191008 – Syttende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
8. October 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA)

Charlotte Pike (IA)

Uju Petersen (IA)

Harald Bianco (IA)

Inge Olsvig-Brandt (IA)

Rasmine Geisler (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Nadia Olsen (D)

Justus Hansen (D)

Mala Høy Kúko (S)

Peter Davidsen (S)

Thiiooq Knudsen (S)

Ane Egede Mathæussen (S)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Rolf Pike (S)

Lund Kuko (S)

Michael Rosing (Sam)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes. Lone R. Pedersen (IA) erklærer sig inhabil vedr. punkt 04K, hvor Hans-Jukku Noahsen (IA) er indkaldt som suppleant. 

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændende

2a.

 1. Ifølge lokaludvalgets vedtægter som medfører Styrelseslovens §32, samt Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. august 2018 har lokaludvalget følgende mulighed i vedtægter: ”Lokaludvalget kan stille forslag til dagsordenen til de stående udvalg, samt Udvalg for Økonomi og Erhverv angående emner der vedrører lokalområdet. Denne mulighed har ikke tidligere været benyttet af lokaludvalgene. Fremadrettet vil formanden for lokaludvalget samt lokaludvalgskoordinatoren først undersøge, samt beslutte hvorvidt punktet skal på den politiske dagsorden, for på denne måde at sikre at f.eks., punktet ikke tidligere er blevet behandlet i udvalget. Men det er en mulighed, som kommunalbestyrelsen siden 2018 har givet til til lokaludvalgene.
 2. Kommunen har fået mange henvendelser fra beboere omkring Lille Købmand ved Tuapannguit. Klagerne omhandler uro, støj og andre gener. Kommunen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe sammen med politiet og kigger på mulige indsatsområder, for at sikre ro og orden i området. Efterplanerne inddrages borgere i lokalområdet i oktober til fælles drøftelse omkring forholdene.
 3. d. 8. oktober 2019, om eftermiddagen, havde borgmesteren et møde med den danske indenrigs- og socialminister, Astrid Krag og derfor blev starttidspunktet på kommunalbestyrelsesmødet d. 8. oktober 2019 udskudt  til kl. 16.00. D. 9. oktober tager den danske indenrigs- og socialminister, Astrid Krag på besøg i Kapisillit. To embedsfolk fra kommunen deltager på besøget.
 4. Angående udbud og kontrakt vedrørende driften af Herberget, har Facilityservice gennemført et offentligt udbud med kravspecifikationer i henhold til de gældende regler. Der blev modtaget et tilbud som blev antaget og godkendt. Der er indgået en kontrakt med overtagelse af driften den 23. september 2019. Forudsætningen for den økonomiske dimension, der er indskrevet i kontrakten er, at budgettet overholdes med en årlig bevilling på 3.200.000,00. Der er indskrevet alle nødvendige forhold for at sikre en optimal drift. Der vil senere blive fremlagt en orienterende sagsfremstilling.
 5. Kommuneqarfik Sermersooq har igen i år deltaget i Dansk Erhvervs seminar i Danmark, her har Kommunaldirektøren afholdt oplæg med efterfølgende særskilte møder med mulige investorer fra pensionskasser. Nuuk City Development deltog også i seminaret og afholdte også oplæg. Fra Grønland deltog f.eks. Kalaallit Airports, Usisaat mv.

 

2b.

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. Rapporteringer behandles efter Tilsynsenhedens påbud.
 2. Børn og Familieafdelingen i Tasiilaq har fået en ny chef, derudover har Børn- og Familiecenteret fået en ny leder, som skal være der i et år.
 3. Dermed har vi 4 fastansatte medarbejdere i Børn- og Familieafdelingen, og derudover har vi midlertidigt ansat en, som er vokset op i Tasiilaq og som skal være der frem til jul.
 4. Et tættere samarbejde mellem medarbejdere, der arbejder med seksuel krænkede børn, er igangsat, mødet der indeholder et kursus i september måned, har været en succes.
 5. Et omdiskuteret emne i sommers omkring et ønske om hjælp fra Danmark, er kommet godt i gang, og pt. er 8 socialrådgivere gået i gang med et kursus her, hvoraf 4 af dem rejser videre til Tasiilaq.
 6. Samtidig er den danske Socialminister ankommet til Nuuk i dag, og det er i forbindelse med Danmark sender hjælp til Grønland.

