200421 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
21. April 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Pike (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Justus Hansen (D)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Peter Davidsen (S)

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Peter Davidsen (S) og Jens Kristian Berthelsen (S)

Telefonisk: Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA), Henrik Rachlev (IA) og  Justus Hansen (D)

 

Bo Colbe deltager ved 05G, 05H og 05I.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

2a. 

  1. Under Kommunalbestyrelsens emnedag d. 26. august 2019 vedrørende fremtidige tiltag i Tasiilaq, blev det drøftet, at der i fremtiden skal arbejdes hen imod etablering af en tidlig indsat for forældre til 0-3 årige børn, og at dette eventuelt kunne ske ved en ændring af Armarngivat. Armarngivat er en selvstændig institution med egen bestyrelse, og at bestyrelsen er positivt indstillet for ændring af formålet. Forvaltning for Børn og Familie ønsker, at omlægge Armarngivat til et mor-barn behandlingshjem. Formålet med mor-barn hjemmet er, at småbørn sikres en god og tryg start på livet ved, at barnets forældre sikres omfattende støtte og vejledning i udførelsen og varetagelsen af forældrerollen. Dette via tæt opfølgning og støtte fra sundheds-, pædagogisk- og socialfagligt personale med viden og kompetencer i arbejdet.
  2. På grund af Coronakrisen har kommunens Erhvervsafdeling udlånt to medarbejdere til Greenland Business med henblik på, at hjælpe til med sagsbehandlingen af Nalakkersuisuts hjælpepakker. Medarbejderne forventes udlånt frem til juni måned.
  3. Den 7. april havde borgmesteren et dialogmøde med Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, samt borgmestrene fra de andre kommuner. Formålet med mødet var, at diskutere folkeskoleområdet under coronakrisen. Under mødet blev det drøftet eksaminer. Her har borgmesteren foreslået at man bruger årskarakterne ligesom i Danmark, eller udskyde eksaminer, da det er for kort tidsrum til at forberede sig.
  4. Vedrørende ledigheden grundet nedlukning i forbindelse med inddæmning af COVID - 19. Antallet af ledige er støt stigende og udviklingen følges nøje. En stigning i antallet af ledige kan have personlige- såvel som økonomiske konsekvenser i kraft af udbetaling af arbejdsmarkedsydelser. Kommunen har en god dialog med erhvervslivet i forhold til at finde ny beskæftigelse til de ledige, inden for kort tid.
  5. Den 24. marts behandlede rådet for kulturfremme ansøgningerne til Sermeq Puljen. Rådet har modtaget i alt 39 ansøgninger og på mødet blev det besluttet, at forhåndsgodkende ti projekter og dermed støtte med i alt 839.506 kroner.
  6. Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen har indkaldt alle landets borgmestre til et statusmøde om det grønlandsk-danske tværgående arbejde om styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland, hvori på den danske finanslov er afsat 80,0 mio. kr. i perioden 2020 - 2023. Mødet afholdes 24. April 2020 over telefon.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Bæredygtighedscertificering af Nuuk som turistdestination

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Visit Greenlands turismestrategi 2020-2023

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkning fra Siumut om, at ved indberettelser skal der meddelelse/status tilbage til anmelder.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen beslutninger. 

Ingen beslutninger. 

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 1A5-2, Tuapannguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C16-2 Kissarneqqortuunnguaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes 

Bilag

Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Løbende orientering om Handicaprådets arbejde

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Orienteringspunkt om COVID-19

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Årsregnskab 2018 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Årsregnskab 2019 – oversendelse til revision

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Budgetregulativ 2021

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Henvendelse fra Greenland Fish & Offshore ApS vedrørende etablering af indhandlingssted i Qeqertarsuatsiaat

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning: at henvenderen (GFO) får svar på deres forespørgsel, herunder at henvendelsen er blevet politisk behandlet. 

Bilag

Omplacering af Forvaltning for Anlæg og Miljøs budget 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Den rykkes op under de åbne punkter, 05K.

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Henrik Rachlev (IA): sanering af blokke i Paamiut, og et behov for boliger.

Peter Davidsen (S): Sektorplanen og udarbejdelsen heraf, bl.a. Vestervig. 

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl 18.02.