201124 – Fireogtyvende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
24. November 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA)
Charlotte Pike (IA)
Uju Petersen (IA)
Harald Bianco (IA)
Inge Olsvig-Brandt (IA)
Storm Ludvigsen (IA)
Knud Mathiassen (IA)
Henrik Rachlev (IA)
Lone Rosengreen Pedersen (IA)
Michael Rosing (Sam)
Nadia Olsen (D)
Justus Hansen (D)
Mala Høy Kúko (S)
Peter Davidsen (S)
Thiiooq Knudsen (S)
Ane Egede Mathæussen (S)
Jens Kristian Berthelsen (S)
Rolf Pike (S)
Laura Tàunâjik Uitsatikitseq (S)

Alle er tilstede i salen.

Mala Høy Kuko gik fra mødet under behandling af pkt. 04J

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

 

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden
2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

2a.

 1. D. 26. oktober var borgmesteren på besøg hos Utoqqaat Peqatigiit i foreningernes lokaler i Blok 10. Foreningens bestyrelsesmedlemmer og almene medlemmer var mødt op til borgmesterens besøg.
 2. 26. oktober behandlede kulturrådet ansøgninger til Sermeq Puljen. Der var i alt 33 ansøgninger som skulle behandles. Heraf var 8 ansøgninger fra sidste ansøgningsrunde 1. marts, som var blevet bedt om at tilpasse deres ansøgning i forhold til COVID-19 situationen. De resterende 25 ansøgninger var nye. I alt blev der godkendt projekter for: 1.685.179,00 kr.
 3. D. 29. oktober havde borgmesteren et telefonisk møde med Lokaludvalget i Tasiilaq.
 4. D. 30. oktober havde borgmesteren et telefonisk møde med erhvervsrådet i Tasiilaq.
 5. D. 5. november afholdte NAKUUSA et virtuelt børnetopmøde i tæt samarbejde med landets kommuner. Pga. Covid-19 restriktionerne, var børneråddet samlet i Nuuk, Qaqortoq, Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut hvor de var fordelt i kommunevis. Borgmesteren var inviteret til børnetopmødet, som blev afholdt i rådhusets byrådssal i Nuuk, hvor hun bød børnene velkommen. NAKUUSA udarbejdede en resolution på børnetopmødet, som blev overrakt til Naalakkersuisoq for familie og justitsområdet samt til alle borgmestre d. 20. november ved en festlig lejlighed.
 6. D. 6. november fejrede Kommuneqarfik Sermersooq modtagelsen af det første af en række beviser, der skal til for at kunne erklære Nuuk for bæredygtighedscertificeret. Diplomet, som kommunen har modtaget, er en såkaldt bronze benchmarking.
 7. D. 7. november var det International Inuit dag. Og i dagens anledning, inviterede Inuit Cirkumpolar Council, Greenland (ICC) og Kommuneqarfik Sermersooq byens unge mellem 15-35 år til en workshop med fokus på debat, identitet og værdier. Idéen med arrangementet udspringer fra borgmesterens dialogaften om Hans Egede statuen, hvor deltagende borgere efterlyste uddybende debatarrangementer om hvem vi er.
 8. Nuuk får en ny brandstation. Det forventes, at den nye brandstation vil stå klar til brug den 1. maj 2022. Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S har gennemført en udbudsproces i forbindelse med opførelsen af en ny brandstation på kommunens entreprenørplads ved Pukuffik i Nuuk. Brandstationen på mere end 2800 kvadratmeter vil blive opført i to etager med gode personalefaciliteter, garager, vaskehal og værksted. Der vil således være god plads til at udføre alle opgaver før, under og efter en hændelse.
 9. Den traditionelle fælles julefrokost for Kommuneqarfik Sermersooqs ansatte er desværre aflyst i år pga. Covid.19. For stadig at markere julemånedens begyndelse, har kommunens administration besluttet, at der lokalt på arbejdspladsen kan afholdes mindre og kortere julehyggearrangementer i arbejdstiden. For de arbejdspladser, hvor det ikke er muligt at gøre det i arbejdstiden, kan arrangementet afholdes uden for arbejdstid.
 • Arrangementet skal være alkoholfrit og følgende restriktioner skal overholdes:
 • Max 100 deltagere
 • Kun deltagelse af ansatte inden for samme forvaltningsområde og inden for egen afdeling/institution (dvs. dem vi ser til dagligt)
 • Adgang til håndvask og håndsprit

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. En stor udfordring i den seneste tid er, mangel på arbejdskraft i Tasiilaq, der var 9 medarbejdere på myndighedsafdelingen i sommers, og nu er der kun 3, hvorfor nogle medarbejdere fra Nuuk periodevis bliver sendt til Tasiilaq – der ønskes en permanentløsning, derfor har man kontaktet landets vikarbureauer med håb om, at det vil lykkes.
 2. Der er ligeledes udfordringer med at finde en faguddannet medarbejder i Paamiut.
 3. Flere medarbejdere i Familiecentret færdiggjorde deres psykoterapeut uddannelse her for nylig, hvilket vi er umådeligt glad for.
 4. Departementet skal planlægge en fremtidig struktur over døgninstitutionsområdet, flere medarbejdere skal være med i forskellige arbejdsgrupper.

