200220 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
20. February 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Pike (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Justus Hansen (D)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Peter Davidsen (S)

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Nadia Olsen (D) er suppleant for Justus Hansen (D), Uju Petersen er suppleant for Charlotte Pike (IA), Peter Davidsen (S), Jens Kristian Berthelsen (S).  

Telefonisk: Harald Bianco (IA) og Henrik Raclev (IA)

Afbud: Justus Hansen (D) og Charlotte Pike (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt.

Jens Kristian Berthelsen (S) erklærer sig inhabil ved behandling af hhv. 05K, 07B og 07F.

05F Sagen udsættes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

  1. d. 10 januar havde Borgmesteren et årligt møde med lokaludvalg, hvor der var deltagelse fra Paamiut, Tasiilaq og Nuuk. Ittoqqortoormiit meldte desværre afbud i sidste øjeblik pga. kraftig storm. Borgmesteren orienterede om Kommunens budget for 2020 og lokaludvalget berettede om deres aktiviteter og initiativer i 2019, og hvilke succeskriterier og udfordringer de har i deres arbejde som lokaludvalg.
  2. d. 24. & 25 januar var Borgmesteren på besøg hos venskabskommunen Tromsø. Dette blev arrangeret forud for borgmesterens deltagelse i Arctic Mayors forum og Arctic Frontiers, som blev afholdt efterfølgende i Tromsø. I dagene d. 24. & 25. januar, brugte Tromsø Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq tiden på både at blive inspireret af hinanden, men også på at konkretisere hvilke områder venskabskommunerne kan skabe konkrete resultater på.
  3. d. 26. januar blev Arctic Mayors Forum (AMF) afholdt i Tromsø. Der blev afholdt møde hvor alle medlemslande i forummet, udover USA, var repræsenteret. Forummet har rigtig positive udsigter, og der er nu blevet nedsat en række arbejdsgrupper, der skal konkretisere opbygningen af struktur osv.
  4. d. 27. januar holdte Borgmesteren et oplæg på et sidevent til  Arctic Frontiers med temaet: Hvordan de arktiske byer arbejder med FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling (”How to meet sustainable development goals in Arctic Cities”). 
  5. d. 4. februar afholdte Forvaltning for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq et ”Åben kommune”-arrangement i Katuaqs lillesal, med oplæg om igangværende og kommende byggeprojekter, samt nuværende og fremtidige byggearealer. Der var oplæg fra NCD, ESANI-National Affaldsselskab, Mitsimmavik og fra erhvervsafdelingen i Sermersooq. Derudover var der udstilling af NY Skole, boliger og byggeprojekter. Borgmesteren byd velkommen og holdte et oplæg om sager der vedrøre byudviklingsplanen, som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Der var et godt fremmøde til arrangementet.
  6. d. 7. februar var borgmesteren på virksomhedsbesøg i Pisiffik, hvor hun afholdte møde med Pisiffiks administrerende direktør og udviklingskonsulent i Pisiffiks HR afdeling. På mødet præsenterede virksomheden sine visioner, værdier, fremtidsplaner, succeser og udfordringer. Mødet foregik med en meget positiv og konstruktiv dialog mellem parterne.
  7. d. 26. februar afholder Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Marta Abelsen heldagskonference om hjemløse og socialt udsatte, som kommunalbestyrelsen også er inviteret til
  8. d. 3. & 4. marts er borgmestrene inviteret til Naalakkersuisuts Politisk Koordinationsgruppemøde i Kangerlussuaq. Mens borgmestrene er samlet i Kangerlussuaq, er der arrangeret et fælles borgmestermøde d. 2. marts.
  9. I uge 11 er udvalget for Økonomi og Erhverv på udvalgsrejse i Ittoqqortoormiit. Administrationen er i fuld gang med forberedelserne angående rejseplaner og programindhold.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Redegørelse for indkøbsområdet

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Orientering om personalesag afgjort ved Højesteret

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Løbende orientering fra Handicaprådets møder

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Orientering om formandsbeslutning vedrørende alkoholbevilling type A og type B til salg af alkoholholdige drikke til Pisiffik / Super 1 og i Farmers Grill og Take Away

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Etablering af Erhvervsråd Paamiut

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Følgende medlemmer vælges: 

Henrik Rachlev (IA) og Thiiooq Knudsen (S)

Bilag

Etablering af Erhvervsråd Øst

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med 5 medlemmer istedetfor 3 medlemmer. Hhv.  fra Tasiilaq og fra Ittoqqortoormiit.

Følgende medlemmer vælges: 

Harald Bianco (IA), Justus Hansen (D), Mala Høy Kuko (S) (indtil Laura Taunâjik (S) vender tilbage fra barsel), Rolf Pike (S) og Charlotte Pike (IA) 

Bilag

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Snescootervedtægt

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Serviceaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Sisorarfiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Elevhjemmet i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Politik for Udsatte børn og familier – Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Sagen udsættes med henblik på borgerinddragelse og inddragelse af relevante instanser.

Bilag

Nye medlemmer til Sted- og Vejnavnerådet

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Valg af medlem til Handicapråd

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Følgende medlemmer vælges:

Inge Olsvig Brandt (IA) er valgt som medlem og Nadia Olsen (D) som suppleant.

Bilag

Revidering af Ungdomskommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende ændring under Løsningsforslag: at 7. 8 og 9.klasser kan stille op.

Visionsproces for Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende ændring i ordlyden af sidste pind:

at sende sagen videre, så Kommunalbestyrelsen kan tage Visionsproces til efterretning.

Bilag

Dispensationsansøgning om lejlighedsbevilling

Sagsfremstilling

Jens Kristian Berthelsen (S) forlader salen.

Udvalget godkender dispensationsansøgningen, men ikke at det er en principbeslutning. Sagen sendes derfor ikke videre til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Peter Davidsen (S): henvendelser til Kommunen, han efterlyser bedre dialog og bedre service.

Jens Kristian Berthelsen (S): orienterer om, at der var inviteret til arrangement uden partifarve, hvor der manglende deltagelse fra Kommunalbestyrelsen. 

Henrik Rachlev (IA): udfordringer med snerydning i Paamiut, især fordi gamle som er afhængige af hjælpe. Mere synlighed og dialog fra Velfærd og Arbejdsmarked.

Bekymring omkring en manglende fast læge i Paamiut.

 

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt 18.05