190611 – Femtende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
11. June 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Asii Chemnitz Narup (IA)

Charlotte Pike (IA)

Charlotte Ludvigsen (IA)

Uju Petersen (IA)

Harald Bianco (IA)

Inge Olsvig-Brandt (IA)

Rasmine Geisler (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Justus Hansen (D)

Mala Høy Kúko (S)

Peter Davidsen (S)

Thiiooq Knudsen (S)

Ane Egede Mathæussen (S)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Rolf Pike (S)

Laura Táunajik (S)

Michael Rosing (Sam)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes med to tillægssager, 04J og 04K og disse tages som de første punkter.

Michael Rosing erklærer sig Inhabil vedr. 04K 

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændende

2a.

 1. På dagsorden til mødet i dag d. 11. juni 2019, har administrationen, som en forsøgsperiode, indført administrationens bemærkninger til kommunalbestyrelsesmedlemmernes forslag. Dette er for at kvalificere medlemsforslagene og tilkendegive administrationens vurdering fra starten, således nogle forslag kan støttes med bemærkninger inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning.
  Den nuværende fremgangsmåde er langtrukkent og nogle politikere kan få den forventning at man, fordi kommunalbestyrelsen har støtten den, er gået i gang med at realisere deres forslag, hvor realiteten er at administrationen dernæst vurderer om forslaget kan realiseres og den derefter sendes til Kommunalbestyrelsen igen, til enten godkendelse eller forkastelse. Men mange forslag er omkostningstunge og når der f.eks. ikke er afsat midler til forslagene, betyder det at administrationen ikke kan realisere forslaget. Efter nogle kommunalbestyrelsesmøder vil forsøgsperioden blive evalueret.    
 2. d. 28. & 29. maj havde bestyrelsen for Vestnordisk hovedstadsfond et møde i Reykjavik, hvor de besluttede at der i alt bevilges midler på 412.000kr. midlerne blev fordelt således:
  152.000kr til ansøgere fra Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq; 150.000kr til ansøgere fra Reykjavik og 150.000 kr. til ansøgere fra Tórshavn. Vestnordisk hovedstadsfonden modtog i alt 24 ansøgere, hvoraf 16 af dem fik tildelt midler fra fonden. Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq skal være værtsby ved næste bestyrelsesmøde, som bliver forår/sommer 2020.
 3. d. 31. maj var formanden for Naalakkersuisoq, Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og justitsvæsen og samtlige borgmestre fra de øvrige kommuner indkaldt af borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq til et (telefon)møde med henblik på at skabe et samarbejde og finde nationale løsninger for seksuelt overgreb på børn og unge, som er et stort problem i hele landet. Alle borgmestre deltog, undtagen, Formanden for Naalakkersuisoq som meldte afbud og henviste mødeindkaldelsen til Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og justitsvæsen, men som også meldte afbud pga. en anden aftale.
 4. d. 31. maj havde borgmesteren et møde med Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Borgmesteren viderebragte Kommunalbestyrelsens henvendelse til Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug med ønske om, at jagtbetjentordningen og fiskerikontrollørordningen senest fra 1. januar 2020 også tilgodeser Tasiilaq og bygder. Naalakkersuisoq orienterede om at de var i gang med at evaluere deres kontrolstruktur, heraf fordelingen af jagtbetjentene og fiskerikontrollørerne i hele landet. Naalakkersuisoq vil tage Kommunalbestyrelsens ønske med i betragtning.
 5. d. 31. maj underskrev Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug og Kommuneqarfik Sermersooq en hensigtserklæring der skal sikre fremgang for fanger- og fiskerierhvervet i Østgrønland. Parterne satser på at der snarest etableres et indhandlingssted i Tasiilaq, i samarbejde med private aktører. Hensigtserklæringen vil gøre det muligt at der oprettes et indhandlingsanlæg og produktionsanlæg og hvor de private aktører vil få mulighed for via finanslovsmidler at ansøge om driftstilskud. Udover de nye tiltag i Tasiilaq vil parterne arbejde hen imod videreudvikling af fangererhvervet i Ittoqqortoormiit.
 6. D. 2.-5. Juni 2019 var Tromsø Kommune på besøg i Nuuk. Ordføreren (borgmesteren) fra Tromsø Kommune med ledsagelse af embedsfolk besøgte Nuuk. Formålet med besøget var først og fremmest at lære hinanden bedre at kende, men også at begynde arbejdet med rammeaftalerne om samarbejde inden for netop byudvikling, miljø og bæredygtighed, samt fremme af den arktiske regionale agenda.
  Besøget bød blandt andet på en række besøg hos kulturelle institutioner, virksomheds-, organisations- og forvaltningsbesøg, samt workshops og seminarer.
 7. d. 7. juni holdte borgmester og Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og justitsvæsen et møde. På mødet orienterede Naalakkersuisoq om hendes politiske besøg i Qeqertarsuatsiaat og Tasiilaq. Derudover var der gensidig orientering og videns fordeling om udfordringer der er på det sociale område.
 8. D. 7. juni blev Paamiut-aftalen underskrevet af borgmester Asii Chemnitz Narup og Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale anliggender og Justitsvæsen, Martha Abelsen. Paamiut-aftalen mellem Sundhedsvæsenet og Kommuneqarfik Sermersooq sikrer, at medarbejdere og ledere i Paamiut får et tæt samarbejde og muligheden for at sparre med hinanden. Aftalen skaber også mulighed for, at parterne i fællesskab kan høste stordriftsfordele i forbindelse med blandt andet transport og madproduktion. Det nye plejehjem og sundhedscenteret ligger i forlængelse af hinanden og det betyder at kommunens og selvstyret i samarbejde kan tilbyde tryghed, omsorg og pleje til de ældre. Med et helt nyt hjem, har de ældre i Paamiut fået nye omgivelser, som ligger midt i byen og hvor de ældre kan følge med i livet omkring bymidten. De ældre får en højere livskvalitet. D. 12. juni 2019, bliver den nye alderdomshjem indviet i Paamiut.
 9. d. 10. & 11. juni samles alle 4 lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq for første gang til fælles lokaludvalgsseminar. Seminar for lokaludvalgene i Kommuneqarfik Sermersooq skal afholdes hver 2. år.

