Nuuk Lokaludvalg, ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
13. August 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Ordinært møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Dagsorden

 

Tirsdag den 13. august 2019 kl. 16.30-18.30

 

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

 

 

Afbud

Arnarissoq Fleischer

Poul Petersen

Finn Meinel

Ari P. Rasmussen

Indkaldt

Jutho Wilche
Arnannguaq Thiessen

Agneta Mikka Petersen
KajPeter Møller-Heinrich

Godkendelse af Dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes som den foreligger.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

Fra Sekretariatet:
 

 • På lokaludvalgets møde d. 4. juni 2019 blev det besluttet, at Lokaludvalget fremover vil behandle ansøgninger om økonomisk støtte hver anden måned i stedet for hver måned.
  De nye ansøgningsfrister fremgår af hjemmesiden.

  I 2019 vil der blive behandlet ansøgninger til Lokaludvalgets ordinære møder: 13. august, 8. oktober og d. 9. december 2019.
   
 • Tilbud om at mødes med Udvalg for Børn og Familie d. 11. september 2019, i forbindelse med udvalgsrejse til Nuuk.
   
 • Nuværende sekretær for lokaludvalget er blevet konstitueret i en anden stilling de næste 9 måneder. Politisk Sekretariat arbejder på at finde en god afløser.
   
 • Status på fodboldbaner (belysning og hegn). Hegnet skulle gerne være sat op i Nuussuaq. Belysning i Qinngorput forventes opsat snarest.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Status på udmøntning af 2019 midler

Sagsfremstilling

Status på udmøntning af 2019 midler

Nuuk Lokaludvalg er tildelt i alt 4.225.000 kr. i 2019. Af dette beløb skal der fratrækkes vederlag 2.124 kr. om måneden for 10 personer, hvilket svarer til 255.000 kr. årligt.
Lokaludvalget har dermed pulje på 3.970.000 kr. i 2019.


Status i forhold til udmøntning af 2019 midler er medio august 2019 som følger:

 

Udgifter

Godkendte midler/kr.

Anvendte midler/kr.[1]

Mødeforplejning (januar – august 2019)

 

 

6365

Nuuk Sneskulptur festival

 

120.000

120.000

Historisk skiltning

 

Op til 20.000

6.000

Qiajuk Studio – filmvisning og debat om etablering af community dance center i Nuuk

 

10.000

10.000

René Design – tryk af informationsmateriale

 

8.762

8.762

Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner
(OBS. Udmøntes først når opgaven er gennemført)

152.990 kr.

0

Red Barnet – Sejltur for udsatte børn

 

12.025

12.025

Nordisk Koncertkor (Optræden under Nuuk Nordisk)

 

34.000

34.000

International Museumsdag - Nuuk Kunstmuseum

 

26.000

26.000

Nuuk Nordisk Kulturfesitval 2019 (NAPA)

 

300.000

300.000

Uanga Timera - teaterprojekt på skolerne

 

100.000

100.000

 

Projekt Law Shifters – Nuuk Kunstmuseum

 

60.000

60.000

Teater: Narsarsuaq/Slette. My home is where my heart is

 

200.000

200.000

Pinnersaat, smykkeudstilling, Nuuk Kunstmuseum

 

65.000

65.000

Gadefest/Nabolag loppemarked, Asiarpak

 

5100

5100

Josef Tarrak Teater målrettet unge

 

251.920

251.920

I alt

1.365.797 kr.

1.195.245

 

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Til rådighed:

Kr. 3.970.000

Kr. 1.195.245

Kr. 2.774.755

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • at orienteringen tages til efterretning

 


[1] Der skal tages højde for de enkelte projekters endelige slutregnskab. Uforbrugte midler tilbagebetales til Nuuk Lokaludvalg.

Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Indsats i Qinngorput – Nuuk Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Indsats i Qinngorput – Nuuk Lokaludvalg

 

Gennem samarbejde med Nuuks borgere, foreninger og kommunale politikere, er det lokaludvalgets opgave at igangsætte projekter og aktiviteter, der styrker den lokale udvikling, fællesskabet og livskvaliteten i lokalområderne.

Inden for den 3-årige valgperiode (2018-2021), har Nuuk Lokaludvalg en ambition om at igangsætte initiativer eller mindre projekter til gavn for borgerne, i samtlige bydele i Nuuk. Lokaludvalget vil i 2019 starte med en indsats i Qinngorput med fokus på byforskønnelse og forbedring af rammer for udeliv og fysiske aktiviteter.

Det betyder imidlertid ikke, at Lokaludvalget ikke kan også kan iværksætte tiltag andre steder i byen i 2019, men at der vil være et primært fokus på forbedringer i Qinngorput.

Borgerinddragelse
I processen mod at udvælge og realisere de forslag og drømme der er for Qinngorput, planlægger Nuuk Lokaludvalg at afholde et borgermøde i Qinngorput ultimo august 2019.

Formålet med borgermødet er, at inddrage borgerne i projektet og motivere dem til at tage ejerskab for det område de bor i. Borgerne inviteres til at deltage i at videreudvikle på de fremsatte forslag og de får ligeledes mulighed for at fremsætte egne ideer. På den måde sikres det, at der er lokal opbakning til de ideer der vælges at gå videre med og det sikres, at de løsninger der vælges møder de reelle behov, som borgerne i Qinngorput har. Til borgermødet vil andre relevante aktører også blive inviteret, herunder relevante forvaltninger, skolen, Brugsen og Pisiffik.

Hertil overvejes det at lave et forløb i samarbejde med skolen, hvor udvalgte skoleklasser vil blive bedt om at gå en tur i området og tegne/nedskrive, hvad de savner af aktivitetsmuligheder eller hvad de drømmer om for området. Tegninger fra forløbet, kunne herefter blive anvendt i den videre proces.

Status

Herunder fremgår status for Lokaludvalgets forslag til forbedringstiltag/indsatser i Qinngorput.
Udvalgte forslag vil blive drøftet på borgermøde ultimo august og i samarbejde med borgerne.

