Lokaludvalget i Paamiut

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
20. May 2020 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Lokaludvalget i Paamiut:

Fungerende formand: Peter-Angunnguaq Mikaelsen

Medlem: Jørgen Jakobsen

Medlem: Peter Hegelund

Medlem: Jakob Thorsen

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Hytten i Tulugarsuit

Desværre er hytten l Tulugarsuit blevet afbrændt. Man påregner, at dette er sket den 7.maj 2020 om natten. Man er nu i gang med at efterforske, hvem der kan have sat ild til det.

Hytten er brændt ned til grunden.

2A: Der var ikke andet end at tage den triste meddelelse til efterretning

Status på bevilgede projekter for år 2020.

Sagsfremstilling

Der er bevilget kr. 350.000,- for 2020. Status for bevilling den 13. maj er følgende:

Bevilling:            Forbrug:             Status:

Kr. 350.000,-        Kr. 32.200,15       Kr. 317.799,85

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udskrive balancen, men forklaring for forbruget er som følger:

Køb af hytte kr. 15.000,-, som skal være hyggested for familier på vejen til lufthavnen.

Bidrag til optagelse af en video.

Man vedtog at skulle anskaffe 10 stole til samlet max 50.000,- kr.

Blev taget til efterretning.

Mindesten/statuer i nærheden af kirkens indgang

Sagsfremstilling

Den 11. maj 2020 sendte Peter Møller en skrivelse via e-mail og spurgte til om lokaludvalget har mandat til at kunne give støtte/tage initiativ til at få repareret de nedslidte statuer/mindesten, der er ved indgangen til kirken.

Man skal først og fremmest rette henvendelse til menighedsrådet og rådet kan så selv tage kontakt til lokaludvalget, hvis de mener det er det rette at skulle gøre.

Familierne er selv ansvarlige for at skulle lave det nødvendige forebyggende arbejde for deres familiers mindesten/statuer.

Svømmehal

Sagsfremstilling

Man modtog et brev fra fritidsnævnet vedr. svømmehalsplanerne, dateret den 12.maj 2020.

Indhold af brevet:

”Vores afdeling for Sundhed og Fritid holdt et seminar den 26.02.2020 om Sundhed og idræt som et led i vort arbejde, for at fastlægge hvad man kan arbejde med i løbet af året og for at undersøge hvorledes prioriteringen skal være. Sådan et årligt prioriteringsseminar blev holdt for andet år, hvor man drøftede, evaluerede sammen med deltagelse af samtlige medarbejdere i afdelingen, med udgangspunkt i hvad man blev enige om fra forrige år.

Det har været nævnt en mulighed for at kunne arbejde med temaet om muligheden for at få en svømmehal i Paamiut og dette tog vi op i dette års seminar og forstod, at dette tema også er blevet taget op og rejst af lokaludvalget.

Her i år blev man enige om, at man vil forhøre sig hos Lokaludvalget, med følgende overskrifter:

  • Hvordan det går og hvad der er planer omkring frembragte punkt.

  •  

  • Om muligheden for at samarbejde omkring undersøgelse om der er reelt grundlag/realistisk for at arbejde videre med planer omkring en svømmehal, da opgaven er omfattende og ikke bare med grundlag i de penge, der bliver behov for at kunne anlægge en sådan, men også fordi man skal kunne overskue de omkostninger, der vil blive i en fremtidig drift af en svømmehal.

  • Man skal lige tygge på sagen for at vurdere på hvilken måde lokalafdeling og vores afdeling kan samarbejde for at arbejde videre med en plan og de muligheder, der kan være.

Vi vil vente med spænding på en tilbagemelding på henvendelsen fra Jeres side.”

Man henviste til Lokalafdelingens dokumentation for arbejdet om ”Helhedsplan for Paamiut”. Der er ikke andre udførlige handleplaner. Men man ønskede med udgangspunkt i de eksisterende rammer, at man kunne få tilført/overveje anlæggelse af et mindre bassin forbundet med Idrætshallen, som taglægges/overdækkes med glas.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Herman har været i opbevaringsrummet for brugte sager og fundet mange mus i naborummet. Han anbefaler at man foranstalter udryddelse af disse før de spreder sig i byen.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Lokaludvalget i Paamiut:

Fungerende formand: Peter-Angunnguaq Mikaelsen

Medlem: Jørgen Jakobsen

Medlem: Peter Hegelund

Medlem: Jakob Thorsen