Inge Olsvig Brandt, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

 1. Mandag d. 23. september overtog Storm Ludvigsen og Kristine Sigurdsen (Tarraq) drift og daglig ledelse af de to herberg i Nuuk, samt modulboligerne. Kontrakten er treårig. Forvaltningen koordinerer overdragelsen sammen med indkøbsafdelingen.
 2. Fagchef for Myndighedsområdet er kommunens repræsentant i Kofoeds Skole Nuuks bestyrelse fremadrettet.
 3. En række IT-udfordringer – virus og fejl hos Fujitsu – har medført, at sociale udbetalinger ikke er sket til tiden. Forvaltningen har i samarbejde med kommunikationsafdelingen informeret borgerne så godt som muligt.
 4. Fredag d. 20. september fejrede Majoriaq, at 5 unge som de første har gennemført Fish Tech-GL. Det er en modulopbygget uddannelse til fiskeindustritekniker, hvor der skiftes mellem praktik- og skoleophold. Fish Tech GL er for ufaglærte eller ledige som med denne uddannelse bliver opkvalificeret til bedre jobs i fiskeindustrien.
 5. Handicapugen er i gang. Den varer fra mandag til fredag i denne uge (uge 41). Der foregår en række aktiviteter forskellige steder i Nuuk. Der er blandt andet overrækkelse af OCN-beviser til personer med handicap, sportsaktiviteter og fællesspisning. Alle er velkomne til at deltage. Programmet kan findes på kommunens hjemmeside: link til program.   
 6. Fredag d. 11. oktober er der overrækkelse af OCN-beviser til borgere i Nuuk og Paamiut. OCN-beviser gives som dokumentation på, at borgeren har kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Der er 32 borgere fra Nuuk og 13 borgere fra Paamiut, der får overrakt et OCN-bevis.
 7. Der er fokus på udvikling på Handicap- og Socialpsykiatriområdet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked. Det handler om, at forvaltningen skal blive bedre til at tilfredsstille borgernes ønsker og plejebehov. For at lykkes med det mål vil afdelingen arbejde strategisk med individuelt tilrettelagte oplæringsforløb, der tager udgangspunkt i den borgergruppe, som medarbejderne til dagligt har med at gøre.
 8. Ældrerådet har afholdt et yderst velbesøgt borgermøde d. 19. september i forsamlingshuset i Nuuk. På mødet deltog ca. 120 borgere, Ældrerådet og kommunale politikere. De drøftede blandt andet Kommuneqarfik Sermersooqs ældrepolitik samt Ældrerådets formål og ambitioner.

Michael Rosing, formand for Børn og Skole:

 1. Der er blevet ansat en fagchef for 0 - 6 årige.
 2. MISI tager til Tasiilaq og bygder på lørdag for at vurdere børn, som der er bekymringer omkring, og for at give institutionerne redskaber til at håndtere disse.
 3. Udvalget tager på udvalgsrejse onsdag 16. til lørdag 19. oktober, også til Tasiilaq.
 4. Der har været ledelsestilsyn på lejrskolen i Itinnera, der kommer en rapport til Udvalget og siden til KB.
 5. Der er fundet en projektleder til NUIF pr 1. nov. Det er bl.a. for at opfylde koalitionsaftalens punkt omkring et videnscenter.