Ikke alle forslag kan realiseres inden for Lokaludvalgets budget. I de tilfælde hvor forslag og ønsker ikke kan realiseres i regi af Lokaludvalget, vil Lokaludvalget sende forslag videre til de relevante politiske udvalg i kommunen.

 

 1. Udeliv og fysiske aktivitetsmuligheder

 

Formål: at forbedre forholdende i Qinngorput i forhold til udeliv og fysiske aktivitetsmuligheder

FORSLAG

STATUS

Forbedringer omkring fodboldbanen

Herunder opsætning af hegn bagved målene samt opsætning af lys (Obs. Lokaludvalget har også opsat hegn ved fodboldbanen i Nuussuaq)

 • Initieret af Lokaludvalget. Der er afsat midler til anlægsarbejdet fra 2019 puljemidler. Jf. beslutning d. 12. februar 2019.

 

 • Anlægsarbejdet er i gang og forventes færdigt i løbet af efteråret 2019

Forslag til etablering af ungdomshus
Nuuk Lokaludvalg har d. 12. marts 2019 rettet skriftlig henvendelse til Udvalg for Børn og Skole vedr. forslag om etablering af et ungdomshus i Qinngorput

 • Henvendelsen forventes at blive behandlet på møde i Udvalg for Børn og Skole d. 6. august 2019.

  Udvalg for Børn og Skole har taget henvendelsen til orientering og har videresendt den til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Udvidelse af skatebanen

Udvidelse af skatebanen med anlæggelse af beton til street skate. Eventuelt også opsætning af basketkurv eller andet på området.

 • Afdeling for By- og Boligudvikling: der er ingen arealtildelinger på området. Udvidelse er derfor mulig.
 • Anlæg og Miljø: prisestimering ca. 150.000 kr.
 • Afdeling for Sundhed og Fritid er inddraget
 • Forslaget drøftes/videreudvikles evt. på borgermøde/workshop ultimo aug. 2019

 

Anlæggelse af legeplads/aktivitetspark

Det rekreative område i Qinngorput kan være forholdsvis vådt grundet smeltevand. Der kunne eksempelvis anlægges en slags trædesten eller lignende til at lege ”jorden er giftig”. Hertil kunne der graves et ”grøftelandskab”, som kunne lede smeltevand væk fra området og samtidig bruges til leg og udfoldelse. Svævebane etc.

 

 • Forvaltning for Anlæg og Miljø vurderer at området er sumpet og ikke umiddelbart egnet. Prisen vil afspejle de vanskelige bundforhold. Prisestimering min. 1 mio. Kr.
 • Afdeling for Sundhed og Fritid er inddraget
 • Afdeling for By- og Boligudvikling er inddraget. Der er ingen arealtildelinger på området øst for AHL.
 • Forslaget videreudvikles evt. på borgermøde/workshop ultimo aug. 2019

 

Anlæggelse af grusbane til mountainbikes (playground)

Anlæggelse af grusbane/playground evt. til mountainbikes – denne ville kunne blive anvendt som kælkebakke om vinteren

 

 • Forvaltning for Anlæg og Miljø vurderer at området er sumpet og ikke umiddelbart egnet. Prisen vil afspejle de vanskelige bundforhold. Prisestimering min. 1 mio. Kr.
 • Det forventes at projektet er for omfangsrigt og omkostningstungt til at Lokaludvalget kan holde det inden for eget budget.
 • Afdeling for Sundhed og Fritid inddrages
 • Afdeling for By- og Boligudvikling er inddraget
 • Forslaget videreudvikles evt. på borgermøde/workshop ultimo aug. 2019

 

Anlæggelse af bålplads og siddepladser (evt. udhugget i sten)

 

 • Prisestimering 250.000 kr.
 • OBS: der skal påregnes driftsudgifter til vedligehold og renholdelse af bålpladsen
 • Forslaget videreudvikles evt. på borgermøde/workshop

 

 

 

 1. Forskønnelse af torvet (mellem Pisiffik og Brugsen)

 

Formål: At torvet bliver et mødested samt et brugbart og smukt byrum, hvor borgerne har lyst til at opholde sig

FORSLAG

STATUS

Opsætning af bænk/udsigtsplads
Bænk på toppen af det lille fjeld, som ligger ved torvet mellem Pisiffik og Brugsen

 

Materielgården er kontaktet og der vil blive opsat en bænk og affaldsspand

Forhindring af parkering på torvet
Opsætning af yderligere sten, der forhindrer bilerne i at parkere på torvet

Materielgården er kontaktet og vil sørge for dette

Siddepladser/Bymøbel
Etablering af ”bymøbel” eller sidepladser i centrum af pladsen evt. i samarbejde med lokal kunstner/håndværker, bydelens børn/miniklubben, der kunne deltage aktivt i bygge processen.

Pisiffik og Brugsen inviteres ligeledes til at deltage.

 

 • Kan holdes inden for Lokaludvalgets eget budget
 • Afdeling for By- og Boligudvikling er inddraget
 • Forslaget videreudvikles på borgermøde/workshop ultimo august 2019

Kunst på torvet
Kunstværk som forskønner torvet. Kunstværket kunne evt. være noget, der blev hugget ind i fjeldet.

 • Kan holdes inden for Lokaludvalgets eget budget
 • Afdeling for By- og Boligudvikling og Kultur og Event inddrages
 • Forslaget videreudvikles på borgermøde/workshop ultimo august 2019

 

Arrangementer på torvet
Afholdelse af årstidsfest, julemarked og lignende arrangementer på torvet

Løbende aktiviteter i årene frem.

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Sekretariatet bemærker, at der i processen omkring mulige tiltag i Qinngorput, er stort fokus på at samarbejde med relevante forvaltninger, som inddrages løbende og bidrager til at kvalitetssikre ideer og forslag, samt sørge for at indsatser koordineres og at der skabes synergi mellem kommunens planer for området og Lokaludvalgets forslag.

