250821 – Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
25. August 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:
Jutho Wilche - Formand
Gorm Geisler Vold - Næstformand
Jonas Lundsgaard Nilsson
Finn Meinel
Elias Nielsen
Jette Brandt
Liv Molich
Inge Marie Jensen Rosing
Nivi Christensen
Jon Wilche
 
 

Mødedeltagere: 
Jutho Wilche - Formand
Gorm Geisler Vold - Næstformand
Jonas Lundsgaard Nilsson
Elias Nielsen
Jette Brandt
Liv Molich
Inge Marie Jensen Rosing
Nivi Christensen
Jon Wilche
Aviaq Møller - Suppleant. 

- Finn Mienel - ikke tilstede.  

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser og orienteringer

Sagsfremstilling

Meddelelser og orienteringer fra Formanden:
 • Orientering om ny mødestruktur, når man behandler projektansøgninger:
  Formandskabet har besluttet en ny mødestruktur, når der behandles projektansøgninger, så alle medlemmer kan blive hørt.
  Formanden kører den første del af mødet, når det kommer til projektansøgninger, er det næstformanden der bliver ordstyrer.
  Formanden spørger indtil, om man har en kommentar til ansøgningen før afstemning, herefter er der afstemning, hertil er næstformanden ordstyrer.
  Ved afstemning spørger formanden; hvem stemmer for?
  Her spørger næstformanden hver enkelt der stemmer for, at medlemmet skal begrunde deres stemme, så det kan komme med i referatet.
  Formanden spørger indtil, hvem der stemmer imod?
  Her spørger næstformanden hver enkelt der stemmer imod, at medlemmet skal begrunde deres stemme, så det kan komme med i referatet.
  Formanden spørger indtil, hvem stemmer blank?
  Resultatet af aftemningen, kommer med i tilsagnbrevet eller afslagsbrevet til projektansøgeren med bemærkninger fra Nuuk Loklaudvalg.
 • Orientering om mulig samarbejde om hjerteløbet i Nuuk:
  Nuuk Lokaludvalg har fået en henvendelse fra Peqatigiiffik Uummatit, om Nuuk Lokaludvalg er intresseret i et samabejde omkring hjerteløb. Hertil havde de en række punkter, de gerne vil samarbejde om, men da nogle af punkterne ligger udover Nuuk Loklaudvalgets beslutningskompetance, har formandskabet anbefalet, at sende en projektansøgning og anbefalet, samt kontakte de korrekte afdelinger i Kommuneqarfik Sermersooq.
 • Meddelelse om workshop
  Formandskabet har drøftet med sekrataritet, at rykke worshoppen til fredag den 10. september, kl.: 15:30 - 22:00. Hertil vil der være forplejning.
  Det er vigtig, I også gør tanker op til workshoppen, hvilken forslag af egne projekter eller hvilken fokus Nuuk Lokaludvalg skal have i 2022.
 • Høringer:
  Hvis der er nogle, der gerne vil foreslå, at Nuuk Lokaludvalg skal afgive høringssvar, kan vi tage dette under punktet eventuelt, stemme om dette og beslutte hvem der skal skrive høringssvaret.
 • Præsentation af sig selv:
  Efter meddelelser og orienteringer fra Ledelsesekratarietet, kan vi alle kort lige præsentere os selv.
Meddelelser og orienteringer fra Ledelsessekrataritet:
 • Orinetering
  Aviaja Geisler Kristensen vil være barselsvikar for Luvisa Kristiansen.

Formanden beslutter, at der skal stemmes om den nye mødesturktur. Hertil kan formandskabet vurdere, om det virkelig er den mødesturktur der skal afprøves:
Der stemmes: fler tallet beslutter, at det nye mødestruktur skal køres. otte stemte for og to stemte blankt. 
 

Lukket: Lukket punkt

Sagsfremstilling

Lukket: Lukket punkt

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Lukket punkt

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Lukket punkt

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket: Lukket punkt

Sagsfremstilling

Beslutning

Resultater af behandling af projektansøgninger.

Sagsfremstilling

 1. Projektets navn: Sarfaqarfik
 2. Projektets navn: Isertukkat Killingani
 3. Projektets navn: 2021 AKTIVITETER TIL ÆLDRE
 4. Projektets navn: ISUA
 1. Sarfaqarfik,- Afslag.
 2. Isertukkat Killingani. - Afslag 
 3. 2021 AKTIVITETER TIL ÆLDRE. - Godkendt, med en mindre beløb
 4. ISUA. - Afslag.

 

Eventuelt

Sagsfremstilling

Forslag til næste møde:
Tidsramme på alle punkter som en pejle, samt der bliver forplejning når er behandling af ansøgninger, da møderne kan trække ud.

Overstående gælder fra næste møde af.   

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Mødes slutter kl.: 18:40