicitet, alder, køn og sprog

- Initiativer for udsatte borgere

- Fokus på sundhedsinitiativer - fysisk såvel som psykisk sundhed

 

Bydelsplan, natur og miljø

600.000

 

- Nuuk park/gøre naturen mere tilgængelig for alle

Projektet skal have fokus på bedre udnyttelse af naturen omkring Nuuk og give lettere adgang til naturen for alle borgergrupper. Projektet er stort og vil strække sig over længere tid. Der skal indgås samarbejde og dialog med mange forskellige aktører og det skal kobles til kommuneplanen, hovedstadstrategien etc.

Arbejdsgruppe er nedsat med repræsentanter fra kommune, lokaludvalg og borgere.
 

- Skiltning
Historisk skiltning ved historiske, bygninger, veje og kunstværker/statuer.

Formålet er at skabe en større forståelse for egen by og give merværdig til de eksisterende seværdigheder i Nuuk. Det skal være med til at opbygge en lokal stolthed og viden omkring byen.

Arbejdsgruppe er nedsat med repræsentanter fra kommune, Colorful Nuuk, Visit Greenland, National museet. Der er afsat 100.000 kr. til formålet i 2018. Der skal muligvis også bruges midler i 2019 og bl.a. også laves bedre skiltning (vejvisning) til byens kulturinstitutioner.

 

- Anti-skrald indsats
Indsats mod skrald og afflad i byen m. borgerdeltagelse

 

- Nuuks bedste nyheder
Positive fortællinger og citater i det offentlige rum. Lokaludvalget vil gøre en indsats for at vi husker at fortælle den gode historie. Både til hinanden og til udefrakommende.

 

- Tryghedsskabende projekter

 

Ældre og handicap

160.000

 

- Gøre Nuuk mere handicapvenlig

 

- ”Det gode ældreliv”
Højne livskvaliteten for de ældre borgere, f.eks. bedre mad, udflugter og bekæmpelse af ensomhed.

 

Mødeudgifter

10.000

Årlige mødeudgifter for Lokaludvalget

 

Ialt

3.970.000 kr.

 

 

4. Eventuelt

 

Det foreslås, at nogle af de resterende puljemidler fra 2018 (ca. 75.000 kr), kan udmøntes til projekter og aktiviteter, som er igangsat i regi byens NGO’er.
Sekretariatet vil fremsende liste med kontaktoplysninger på NGO’er og foreninger til lokaludvalgsmedlemmerne.
 

På Lokaludvalgets ordinære møde d. 4. december gøres der status over forbrug i 2018. Til mødet vil det blive drøftet om der er nogle eksisterende projekter/aktiviteter, som skal tildeles midler.

5. Godkendelse af referat

 

 

Referatet er godkendt d. 23. november kl. 12.00