Internt i Lokaludvalget er der udvalgt nøglepersoner, som bliver den primære kontakt til sekretariatet i forhold til indsatserne i Qinngorput:

 • Forbedringer og forskønnelse af torvet: Nivi Christensen og Aviaq Brandt

 • Udeliv og udendørs aktiviteter: Jutho Wilche, Arnarissoq Fleischer og Nadia Olsen

  Sammen med ovenstående nøglepersoner har sekretariatet d. 19. juni 2019 holdt møde med Afdeling for By- og Boligudvikling. Formålet med mødet var, at der blev forventningsafstemt og koordineret i forhold til de langsigtede planer kommunen har med området, arealtildelinger, lovgivning og andet som Lokaludvalget bør have for øje, inden der igangsættes projekter og afholdes borgermøde.

   

  Når der har været afholdt borgermøde ultimo august 2019, vil sekretariatet udarbejde en orienteringssag til de stående udvalg og kommunalbestyrelsen.

  Bemærkninger fra øvrige forvaltninger

Forvaltning for Anlæg og Miljø:

Udvidelse af skatebane samt basket kurv.

kr. 150.000,-. Der kan udføres lidt terrænregulering og indkøbes plinte af beton eller lignende.

 

Bålplads.

Opfyld og planering af et mindre område kan udføres for kr. 250.000,-

Der skal påregnes driftsudgifter til vedligehold og renholdelse af bålpladsen.

 

Hvad angår ønsker til området øst for AHL (Playground og aktivitetspark) er der behov for konkrete forslag med angivelse af placering om omfang, samt en undersøgelse af jordbundsforhold. Området er sumpet og ikke umiddelbart egnet. Prisen vil afspejle de vanskelige bundforhold

 

Legeplads og/eller aktivitetspark i Qinngorput.

Grøfter, trædesten med videre i en skala, der giver mening i området vil være min. kr. 1.0 mio.

(En legeplads med tårn, net og rutsjebane koster ca. kr. 200.000,- inkl. opstilling)

 

Grusbane/playground i Qinngorput.

Prisen vil være min. kr. 1.0 mio. for en mountainbike-bane i en fornuftig størrelse

 

Afdeling for By- og Boligudvikling:

Forslagene er i fin tråd med den planlagte udvikling af Qinngorput som et godt sted at bo. Afdelingen anbefaler, at der udarbejdes konkrete forslag for udvalgte indsatsområder, for at de fysiske forhold kan undersøges. Afdelingen foreslår, at lokaludvalget prioriterer midler til professionel rådgivning i udarbejdelsen af anlægsprojekter. I forbindelse med udsmykning af byrummet, anbefaler afdelingen, at kulturafdelingen involveres for at der kan sikres en høj kvalitet.

 

Forvaltning for Børn og Skole:

Sundhed og Fritid støtter initiativerne og planer for Qinngorput.

Men der er også en i gangværende projekt aktivitetspark i Nuussuaq, hvor der laves sti. Mening med denne aktivitetspark er, at der skulle være nogen redskaber langs ruten i ravnebakken. Men grundet tilbudspriser efter udbud er for højt er der ikke midler til indkøb af redskaber. Hvilket vanskeliggøre projektet kan blive 100% færdigt. Det kunne måske være godt for helheden, at lokaludvalget kan være med til at løfte denne opgave.

 

Anbefalinger fra sekretariatet
Jævnfør bemærkninger fra relevante forvaltninger, anbefaler sekretariatet:

 

 • At Lokaludvalget har primært fokus på de tiltag som er realiserbare inden for Lokaludvalgets egen ramme, herunder forbedring af torvet og udvidelse af skatebane, samt evt. anlæggelse af bålplads.

 • At borgermødet ultimo august afgrænses til at handle om ovenstående forslag og videreudviklingen af disse

 • At der arbejdes videre på at konkretisere ønsker og forslag til området øst for AHL (playground, mountainbike bane og aktivitetspark) og at forslag til området herefter videreformidles til relevante politiske udvalg.

 • At der skabes samarbejde med skoleklasser på AHL, om at komme med input til udendørsområdet øst for skolen.

 

Indstilling

Der indstilles til:
 

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter igangsættelse af initiativer i Qinngorput

   

  Bilag
  1. Markering af område i Qinngorput

Beslutning
Det besluttes, at indsatsen i Qinngorput deles op i forhold langsigtede planer og tiltag, der kan igangsættes inden for kortere tid:

 

 1. Tiltag der igangsættes i 2019 og opgaver knyttet hertil:
 • Arrangering af torvedag d. 15. september 2019 (boder, mad, fremlæggelse/fremvisning af lokaludvalgets forslag, mulighed for at borgerne kan komme med egne forslag til forbedringer i bydelen)
 • Kontakt til kunstnere og/eller stensliber i forhold til anvendelse af det stykke fjeld, der er på torvet
 • Kommunikation af begivenheden til bydelens borgere
 • Brev til skolebestyrelse, skole og miniklub, Brugseni, Pisiffik og andre relevante aktører
 • Koordinering med relevante forvaltninger
 • Forslag om udvidelse af skatebane og anlæggelse af bålplads/shelter – evt. kontakt til tegnestuer herom
   
  Der godkendes et loft på 500.000 kr. i 2019 til ovenstående.
   
  Sekretariatet vil bistå lokaludvalgets arbejdsgruppe i løsningen af opgaverne.
   
 1. Langsigtede planer og mulige tiltag:
  Undersøgelse af området øst for AHL nedenfor Store Malene i forhold til jordbundsforhold og egnethed i forhold til tiltag og mulig anlægsprojekter med fokus på udeliv og udendørsaktiviteter (mountainbike bane, playground, kælkebakke etc.)