Inge Olsvig Brandt, formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

 1. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vil undersøge, hvordan kommunen med fordel kan håndtere de borgere, der forlader efterværn, men fortsat har massivt behov for pædagogisk støtte. En mulighed er at oprette målrettede botilbud. For nuværende anbringes den gruppe på Selvstyrets institutioner.

Michael Rosing, formand for Udvalg for Børn og Skole:

 1. Forvaltningen for Børn og Skole har været i Tasiilaq for at lave tilsyn på daginstitutioner og skolen. Misi har desuden været på skolen for at observere undervisningen i specialklasserne og give råd og vejledning til skolen.
 2. Forvaltningen for Børn og Skole har igangsat forskellige initiativer for at tiltrække og fastholde fagpersonale i daginstitutionerne. Der er stort fokus på dette område, og initiativerne vil blive løbende evalueret.
 3. Udvalgsrejsen til Danmark er aflyst grundet corona. Programmet for en ellers spændende tur kan overdrages til et nyt udvalg efter valget.

 4. E-sport er startet godt og den er fuld booket fra åbning til lukning. Det vil sige fra kl. 18.00 til 23.00. Hvert barn har 30 min. Derefter bliver der skiftet ud. Hvert maskine har minimum 10 gæster pr. dag og der er 10 maskiner, hvilket vil sige, at der kan være 100 børn pr dag.

Justus Hansen, formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:

 1. Efter 3. forsøg er det lykkes at finde en el-entreprenør til skolemoderniseringen i Paamiut. Dermed kan arbejdet igangsættes – hvilket forventes at ske snarest muligt.
 2. Kontraheringen med den vindende entreprenør på byggemodningen er i gang. Der kom 1 bud fra en lokal entreprenør.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Brandsyn

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status på daginstitutioner i Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Orientering om venteliste til daginstitutioner – 3. kvartal 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Undersøgelse af en-dørs-princip på handicapområdet

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Løbende orienteringer om Handicaprådets møder

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status vedrørende automatspiltilladelser

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status vedrørende alkoholbevillinger

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Orientering om høringer

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning, med følgende bemærkning fra Siumut: Det er ønskeligt at bygdebestyrelsen også høres ifm. høring om råstofområdet.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Projektansøgning for Nuuk Icefiord Lodge, Kapisillit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Strategi for inddragelse af børn og unge

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Bygdebestyrelsesvalg 2021

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Kompetencefordelingsplan

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendt af flertallet.

Siumut afslår indstillingen. Mindretalsudtalelse fra Siumut: I forhold til 04D kræver vi en grundig reevaluering da vi mener, at embedsværket får for stor en beslutningskompetence, vi mener eksempelvis ikke at det er på sin plads at der gives en beslutningskompetence til midler på op til 10 mio. kr.

Bilag

Midlertidig udtrædelse af kommunalbestyrelsen (barselsorlov)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sagsbehandling/service af de mere selvhjulpne ældre i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes af flertallet.

Siumut afviser indstillingen, og ønsker den videresendt til relevante forvaltning.

Bilag

Politisk mødekalender 2021 (januar-april)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Årsregnskab 2019 – Regnskab med revisionsprotokollat

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Tillægs– og omplaceringsbevilling pr. 30/09 2020 (TB3)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Budget 2021 - 2. behandling

Sagsfremstilling

Mala Høy Kuko forlod mødet.

1. pind, godkendt af flertallet (12 er for). Siumut afslår indstillingen (6 er imod), mindretalsudtalelse: 

I forbindelse med forligsforhandlinger om budgettet, ønsker Siumut et budgetseminar inden der underskrives, hvorefter man først kan gå i gang med forhandlingerne, som samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen kan deltage i.

Dette er således ikke sket, derfor afslår oppositionen på aftalen.

2. pind, godkendt af flertallet (18 er for), med følgende bemærkning fra Siumut, vi afslår Arctic Park.

3. pind, godkendt af flertallet (18 er for), med følgende bemærkning fra Siumut, vi afslår Arctic Park.

4. pind, godkendt af flertallet (16 er for). 1 vælger ikke at stemme.

5. pind godkendt

6. pind godkendt af flertallet (12 er for). 6 vælger ikke at stemme

7. pind godkendt

8. pind godkendt

9. pind godkendt

10. pind godkendt

11. pind, 6 er for 12 er imod.

 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Inge Olsvig Brandt (IA): Taksigelse og for året som er gået.

Taunâjik Uitsatikitseq (S): Taksigelse og tak for godt samarbejde.

Vær gode rollemodeller for de yngste.

Peter Davidsen (S): Taksigelse

Borgerhenvendelser skal besvares.

Justus Hansen (D): Taksigelse og tak for godt samarbejde til alle parter.

Michael Rosing (Sam): Taksigelse og kæmp nu om borgernes gunst til forstående valg. 

Mala Høy Kuko: Taksigelse

Charlotte Ludvigsen (IA): Tak til alle for godt samarbejde.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes 18.05.