190917 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
17. September 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Inge Olsvig Brandt (IA), formand

Lone Rosengren Pedersen (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Nadia Olsen (D)

Rolf Píke (S)

Afbud:

Knud Mathiassen (IA)

Indkaldte suppleanter:

Harald Bianco (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen godkendes med tilføjelse af punkt 04A: Valg af næstformand.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

02A. Fra formanden

  •  Ældrerådet holder borgermøde for pensionerede borgere den 19. september 2019 fra 14:00-16:00 og der ønkes deltagere fra udvalget.Udvalgsformanden vil fremlægge det vedtagne Ældrepolitik og grundlaget for at oprette Ældrerådet.

  02B. Fra forvaltningen

  •  Ældrerådet har mødt udvalgsformanden i dag, den 17. september 2019, her blev  der blandt andre ting spurgt ind til rådighedsbeløbet for pensionerede borgere. Forvaltningen laver en orientering til udvalgets næste omkring emnet. derudover Ældrerådet holder borgermøde på torsdag den 19. september 2019
  • Styregruppemøde i Nordisk Arktisk Rehabiliteringsnetværk

Der blev afholdt et styregruppemøde i Nuuk den 12. og 13. september 2019. Torshavn Kommune, Aalborg Kommune, Kommuneqarfik Sermersooq og Arctic Consensus deltog i mødet. Styregruppens samarbejde forventes at vare mindst 3 år og Arctic Consensus (Aalborg Kommune) er projektleder.

Styregruppen har haft fokus på samarbejde om rehabilitering (genoptræning) i ældreområdet.

Styregruppens planlægning ift. medarbejderudveksling i ældreområdet er i disse dage igangsat. 

  • Samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune på arbejdsmarkedsområdet

Under Aalborgdagene i august drøftede Aalborg Kommune og Sermersooq Kommune, hvordan de to kommuner kan gøre det attraktivt for arbejdsparate grønlændere i Aalborg Kommune at flytte til Kommuneqarfik Sermersooq. Drøftelserne førte til en samarbejdsmodel, hvor Aalborg Kommune tilbyder kurser målrettet bygge- og anlægsbranchen til ca. 50 grønlandske borgere. Det samme vil Kommuneqarfik Sermersooq gøre til herboende borgere.

For at sikre stabile jobmuligheder vil Kommuneqarfik Sermersooq samarbejde med arbejdsgiverne, eksempelvis Munck Gruppen, der er ansvarlig for at anlægge lufthavnen i Nuuk.

  • Udarbejdelse af handicapsektorplan

Sektorplanen er sendt rundt til samtlige implicerede forvaltninger til høring.

Når tilbagemeldingerne er retur, bliver handicapsektorplanen renskrevet og finpudset med billeder, hvorefter den sendes til godkendelse i Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked.

  • Ny handicaplovgivning

I forbindelse med ny lovgivning om støtte til personer med handicap, arbejdes der på at tilpasse arbejdsgange og kvalitetsstandarder. Hertil planlægger Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked en grundig gennemgang af den nye Inatsisartutlov for hele medarbejderstaben, således at medarbejderne er klædt på til de ændringer lovgivningen afføder, når den træder i kraft d. 1. januar 2020.

Socialstyrelsen har inviteret til seminar vedr. ny handicaplovgivning i november måned.

  • Handicapugen – Uge 41 i Nuuk

Programmet er vedhæftet og vil blive sendt til udvalgssekretærerne samt vil komme på ugeavisen i uge 40.

OCN-overrækkelsen i Forsamlingshuset: Udvalgsformand Inge Olsvig Brandt,  vil overrække OCN-beviserne til borgerne.

  • Værestedet Kammagiit

Siden Kammagiit overgik til Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked pr. 1. januar 2016, har afdelingen haft svært at komme i mål med kvalitetstandarderne. Afdelingen har været igennem et udviklingsforløb, hvor der er blevet ændret på aktivitetsdelene og hvor der er blevet sat fokus på udvikling for borgerne. På trods af udviklingsforløbet, er det fortsat svært at komme videre, da både forældrene og befolkningen stadig har et indtryk af, at Kammagiit er en pasningsordning og ikke et værested, hvor borgerne kan komme og gå som de nu har lyst.

Derfor har vi i ledergruppen snakket med personalegruppen om det kunne være en ide, at vi fandt et andet navn til værestedet, der signalerede nye tider, udvikling og fremdrift.

Personalegruppen er sammen med borgerne gået i gang med, at finde en løsning. Hvis det lykkes at finde et nyt navn, der også er mundrettet, vil afdelingen gerne offentliggøre det mandag d. 7. oktober i forbindelse med åbningen af Handicapugen.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, juli 2019.

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning.

Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for april-maj-juni 2019

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Ledighedsstatistik for juli 2019

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

1. udkast til handicapsektorplanens 3. fase er i høring

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Valg af næstformand

Sagsfremstilling

Det besluttes fra udvalget skal have en næstformand, jf. udvalgets forretningsorden §2 stk. 3.

Inuit Ataqatigiit indstiller Lone Rosengreen Pedersen. Siumut indstiller Rolf Pìke. 

Flertallet vælger Lone Rosengreen Pedersen (IA) som næstformand.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Opdatering af visitationen til modulboliger

Sagsfremstilling

Indstillingerne godkendes.

Behandling af Charlotte Pikes forslag om ændring af ældrekollektiv til plejehjem i Ittoqqortoormiit

Sagsfremstilling

Indstillingerne godkendes.

Forslag om etablering af et værested for ældre og førtidspensionister i Qeqertarsuatsiaat

Sagsfremstilling

Indstillingernes godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Ingen punkter.

Lukket punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes kl. 15:21.