 

Herunder blev det drøftet, at der efterspørges bedre parkeringsmuligheder i området omkring skolen og miniklubben, samt mindre legepladser i området omkring Asiarpak, Musaq og Uiffak

Ansøgning – 20 års Jubilæum, Timersoqatigiiffik Qeersaat

Sagsfremstilling

Ansøgning – 20 års Jubilæum, Timersoqatigiiffik Qeersaat


Den 14. juni 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af 20 års jubilæum for ældreforeningen Timersoqatigiiffik Qeersaat. Jubilæet skal afholdes d. 1. oktober 2019 i Katersortarfik.

 

Der søges om i alt 40.600 kr. til afholdelse af kaffemik og rejseudgifter til deres æresgæst.

 

Budget fremgår af ansøgningen, hvori der også står følgende:

 

Formålet er at markere foreningens 20 års jubilæum for Nuuk borgere med kaffemik og oplysning om vigtigheden af bevægelse, når man bliver ældre. Bevægelse forebygger f.eks. ledsmerter og ensomhed. Primus motor i opstarten af ældreidræt i Nuuk og herefter udbredelsen over hele Grønland, vil vi gerne invitere til Nuuk

 

I budgettet fremgår det bl.a. at der er afsat penge til lønning af skoleklasser, som muligvis kan hjælpe til under arrangementet, samt kørsel af de borgere der er gangbesværede.

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Ansøger har oplyst til sekretariatet, at det er alle borgere i byen, der inviteres til kaffemik. Det forventes, at der vil være mellem 1000-1500 deltagende. Om aftenen vil foreningen selv arrangere middag for foreningens medlemmer og deres gæster.


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

Det besluttes, at ansøgningen imødekommes og der tildeles 40.600 kr.
9 stemte for og 1 stemte blankt.

Ansøgning - Ningyo i Japan, Dukketeater for børn

Sagsfremstilling

Ansøgning – Ningyo i Japan, Dukketeater for børn


Den 30. juli 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til produktion og afvikling af dukketeater før børn mellem 5 og 10 år, samt tilhørende workshop hvor skoleklasser lærer at lave dukker på alternative og kreative måder.

 

Det forventes at der vil være 3-4 forestillinger som skal vises i Illorput i januar 2020. Forestillingerne er målrettet alle folkeskoleelever i Nuuk på 1-5 klassetrin. Hertil laves der også et par åbne forestillinger målrettet børnefamilier. Der søges om i alt 200.000 kr.

 

Budget fremgår af ansøgningen, hvori der også står følgende:


“Teaterstykket handler om en magiker som rejser rundt og finder kærlighed i andre lande, men hvor han også begynder og husker sine rødder fra Grønland. Formålet med forestillingen er, at vise børn forskellige kulturer men også have den grønlandske baggrund som grundlag.

 

Selve teaterstykket bliver lavet af Ujarneq Fleischer og Naleraq Eugenius.
Hertil samarbejdes der med skuespiller Nukakkuluk Kreutzmann, lyddesigner Hans-Ole Amossen samt instruktør/dukkemester Bruce Hunter fra Canada.

 

Mens produktionen af forestillingen foregår, vil vi gerne arrangere en workshop for børn, hvor man kan lære og lave dukker, der er forskellige fra den typiske måde at lave dukker på. Vi har eksperimenteret med hvordan man kan bruge hele kroppen og bruge forskellige hverdagsting og lave dem om til dukker. Workshoppen skal foregå i klasseværelserne, hvor vi kommer og holder workshop med børnene.”
 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Der er dokumenteret tilsagn fra samtlige kunstnere og teknikere.

 

Bemærkninger fra Forvaltning for Børn og Skole:

Ingen

 

Bemærkninger fra Afdelingen fra Kultur og Event:

Afdelingen for Kultur og Event bemærker, at Kulturrygsækken er en skoletjeneste, der har mulighed for at aflønne kunstnere der tilbyder kunstneriske eller kreative workshops målrettet folkeskolebørn. Ansøgerne er velkommen til at henvende sig til Afdeling for Kultur og Event for en dialog omkring et samarbejde om dukkelavning-workshops under Kulturrygsækken, da projektets fokus på den interkulturelle fortælling og arbejdet med en ny kunstnerisk teknik, er meget spændende.


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Budget

3. projektbeskrivelse (KAL)

Naleraq Eugenius erklærer sig inhabil og forlader Lokalet.


Det besluttes, at ansøgningen imødekommes delvist og at der tildeles 100.000 kr. til formålet med bemærkning om, at ansøger opfordres til at indgå samarbejde med Afdeling for Kultur og Event med henblik på at projektet bliver en del af skoletjenesten Kulturrygsækken.

Ansøgning - Qooqqut Festival

Sagsfremstilling

Ansøgning – Qooqqut Festival


Den 3. juli 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af Qooqqut Festival d. 9-10. august 2019. Der ansøges om i alt 70.000 kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med rejser, udstyr og honorarer.

 

I ansøgningen står der følgende:


“Qooqqut Festival er en helt unik og tilbagevendende gratis begivenhed for familier midt i naturen, hvis program styrker fællesskabet på tværs af generationer, nationaliteter, borgere og kunstnere (...).

 

Det ansøgte beløb bidrager til dækning af omkostninger til følgende poster:

Honorarer: 30.000 kr.

Rejser og ophold: 30.000 kr.

Udstyr: 10.000 kr. ”

Fuldt budget og projektbeskrivelse er vedhæftet sammen med ansøgningen. Se venligst bilag 1-3.

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Qooqqut Festival finder sted d. 9-10. august og festivallen vil derfor være afviklet inden Lokaludvalget behandler ansøgningen på deres ordinære møde d. 13. august 2019.

 

Jævnfør Lokaludvalgets hjemmeside, fremgår det af Lokaludvalgets retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte, at: Der ikke kan søges om støtte efter et arrangement har fundet sted.

 

Ansøger har tolket ovenstående retningslinje, som at det er ansøgningstidspunktet og ikke tidspunktet for lokaludvalgets behandling af ansøgningen, som skal finde sted før arrangementet.

Sekretariatet har derfor givet kompensation og tilladelse til at ansøgningen fremlægges for Lokaludvalget på det ordinære møde d. 13. august 2019.

