310821- Anden ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
31. August 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:
Charlotte Ludvigsen (IA)
Juaaka Lyberth (IA)
Uju Petersen (IA)
Avaaraq S. Olsen (IA)
Inge Olsvig Brandt (IA)
Naya Sophia Lyberth (IA)
Mia Skifte Lynge (IA)
Lone Rosengreen Pedersen (IA)
Harald Bianco (IA)
Justus Hansen (D)
Poul Petersen (D)
Martha Abelsen (S)
Inga Dora G. Markussen (S)
Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)
Peter Davidsen (S)
Mala Høy Kúko (S)
Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)
Ken Madsen (N)
Finn Karlsen (N)
Afbud:
Emanuel Núko (N)

Alle mødedeltagerne er tilstede. 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Det blev godkendt at man først behandler dagsordenspunkterne 1. - 13. samt  punkterne 15. og 16.samlet.

Dagsorden godkendes.

Siumut ønsker at kommentere punkterne enkeltvis.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra Borgmester
2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

2a. Meddelelser fra Borgmesteren:

 • I forbindelse med venskabsbysamarbejdet imellem Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg kommune deltog en delegation fra Sermersooq i grønlandske dage i Aalborg. Programmet byd på fagligt oplæg og virksomhedsbesøg med udgangspunkt i bæredygtighed, grøn omstilling og erhvervsudvikling via den maritime sektor.

           Dagene er en længere tradition og afholdes hvert andet år i Nuuk og hvert andet år i Aalborg.

 • Rådet til Kulturfremme holder møde d. 9. september. Her skal rådet vælge kulturambassadør.
 • Næste ansøgningsfrist i Sermeq Puljen bliver ikke d. 1. oktober som traditionen ellers er. Den er rykket til 1. november pga. Nuuk Nordisk Kulturfestival.
 • Programmet for Nuuk Nordisk Kulturfestival d. 28. til 31. oktober er ved at være på plads. På nuuknordisk.gl kan man købe billet. Appen er også lanceret og I kan downloade den og følge med i programopdateringer.
 • Nuuk Nordisk Kulturfestival har i alt indsamlet gennem fundraising kr. 2. mio. og har derudover mange gode samarbejder med det lokale erhvervsliv.
 • I Paamiut er der Kiinnat Festival i perioden 12.-17. september, som afsluttes med en musikfestival (rettelse til meddelelser til AIA – hvor man orienterede om en måneds varighed).
 • Dronningens besøg blev aflyst med kort varsel. Kulturafdelingen giver besked når de ved mere om datoen.
 • Søndag d. 5. september er der flagdag for veteraner.
 • Det forventes, at indvielse af Ungdomskulturhuset i Tasiilaq sker i uge 37.
 • Næste års Snow Festival er datosat til 3.- 6. marts.
 • Udvalg for Økonomi og Erhverv besøger Tasiilaq og bygderne Kulusuk, Sermiligaaq, Kuummiit, Isertoq og Tiilerilaaq, d. 1.-8. september. Formålet er at mødes med forskellige aktører i erhvervslivet og lokalsamfundet, samt informere om de forskellige tiltag Kommuneqarfik Sermersooq allerede har igangsat. Udvalget mødes ligeledes med repræsentanter fra bygdebestyrelse og lokaludvalget, samt afholder borgermøder i bygderne samt virksomhedsbesøg i Tasiilaq.
 • Bygdebestyrelsesformændene ankommer til Nuuk i starten af oktober og skal deltage i Kommunalbestyrelsens temadag om budget 2022. Derudover skal formændene afholde deres fysiske møde med Borgmesteren.

2b. Meddelelser fra udvalgsformændene:

Udvalg for Børn og Skole: Juaaka Lyberth (IA)

Ingen meddelelser

Udvalg for Børn og Familie: Avaaraq S. Olsen (IA)

 • Tryghedspatruljen og værestedet blev vurderet til at have vellykkede resultater henover foråret, og politiet udtrykte deres tilfredshed ift. indsatsen. Tal for juli måned er således, samtaler med børn på gaden 100, kørsel til hjemmet 1130, kørsel til værestedet 263 og overnatninger 18.
 • Forvaltningen for Børn og Familie i Paamiut er nu sammenlagt med BFC Tilioq, og formålet med det er, at opnå bedre resultater nu, hvor ressourcerne er sammenlagt.
 • Ledelsen i Tasiilaq har ønsket ændringer i ansvarsfordelingen, hvilket er nu sket.
 • Der har været mange spædbørn anbragt uden for hjemmet henover sommeren.
 • Ansatte i Forvaltningen for Børn og Familie fra Tasiilaq, Paamiut og Nuuk har været i efteruddannelse.
 • Der har i Kommuneqarfik Sermersooq i august været 354 længevarende anbringelser af børn uden for hjemmet.
 • For at bekæmpe kriminalitet er der i Nuuk nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra politiet og andre instanser
 • For at nedbringe seksuel misbrug i Nuuk er der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked: Inge Olsvig Brandt (IA)

 • ​​​​​Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har opsagt samarbejdet med Tarraq, som drev kommunens herberg. Tarraq levede ikke op til kontraktens indhold omkring blandt andet manglende udbetaling af løn, manglende fremsendelse af årsregnskab, ugennemskuelige brugerlister og dårligt samarbejde med en lang række samarbejdspartnere.

