200625 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
25. June 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Pike (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Justus Hansen (D)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Peter Davidsen (S)

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Harald Bianco (IA), Justus Hansen (D), Peter Davidsen (S) og Ane Egede Mathæussen som suppleant for Jens Kristian Berthelsen (S)

Telefonisk: Charlotte Pike (IA) og Henrik Rachlev (IA)

Afbud: Jens Kristian Berthelsen (S)

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

 

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

  1. d. 21. juni, på nationaldagen, har der været forskellige arrangementer–både fysisk og digitalt. Kommuneqarfik Sermersooq havde 4 udsendelser digitalt i løbet af dagen med gode seertal og alene morgenprogrammet havde 7.800 visninger.  Kommunen har fået god respons på det digitale program Fysiske arrangementer i Nuuk Lokalmuseum, Illorput og Nuuk Kunstmuseum var velbesøgt, uden at der var problemer ift. begrænsning af antal gæster Traditionelle Nationaldagsprogrammer med flaghejsning og konkurrencer i det frie i Paamiut, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq, dog uden de større indslag der forsamler mange mennesker.
  2. i forhold til Juletræstænding 2020, skal der udpeges et nyt sted/nye steder i år i Nuuk pga. byggearbejde på Arsiffik plads. Spørgsmålet vil i første omgang blive lagt op på Kommuneqarfiga, hvor borgerne kan komme med deres ønskede placeringer.
  3. ”Netværk for Kulturaktører i Grønland” som er arrangeret af Katuaq, er en samling af alle nationale Kulturinstitutioner og repræsentanter fra kommunerne. Målet er at organisere branchen bedre til at skabe forbedrede rammevilkår. Der er blevet udsendt en skrivelse til Naalakkersuisoq for Kultur, medlemmer af Inatsisartut og alle borgmestre til at informere om arbejdet. Der forventes et Kulturseminar organiseret af Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke til september 2020, som Kultur og Event afdelingen glæder sig til at deltage i.
  4. d. 13. juni afholdt borgmesteren et borgermøde i Taqqissuut, i Paamiut. Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Paamiut var også inviteret til at deltage i borgermødet. Over 50 borgere mødte op til borgermødet.  På borgermødet orienterede borgmesteren om COVID-19’s påvirkninger i vores kommune og informerede om den nye strategi for borgerinddragelse med Kommuneqarfiga. Efter borgmesterens indledende orientering, gav hun ordet videre til Forvaltning for Anlæg om Miljø, som gav en status på drifts- og anlægs opgaver i Paamiut. Paamiuts nye erhvervsråd blev desuden præsenteret, og her var det kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Rachlev, der i første omgang fortalte de fremmødte om de politiske tanker, der ligger til grund for etableringen af erhvervsrådet. Afslutningsvis satte borgerne sig sammen ved bordene for at diskutere, hvad de ville give borgmesteren med af kritik og idéer. Borgernes tanker blev skrevet ned og overleveret til borgmesteren, som også kommenterede på dem, inden hun takkede borgene for den store tilslutning til mødet.
  5. d. 14. & 15. juni blev der afholdt bygdebestyrelsesseminar. Bygdebestyrelsesmedlemmer fra Øst, var samlet i Tasiilaq og medlemmer fra vest var samlet i Paamiut.  Seminaret blev afholdt digitalt via videokonference og det fungerede meget godt. Som tidligere meldt ud, vil afrapporteringen om seminaret blive fremsendt til kommunalbestyrelsen og KANUNUPE når den er klar.
  6. Første konstituerende møde i kommunens erhvervsråd i Nuuk, Paamiut og Øst er afholdt. Generelt har erhvervsrådene mange positive forventninger i forhold til at udvikle deres lokalområder. Følgende formænd blev valgt. Nuuk – John Jakobsen; Paamiut – Ortooraq Møller; Øst - Thomas Kristensen. Der planlægges møder mellem Erhvervsrådene og Økonomiudvalget i august.
  7. d. 19. juni var borgmesteren indkaldt til et orienteringsmøde af Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen. Naalakkersuisoq orienterede om sin rejse til Ittoqqortoormiit d. 9.-10. juni. Udover Naalakkersuisoq Martha Abelsen, var Naalakkersuisoq for Sundhed og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke også på besøg i Ittoqqortoormiit på samme tid. De tre Naalakkersuisut afholdte et fælles borgermøde i Ittoqqortoormiit.
  8. Efter sidste udvalgsmøde har borgmesteren undersøgt muligheden for at indkalde til udvalgsmøder med kort varsel. Da der i lovgivningen på området allerede eksisterer denne mulighed, anser borgmesteren sagen som afsluttet.
  9. Hans Egede’s statuen, skal i høring i sommerperioden om hvad der skal ske fremover med statuen. Resultatet vil komme på kommunalbestyrelsesmødet i september.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Genopsætning af eksisterende legepladser i Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Årsrapportering 2019 – MI foranstaltningstilbud

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen beslutninger.

Ingen beslutninger.

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik (Nuuk Center), Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til sektorplan for det kystnære fiskeri

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

 

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Årlig status på Paamiutaftalen 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Løbende orienteringer om Handicaprådets møder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

 

Bilag

Orientering om Misis årsrapport for 2019

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Der skal handles hurtigt ift. elever (børn) som ændrer adfærd fra den ene dag til den anden pga. tragiske hændelser i familien. Siumut ønsker, at Misi og skolerne imellem finder mere fleksible procedurer.

Bilag

Orienteringspunkt om COVID-19 beredskab

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Status på Ungdomskommunalbestyrelsens anbefalinger

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

E-sport i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes af flertallet.

Siumut: indstillingerne godkendes ikke.

Drøftelse af udvalgsrejser

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med de allerede godkendte 2 rejser.

Ittoqqortoormiit er første prioritet og Paamiut (og Arsuk) anden prioritet.  

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Peter Davidsen(S): Siumut ønsker, at Fiskere og fanger foreningerne i Nuuk snarest skal indkaldes til møde.
De ønsker ligeledes, at man orienterer klart og tydeligt Kommunalbestyrelsen om Borgmesterens plan for rejseaktiviteter så tidligt som muligt.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 16.02