 

Fremadrettet vil formuleringen af retningslinjen blive ændret til følgende:

 

Der kan ikke tildeles økonomisk støtte til arrangementer, der har fundet sted inden behandlingstidspunktet for ansøgningen.


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Projektbeskrivelse

3. Budget

Det besluttes, at der gives afslag på ansøgningen med bemærkning om, at Nuuk Lokaludvalg anerkender at Qooqqut Festival er en helt unik begivenhed, men at arrangementet falder uden for Lokaludvalgets fokus på lokalområderne/bydelene i Nuuk.  

Ansøgning - Kunst i blokkene

Sagsfremstilling

Ansøgning – Kunst i blokkene


Den 5. juli 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til kunstprogrammet under Nuuk Nordisk Kulturfestival med særligt fokus på at skabe alternative udstillingsrum og udstillinger.

 

Der søges om i alt 93.000 kr.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:


“I samarbejde med Nuuk Nordisk, Disco Art Festival og Teater Freez Production ønsker Nuuk Kunstmuseum at skabe nogle alternative udstillingsrum og udstillinger under Nuuk Nordisk Kulturfestival.

 

Teater Freez Production har modtaget midler til at skabe teaterforestillingen Sletten i blokkene i Nuuk under Nuuk Nordisk Kulturfestival. De lejer to nedlagte børnehaver, men der er nogle mindre rum til overs som vi drømmer om at fylde med små mærkelige og eksperimenterende udstillinger, som folk fra Nuuk kan gå på opdagelse i.

 

Med støtte fra Sermeq puljen skabte Bolatta Silis-Høegh en micro udstilling i Holms hus, der på bare tre dage blev besøgt af 250 mennesker. Det har været en kæmpe oplevelse for folk, og det har givet os endnu mere lyst til at eksperimentere med små og anderledes rum. Nu har vi fået lov til at placere kunst i blok 2 og 6, og det håber vi i vil støtte.

 

Vi ønsker først og fremmest at gøre plads til yngre kunstnere. Vi har lavet foreløbige aftaler med nyuddannede fra Århus Kunstakademi Parma O. Brandt, med Inuuteq Storch, Ivinguak Storch Høegh og så skaber kunstnerkollektivet LARM – ved Jacob Fælling og Kenneth Olsen der skaber en udstilling med en fortolkning af lokale menneskers fortællinger omkring HOME // HJEM // ANGERLARSIMAFFIGA. Som udvidelse til programmet drømmer vi samtidig om at invitere kunstnerne fra Disco Arts Festival til at lave performance i rummene. Da de i forvejen kommer til Nuuk, er der kun tale om aflønning til kunstnerne i forbindelse med den specifikke performance vi drømmer om.”

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Til orientering har Nuuk Lokaludvalg i 2019 tildelt nedenstående midler i forbindelse med Nuuk Nordisk Kulturfestival:

- Nuuk Nordisk Kulturfestival (gratis armbånd til hjemløse, samt arrangementer målrettet børn og unge): 300.000 kr.

 

- Teater Freez Productions (teaterforestillingen Sletten i blokkene): 200.000 kr.

 

- Nordisk Koncertkor: 34.000 kr.

 

Hertil har Kommuneqarfik Sermersooq i 2019 støttet Nuuk Nordisk med i alt 800.000 kr.
Der er afsat 300.000 kr. kommunens budget for 2019 samt tildelt 500.000 kr. fra Sermeq puljen.

 

Bemærkninger fra Afdeling for Kultur og Event:
Afdeling for Kultur og Event bemærker, at det er et spændende projekt der udfordrer befolkningens forestillinger af rum og byrum. Projektet bidrager også til et af målene af kommunens hovedstadspolitik, nemlig at fremme mere synlig kunst i bybilledet.

 


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Budget

Nivi Christensen erklærer sig inhabil og forlader lokalet.

Det besluttes, at ansøgningen i mødekommes og der tildeles 93.000 kr. til formålet.
2 stemte blankt og 7 stemte ja

Ansøgning - Udstilling på Lokalmuseet samt foredrag i anledning af 50-årsdagen for eksplosionen i blok 5

Sagsfremstilling

Ansøgning – Udstilling på Lokalmuseet samt foredrag i anledning af 50-årsdagen for eksplosionen i blok 5


Den 5. august 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til at Nuuk Lokalmuseum kan skabe en udstilling og et foredrag i anledningen af 50-årsdagen for eksplosionen ved blok 5 i 1969.

 

Der søges om i alt 29.000 kr.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:


En udstilling om katastrofen i Blok 5 i anledning af 50-årsdagen for eksplosionen. Dertil en aften med foredrag. Mange mennesker i Nuuk husker hvad der skete den 14. marts 1969, det var en uhyggelig katastrofe hvor en gaseksplosion gjorde at 9 håndværkere døde da hele Blok 5 blev ødelagt. Dette vil blive mindet den 14. marts 2020 da det denne dag er 50 år siden at det skete.

Vi vil meget gerne invitere Eli Damberg hertil i anledning af markeringen. Han var håndværker og selv med da ulykken skete, og lå 10 timer og ventede på hjælp. Han har udgivet en bog om det, og hvordan ulykken påvirkede ham resten af livet.

 

Målgruppen for udstillingen og foredraget, er folk i Nuuk der har mistet deres kære ved ulykken, samt folk der er interesserede i Nuuks historie. Og en særlig invitation til ældre håndværkere.

 

Vi samarbejder med Byplan i kommunen, der står for et mindesmærke der skal sættes ved Blok 5, samt med Erla Winther, en ildsjæl der hjælper med information der kan hjælpe os med at lave en fin udstilling. Midlerne skal bruges i perioden februar – marts 2020, med særlig vægt på selve 50-årsdagen for ulykken den 14/3.”

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Ingen


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning og budget

2. Foto og artikel

Det besluttes, at ansøgningen i mødekommes og at der tildeles 29.000 kr. til formålet.