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø:

 1. Administrationen har fået foretaget en række temperaturmålinger inde i træflis deponiet. På baggrund af resultaterne, er der foretaget en præventiv vanding af depotet.
 2. Administrationen har udstedt ibrugtagningstilladelse til de sidste 42 boliger i Tuujuk, og afleveringsforretningen ventes at finde sted i morgen den 9. oktober.
 3. Der har været afholdt licitation på opførelsen af en modulbaseret integreret daginstitution, der skal ligge ovenfor ASK. Der er indkommet 3 bud, og administrationen er ved at kvalitetstjekke buddene. Såfremt såvel pris og kvalitet er i orden forventes arbejdet med at opføre institutionen, at starte henover vinteren, med forventet færdiggørelse af et nøglefærdigt byggeri i uge 40 i 2020.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Opdatering af visitationen til moduboliger

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Evaluering af tilsyn i daginstitutionerne

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport - Børnestøtteområdet i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Afgivelse af påbud om iværksættelse af socialfaglige undersøgelser

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 2C1-1 Nuussuaq Center

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 3E5-3 Nuuk Airport

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 4A7-2 Mitsimmavik

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C3-5 Aqqusinersuaq Qatserisut

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Anmodning om udtrædelse fra Udvalg for Børn og Skole samt valg af stedfortrædere

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger:

 - første pind godkendes. 

- Rasmine Geisler (IA) vælges som nyt medlem af Udvalg for Børn og Skole.

- Lone R. Pedersen (IA) vælges som stedfortræder for Rasmine Geisler (IA) i Udvalg for Børn og Skole 

- Nadia Olsen (D) vælges som suppleant for Justus Hansen (D) i  Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Siumut undlader at stemme.

 

Bilag

Valg af bestyrelsesposter til Katuaq og Nationalgalleri

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Nuuk Kunstmuseum

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 1C8-7 Nuuk Bymidte (Oles varehus), Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 1C35-2 Sundhedscenter Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 1C37-1 Grønlands Nationalgalleri

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

 

Bilag

Kommuneplantillæg 1C38-1 Qullilerfik, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Tillægs – og omplaceringsbevilling for 3. kvartal 2019 (TB2)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Siumut godkender med forbehold om, at der ikke kommer Tillægs- eller omplaceringsbevillinger næste år (2020)

Bilag

1. behandling af budget 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger:

Mulighedskatalog, Koncernservice:

7.1.1 - Godkendt

7.1.2 - Godkendt

7.1.3 - Godkendt

7.1.4 - Godkendt

7.1.5 - Godkendt

7.1.6 - Godkendt

7.1.7 - Godkendt

Mulighedskatalog, SI, Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked:

7.2.1 - Godkendt

7.2.3 - Godkendt

7.2.4 - Godkendt

7.2.5 - Godkendt

7.2.6 - Godkendt

7.2.8 – Fejl den er kommet med, blev udsat til 2. behandling af budget

7.2.9 – Godkendt af flertallet. Siumut undlod at stemme.

7.2.10 - Godkendt

7.2.12 - Godkendt

Mulighedskatalog, MI, Forvaltning for Børn og Familie:

7.3.1 - Godkendt

7.3.2  - Godkendt

Mulighedskatalog, MA, Forvaltning for Børn og Skole:

7.4.2 - Godkendt

7.4.4 - Godkendt

7.4.6 - Godkendt

7.4.8 - Godkendt

7.4.9 - Godkendt

7.4.10 – Godkendt. Siumut afviser forslaget. IA ønsker undersøgelse til 2.behandling.

7.4.12 - Godkendt

7.4.13 - Godkendt

7.4.14 - Godkendt

7.4.15 - Godkendt

7.4.16 - Godkendt

7.4.18 - Godkendt

Mulighedskatalog, SAI - Forvaltning for Anlæg og Miljø:

7.5.1 - Godkendt

7.5.2 - Godkendt

7.5.3 - Godkendt

7.5.4 - Godkendt

Bilag

Behandling af Charlotte Pikes forslag om ændring af ældrekollektiv til plejehjem i Ittoqqortoormiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes, og forslaget forkastes.

Siumut: har ikke stemt om dette/været med til denne beslutning.

 

Forslag til fredning af Pukkelhvaler i Godthåbfjorden samt fredning af kendte stedtro hvaler

Sagsfremstilling

Lone R. Pedersen (IA) forlader rummet, og Hans Jukku Noahsen (IA) indtager hendes plads.

Indstillingen godkendes, og sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhvev.

Siumut afslår indstillingen.

 

 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Rolf Pike (S): Takker Kommunalbestyrelsen for vedtagelsen af indhandling af sælskind, i Ittoqqortoormiit.

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt 18.31.