           Kommunen har indtil videre overtaget driften og er ved at skabe sig et overblik over situationen.

Udvalg for Anlæg og Miljø: Justus Hansen

 • Udvalget har været på virksomhedsbesøg i NCD, og været over på besøg på den nye store skole for at se de fysiske rammer samt daginstitutionen. Forvaltningen er igang med at lave et årshjul så udvalget kan se hvad der er af virksomhedsbesøg fremover. Dette er vigtigt, så udvalget også kan se de fysiske ramme og udfoldelser på forskellige anlægsområdet, som er blevet besluttet af Kommunalbestyrelsen.
Nuuk Forebyggelsesudvalgs handlingsplan for 2021
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Tilsyn af bygdetilbud og dagplejeordninger i 2020
4

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport for Atuarfik Ukaliusaq
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Indgåelse af samarbejde med Oak Foundation om hjemløsecenter
3

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Årlig status på Paamiutaftalen 2021
3

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3B2-2 Erhvervsområde Nukappiakuluk, Nuuk
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forundersøgelse for bølgeværn i Sermiligaaq
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forundersøgelse for et ATV-spor fra Nuuk til Kapisillit
5

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Hundepark i Nuuk
3

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Nordplus Projekt 2021-2022
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Sektorplan Beredskab 2021 - 2024
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Orientering om overtagelse af Selvstyrets boliger
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ansættelse af Kommunaldirektør
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med tilføjelsen, at ansættlesesaftalen skal fremlægges som lukket punkt på Udvalg for Økonomi og Erhvervs møde.

Bilag

Esani A/S, salg af aktier og overdragelse af anlæg til selskabet
4

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Overdragelse af Kultur, Fritids- og Sundhedsområdet i Tasiilaq
2

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Midlertidig lukning af en stue i børnehaven Mike – Paamiut

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Valg af repræsentanter til bestyrelsen i de selvejende daginstitutioner
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Godkendelse af driftsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Den Selvejende Institution Siu-Tsiu
2

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Indstilling af kandidater til Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq
7

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Indstilling af kandidater til Handicaprådet i Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Dyrekirkegård i Nuuk
2

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med tilføjelsen: at man i den grønlandske overskrift, retter "uumasut" til "uumasuutilinnut", at man undersøger fremgangsmåden i den daglige drift på området i resten af landet.

Bilag

Helhedsplan for Ittoqqortoormiit
2

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

 

Bilag

Holms Hus, B-615 i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Kommuneplantillæg L7-1 Icefiord Lodge Nuuk, Kapisillit
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig godkendelse af Trafikplan, del 1: Vej- og stinettet, Nuuk
5

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Boligplan 2021
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende tilføjelsen: Eksisterende huse i Ittoqqortoormiit afdækkes og moderniseres, således de er tidssvarende. Der laves en undersøgelse af, hvor stor boligbehov der er i fremtiden.

Bilag

Forslag om bedre organisering af brættet i Paamiut

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning: Forslag godkendes med bemærkning om, at forbedring af brættet i Paamiut godkendes med henblik på brættet drives som i Nuuk.

Forslag om Byggemodning og udvidelse af ”Immikkoordaajinni” i Kuummiit

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning: Forslag godkendes med bemærkning om, at forslaget er bliver støttet med henblik på udvikling af erhvervsfiskeriet og styrkelse af økonomien.

Forslag om Bygning af en multibane i Kuummiit

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning: Forslag afvises af flertallet med bemærkning om, at bygning af kunstgræs banen i Kuummiit færdiggøres i indeværende år.

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Forslag bakkes op med bemærkning om, at muligheden bør være åben for fremtiden.

Forslag om vinter snerydning i Kommuneqarfik Sermersooq´s bygder

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning: Forslag afvises af flertallet med bemærkning om, at snerydningsudgifterne er afsat.

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Der bakkes op om forslaget med bemærkning om, at snerydning i bygderne og materialer ønskes afdækket i udvalget.

Forslag om Bygning af ungdomsboliger i Kuummiut og i Sermiligaaq

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning: Forslag afvises af flertallet med bemærkning om, at BSU-ordning er en mulighed, og det anbefales udvalget afdækker de unges boligbehov samtidig med, at der laves oplysningskampagne om borgernes muligheder.

 

Forslag om etablering af vuggestuer i Tasiilaqs bygder

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning: Forslag afvises af flertallet med bemærkning om, at gode og tidssvarende pasningstilbud findes allerede i bygderne.

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Der bakkes op om forslaget med bemærkning om, at der laves undersøgelse af husene og ønske om personalekurser bringes videre til udvalget.

Forslag om etablering af et rådgivende organ med fokus på unge i Tasiilaq og dens bygder

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning: Forslag afvises af flertallet med bemærkning om, at de efterlyste indsatser i forslaget allerede findes.

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Forslag tiltrædes med bemærkning om, at der er for mange unge uden for systemet og at en indsats er nødvendig.

Forslag om måling af luftforureningsniveau ved hovedveje i Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning: Forslaget godkendes.

Budgetopfølgning pr. 30/6 2021
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forsamlingshuset i Sermiligaaq
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Ivittuut Mine- og Mineralmuseum
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes kl. 23:03