Ansøgning - Barndomshjem, Nuuk Lokalmuseum

Sagsfremstilling

Ansøgning – Barndomshjem, Nuuk Lokalmuseum

 

Den 5. august 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning fra Nuutoqaq / Nuuk Lokalmuseum om økonomisk støtte til at lave en udstilling i Niels Lynges hus. Der søges om i alt 40.000 kr.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:


“Formålet med projektet er at lave en udstilling, som inddrager borgere i Nuuk og deres refleksion over, hvad et barndomshjem er i forbindelse og efter Nuuk Nordisk 2019. De tre museer i Nuuk (Nuutoqaq/Nuuk Lokalmuseum, Nuuk Kunstmuseum og Nunatta Katersugaasivia) vil gerne sætte Niels Lynges Hus i spil og lade lokale som udefrakommende opleve dette hjem på en anderledes måde.

 

Niels Lynges Hus ligger på Gertrud Raskvej 24 og er et hus bevaret med møbler og genstande fra 1950erne, som en fortælling om den tid. Det var ejet af pastor Niels Lynge. Huset har to etager; nedenunder står Niels Lynges stuer, ovenpå er montrer, hvor udstillingerne kan skiftes. Huset hører under Nuutoqaq/Nuuk Lokalmuseum.

 

Til underetagen vil vi skabe et en podcast, hvor radio og musik fra 50erne blander sig med Lisa Lynges Hesseldahls (datter af Niels Lynge) fortællinger fra sin barndom i huset og byen. Under Nuuk Nordisk afspilles den som et fortællende og stemningsskabende lydlandskab i underetagen. Efter Nuuk Nordisk bliver podcasten integreret på Nuutoqaq/Nuuk Lokalmuseum, som blivende tilbud (…)

 

I overetagen vil vi gerne inddrage nuummiutters genstande indsamlet ud fra temaet barndomshjem. (…) Alle genstande samles ind med en fortælling om, hvorfor denne genstand symboliserer, minder om eller er et barndomshjem.

 

LARM vil udover udstillingen i Niels Lynges Hus, lave ”satellit” udstillinger af genstandene ved plakater og projektioner i byens rum og inddrage borgere og byens folk i workshops i for eksempel Nuuk Center og Katuaq. LARMs projekter er funderet på høj inddragelse af lokalmiljøet, og denne inddragelse er med til at forme deres produkt – om det er udstilling, publikation eller noget andet.

 

Vi vil få strikket hjemmesko eller sokker i alle størrelser, som besøgende kan tage på (i stedet for blå futter over udeskoene); for at skabe hjemlighed og en stemning fra den tid, huset udstiller. ”

 

Bemærkninger fra Sekretariatet

Til orientering har Nuuk Lokaludvalg i 2019 tildelt nedenstående midler i forbindelse med Nuuk Nordisk Kulturfestival:

- Nuuk Nordisk Kulturfestival (gratis armbånd til hjemløse, samt arrangementer målrettet børn og unge): 300.000 kr.

 

- Teater Freez Productions (teaterforestillingen Sletten i blokkene): 200.000 kr.

 

- Nordisk Koncertkor: 34.000 kr.

 

Hertil har Kommuneqarfik Sermersooq i 2019 støttet Nuuk Nordisk med i alt 800.000 kr.
Der er afsat 300.000 kr. kommunens budget for 2019 samt tildelt 500.000 kr. fra Sermeq puljen.

 

Bemærkninger fra Afdeling for Kultur og Event:
Afdeling for Kultur og Event bemærker, at det er en interessant forvandling af en af Nuuks kulturskatte. Det er et inddragende projekt, der aktiverer lokalsamfundet og får deltagende og besøgende til at reflektere over betydningen af et hjem i Nuuk. Afdeling for Kultur Event ser gerne flere samarbejder blandt byens kulturinstitutioner og støtter derfor op om fællesansøgningen.


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning og budget

Nivi Christensen og Ujammiugaq Engell erklærer sig inhabile og forlader lokalet.

 

Det besluttes, at ansøgningen imødekommes og der tildeles 40.000 kr. til formålet med bemærkning om, at det er særligt positivt at dele af udstillingen strækker sig længere end den periode, hvor Nuuk Nordisk Kulturfestival finder sted.

Ansøgning - Nationaldragt i børnehøjde, et samarbejde mellem Kittat, Illorput, Kulturrygsækken og Nuuk Lokalmuseum (Nuutoqaq)

Sagsfremstilling

Ansøgning – Nationaldragt i børnehøjde, et samarbejde mellem Kittat, Illorput, Kulturrygsækken og Nuuk Lokalmuseum (Nuutoqaq)


Den 5. august 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af 4 familie workshops på Lokalmuseet i forbindelse med projektet ”nationaldragt i børnehøjde”

 

Der søges om i alt 10.000 kr.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:

 

”Kittat, Illorput, Kulturrygsækken og kunstneren Susanne Jensen vil i samarbejde skabe mulighed for at øge børns interesse for nationaldragten. Dette vil blive gjort ved at lave kunst med børn i alle alderstrin i folkeskolen samt ved at lave familieworkshops hos Nuutoqaq

 

I foråret 2019 har Kittat og Kulturrygsækken ved Lene Augusta Olsen og Susanne Jensen haft flere skoleklasser med i keramik- og kunstlokalet, både i Illorput og ude på flere skoler.

Formålet var at øge børns interesse og nysgerrighed for nationaldragten, ved at skabe en, for børn, spændende vinkel. Motivationen har været at arbejde kreativt og på et plan, hvor børnene selv havde indflydelse på udformning og design, med nationaldragten som skabelon.

 

(…) Den kreative proces fortsætter på Nuutoqaq / Nuuk lokalmuseum i perioden oktober og november 2019. Her vil de værker der er lavet i foråret blive hængt op af en sammensat gruppe af de børn, som har været engageret i arbejdet. Det vil også i denne periode fortsat være muligt for skoleklasser at arbejde videre med projektet, idet der bliver lavet workshops med skoleklasser på lokalmuseet. Dette foregår under Kulturrygsækken. Skoleklasser kan vælge mellem følgende workshops:

 

 • Lave store perler, af papmache, derefter laves et perlemønster, som skal sys op på en stor perlekrave.

 • Lave mønster og sy avittat, som så ender med at blive meget lang.

 • Amisut sæler, på papir som bliver malet og pyntet enten med avittat mønster eller perlemønster.

Hertil vil det også være muligt for familier at besøge museet og arbejde videre på de tre ovenstående projekter, som løbende vil køre i oktober og november måned. Det er disse familieworkshops lokalmuseet søger om økonomisk støtte til fra Nuuk Lokaludvalg.

 

Projektet er for alle, familier og skoleklasser. Arbejdet vil blive gradueret og tilpasset børnenes alder.”

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
 

Bemærkninger fra Afdeling for Kultur og Event
Afdeling for Kultur og Event vil understrege projektets åbne karakter. Workshops af de ovennævnte kunstnere er meget populære blandt Kulturrygsækkens tilbud. Dog ytres der tit fra elevernes side, et ønske om at forsætte med workshops sammen med deres forældre. Derfor støtter vi op om ansøgningen til afholdelse af familie workshops i forlængelse af Kulturrygsækkens tilbud til skoleelever. Det er et klart mål i Kommuneqarfik Sermersooqs nye kulturpolitik, at forbedre kunstneriske og kreative aktiviteter for hele familien.


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning og budget

Det besluttes, at ansøgningen imødekommes med bemærkning om, at ansøgninger i denne størrelsesorden fremover bør kunne findes inden for eget budget i kommunen.

Ansøgning - Lumnious Greenland, Qinngorput Ukkusissaq

Sagsfremstilling

Ansøgning - Lumnious Greenland, Qinngorput Ukkusissaq


Den 5. august 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til en lysinstallation på Ukkusissaq medio december 2019. Lysinstallationen vil vare ca. 1 uge.

 

Der ansøges om i alt: 243.123,00kr.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:


”Formålet med dette projekt er at bruge den grønlandske natur eller store hvide facader, som en ramme og sætte det i fokus for det grønlandske folk og verden over. Forestil dig, at sætte farver og detaljer på hvide bjerge og isbjerge i vores smukke natur, uden at forstyrre den. En oplevelse som er åben for alle borgere, børn og familier.

 

Vi er i gang med at udvikle en lysinstallation, en udendørs installation som skal ske i Qinngorput, og belyse Ukkusissaq bjerget og projektere enten mod Hans Lynge skolen eller Ukkusissaq også.

 

 

Til denne event vil jeg gerne samarbejde med den elektroniske musiker Hans-Ole Amossen (Da Bartali Crew) som kommer til at lave lydbillede (soundscape) til installationen, en stemningsfuldt ambient musik i baggrunden. Kunstneren Frederik ”Kunngi” Kristensen, som har sat sig på at få en af sin smukke digte til at blive projekteret med andre kunstneriske detaljer.

 

For at inddrage befolkningen, vil vi gerne prøve og finde frivillige som har lyst til at hjælpe til med installationen.
 

Eventet kommer til at ske medio December 2019, hvor lysinstallationen kommer til at være tændt og slukket i ca. 1 uge.”

 

Projektbeskrivelse og budget er vedlagt som bilag.
 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Projektet Lumnious Greenland har modtaget 150.000 fra kommunens Sermeq pulje.

 

Projektet Lumnious Greenland har planer om at lave lysinstallationer i hele kommunen.
I forbindelse med lysinstallationer i kommunens øvrige byer, vil der blive søgt om midler hos de respektive lokaludvalg uden for Nuuk.


Nuuk lokaludvalg har i 2018 tildelt 118.658 kr. til indkøb af lamper med henblik på fremtidige lysinstallationer. Lamperne blev senest brugt under kulturnatten 2019, hvor facaderne på blok 9 og 10 blev lyst op. Lamperne er indkøbt som kommunens ejendel og kan også anvendes til eksempelvis scene- og teater arrangementer.


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Projektbeskrivelse

3. Budget

Naleraq Eugenius erklærer sig inhabil og forlader lokalet.

Det besluttes, at ansøgningen i mødekommes og der tildeles 243.123,00 kr. bemærkning om, at Kommuneqarfik Sermersooq ved tildeling af midlerne, vil eje de indkøbte lamper.
I forbindelse med at lysinstallationen tændes den første dag, vil Nuuk Lokaludvalg lave et arrangement, hvor alle borgere inviteres til varm kakao og æbleskiver eller lignende.

Ansøgning - Myter og Sagn i Norden

Sagsfremstilling

Ansøgning – Myter og Sagn i Norden


Den 5. august 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning fra SEID Productions om økonomisk støtte til afholdelse af gratis event i Nuuk d. 14-27. oktober 2019 under temaet ”Myter og Sagn”. Der ansøges om i alt 55.800 kr.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:

 

Projektets formål og forløb:

 1. Under et to ugers forløb i Nuuk i oktober måned, vil SEID Productions invitere til to forskellige aftener med Myter og Sagn. To aftener hvor Nuuks indbyggere får mulighed for at tage del i den magiske verden vi undersøger. Vi inviterer til samtaler hvor vi deler den information om myter og væsner vi har fundet og hvor vi opfordrer de deltagende til at dele deres personlige erfaringer og/eller erindringer om sagn, myter og mytevæsner fra Grønland og resten af Norden.

   

  Aftenerne vil foregå enten i Katuaq eller i Nationalteateret og vi vil selvfølgelig byde på friskbrygget kaffe og kage. Målet med disse aftener er at bevare og videreformidle vores sagn og myter fra Norden, samt at samle Nuuks borgere til nogle hyggelige og kulturelle aftener, der udover at være en lærende stund, forhåbentlig skaber sammenhold og en familiær følelse, specielt for dem som mangler øjeblikke som disse.

  Vi vil også invitere udvalgte personer fra Nuuk, som er eksperter på emnet til at snakke og dele deres viden. Så som skuespillere, forfattere, med flere.

   

 1. Under disse to uger vil SEID Productions også invitere til to eftermiddage med workshops i dans, for børn og unge. Dansetimerne vil være baseret på emnet Myter og Sagn og børnene vil få lov til at udforske forskellige bevægelseskvaliteter som tilhører de forskellige mytevæsner. Nogle sjove, kreative og lærerige dansetimer, hvor de deltagende for et indblik i både dansens- og myternes verden.

   

  Formålet med denne visning er at alle i Nuuk skal kunne deltage og få glæde af projektet uanset økonomisk status, alder og etnisk baggrund. Alle arrangementer vil være gratis og åbne for alle.”

   

  Fuldt budget og projektbeskrivelse er vedhæftet sammen med ansøgningen. Se venligst bilag 1-3.

Bemærkninger fra Sekretariatet

 

Sekretariatet har bedt ansøger om at konkretisere, hvordan den de indsamlede fortællinger, skal anvendes. Ifølge ansøger, vil de indsamlede fortællinger ikke blive brugt direkte, men formålet er at skabe en hyggelig aften, hvor der er fokus er på at holde liv i de gamle myter og fortællinger. Der vil dog blive taget notater og muligvis også laves lydoptagelser, efter samtykke fra borgerne. Hertil vil fortællinger om myter og sagn indgå i den forestilling, som ansøger skriver og producerer.

 

Formålet med forestillingen er et forsøg på at bevare viden om myter og sagn:

 

”Jeg vil skabe interesse og kærlighed for den dejlige kultur, som vi en gang brugte til at lede os igennem livet. Der er så meget spænende og lærerigt i den og biblioteket er fyldt med bøger, som ikke bliver læst. Så jeg håber at kunne nå ud til borgerne ved at lave forestillinger og events i stedet.”


Bemærkninger fra Afdeling for Kultur og Event
Afdeling for Kultur og Event bakker op om indsatsen for indsamling af viden om sagn og myter fra Norden. Der savnes dog en beskrivelse af hvad den indsamlede viden skal bruges til. Derudover ville det være ønskeligt med flere kulturelle samarbejdspartnere, der kan bidrage til emnet.


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Projektbeskrivelse

3. Budget

Det besluttes, at ansøgningen i mødekommes og der tildeles 55.800 kr. til formålet.

7 stemte for, 3 stemte blankt. Nuuk Lokaludvalg er meget positive over for ideen om at holde myter og sagn i live på en anderledes måde, men savner et mere konkret projektforslag – hvem skal holde foredrag, hvordan præsenteres det for borgerne, hvad er formålet? Det er derfor Lokaludvalgets forhåbning, at formålet med event og workshops vil blive kommunikeret klart ud til Nuuks borgere. Hertil bemærkes det, at der evt. kunne skabes samarbejde med Nationalbiblioteket i forhold til lån af lokaler eller lignende.

Ansøgning - Kokoro Live, Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019

Sagsfremstilling

Ansøgning - Kokoro Live, Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019


Den 5. august 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til Kokoro-koncert som afholdes under Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019. Der ansøges om i alt 10.000 kr. til betaling af honorar til 4 musikere.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:


Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019 (NNK) har inviteret mit orkester og mig til at spille vores Kokoro-album ved årets festival: otte kærlighedssange på otte forskellige sprog. (…) NAPA har givet rejsestøtte og nu ansøger vi Nuuk Lokaludvalg om støtte til vores honorarer.

Vi skal både opføre den unikke Kokoro-koncert, men spiller også i flere andre koncerter samt deltager ved workshops og netværksaktiviteter, nu vi er samlet her. Publikum får en oplevelse ud over det sædvanlige med sprog og kulturelle krydsninger. De får at høre hvordan sprog påvirker musik, de møder musik på andre sprog end de er vant til og ikke mindst vil de mærke at musik ikke behøver blive forstået med hjernen for at kunne have en effekt i hjertet.

 

NNK giver et deltagerhonorar per mand på 2.700,-, hvilket er en meget lille sum for

flere dages arbejde. Derfor håber vi på jeres velvilje omkring støtte på 10.000 kroner, som vi deler og dermed får en mere rimelig betaling for vores alsidige kunstneriske indsats. ”

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Til orientering har Nuuk Lokaludvalg i 2019 tildelt nedenstående midler i forbindelse med Nuuk Nordisk Kulturfestival:

- Nuuk Nordisk Kulturfestival (gratis armbånd til hjemløse, samt arrangementer målrettet børn og unge): 300.000 kr.

 

- Teater Freez Productions (teaterforestillingen Sletten i blokkene): 200.000 kr.

 

- Nordisk Koncertkor: 34.000 kr.

 

Hertil har Kommuneqarfik Sermersooq i 2019 støttet Nuuk Nordisk med i alt 800.000 kr.
Der er afsat 300.000 kr. kommunens budget for 2019 samt tildelt 500.000 kr. fra Sermeq puljen.


Indstilling

Der indstilles til:
- at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

Det besluttes, at der gives afslag på ansøgningen med bemærkning om at det ikke er et åbent arrangement for alle borgere.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Beslutning

Nivi Christensen foreslår at der fastsættes en ny dato for Nuuk Lokaludvalgs ordinære møde i oktober, da det nuværende møde d. 8. Oktober falder sammen med afholdelsen af Nuuk Nordisk Kulturfestival.

 

Det godkendes at mødet flyttes til tirsdag d. 15. oktober i stedet. Ansøgningsfristen for ansøgninger om økonomisk støtte, vil ligeledes blive flyttet til d. 6. oktober. Sekretariatet vil sørge for at rette det på Kommunens hjemmeside.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referatet fremsendes til medlemmerne pr. email til godkendelse d. 13. august 2019.
Referatet blev godkendt d. 16. august 2019