2b.

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

Der er i Nuuk åbnet Unge center som skal tage sig at 4 områder:

 1. behandlingstilbud til traumatiserede børn og unge
 2. Unge rådgivning
 3. Efterværn 
 4. Socialpædagogiske støtte til misbrugsbehandling af børn og unge.

Charlotte Ludvigsen, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

Nyt plejehjem i Paamiut

Det nye plejehjem i Paamiut indvies i morgen d. 12. juni kl. 13.00.

Plejehjemmet har plads til 24. beboere – hvoraf 12 af pladserne er til demente borgere.

Lige nu arbejdes der med konkrete aftaler mellem Plejehjemmet og sundhedsvæsenet i Paamiut.

Handicapvejleder

Arbejdsmarkedsområdet har ansat en handicapvejleder, der skal fokusere på opkvalificerings- og beskæftigelsesmuligheder for handicappede borgere.

Ny handicaplovgivning

Ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, er vedtaget d. 5. juni 2019 og træder i kraft pr. 1. januar 2020. Forvaltningen vil gå i gang med at tilpasse arbejdsgange og kvalitetsstandarder til den nye lovgivning.

Borgermøde om handicapsektorplan

D. 3. juni 2019 blev der afholdt borgermøde i Værestedet Kammagiit, hvor temaet var Sektorplanen på Handicapområdet.

Desværre var der ikke det store fremmøde af borgere og pårørende. Det var alligevel et godt møde, hvor deltagerne kom med mange og gode input, som bliver taget med i det videre arbejde.

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked forventer fortsat, at Sektorplanen på handicapområdet er færdig i sensommeren.

Misbrugsbehandling i Tasiilaq

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Allforfik om misbrugsbehandling i Tasiilaq i perioden 1. januar 2020 til 1. august 2021. Behandlingen af alkoholmisbrug, hashmisbrug og ludomani dækker Tasiilaq og de fem tilhørende bygder.

Det er aftalt, at der i perioden skal være fast bemanding i Tasiilaq.

Dog arrangerer Allorfik to behandlinger i 2019 for at dække de umiddelbare behov.

Allorfik betaler for behandlernes rejser, og Kommuneqarfik Sermersooq stiller behandlingsfaciliteter, internet og logi til rådighed.

Ordningen evalueres i foråret 2021.

Henrik Rachlev, formand for Børn og Skole:

Elevernes sidste skoledag foregik tilfredsstillende, afslutningen blev afviklet på en glad måde og ganske forbilledligt for resten af eleverne.

Aktuelt afvikler eleverne deres afsluttende prøver og vi håber, at de vil kunne præstere tilfredsstillende resultater. De skriftlige opgaver er overstået og de mundtlige prøver er også snart afsluttet.

Vi er også i gang med at planlægge næste skoleår 2019/2020.

Prioritering og fordeling af lærernes opgaver vil være klar medip denne måned.

Derudover starter den nye skoleinspektør i Nuussuup Atuarfia, Katie Egede Motzfeldt, pr. 1. juli.

Der er lavet stillingsopslag i forhold til en skoleinspektør på ASK.

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø:

Ingen

Orienteringer

Sagsfremstilling

1C8-7 Nuuk Bymidte (Oles varehus), Nuuk

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Orientering om pladsgaranti på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Orienterig taget til efterrening

Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 17/18

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Tilsynsrapporter

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Tilsynsrapport fra Ombudsmanden for Inatsisartut

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C38 Qullilerfik, Nuuk

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Omdannelse af institution, til børn med fiskeallergi

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

IT-strategi for Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger – Endelig beslutning

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Forslag om, ”at studerende med børn ikke skal stilles ringere i forhold til at få deres børn i daginstitutioner fordi de er samlevende med en, der har en stilling"

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Forslag om, at Kommuneqarfik Sermersooq skal lade pengene følge barnet på daginstitutionsområdet således, at det bliver attraktivt for forældre at passe deres eget barn derhjemme frem for at benytte sig af en daginstitution

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes af Inuit Ataqatigiit og Samarbejdspartiet. Siumut og Demokraatit afslår indstillingen og ønsker at sagen sendes videre til Udvalg for Børn og Skole. Indstillingen godkendes.

Forslag til forbedring af servicering af de ældre i Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes af IA og samarbejdspartiet, Siumut og Demokraatit afslår indstillingen og foreslår at man sender sagen til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked til viderebehandling. Indstillingen godkendes.

Forslag om opsættelse udvendige skodder til vinduer i de boliger, der ikke har skodder for vinduerne, i kommunale boliger i Tasiilaq og bygder

Sagsfremstilling

Forslaget sendes videre til Iserit A/S.

Forslag vedrørende byggeri af ungdomsboliger i Tasiilaq og bygder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes og sendes til viderebehandling i Udvalg for Anlæg og miljø 

Forslag om, at bygge en hytte for fiskere ved Sermiligaaq Fjord

Sagsfremstilling

Indstillingen afslås, og sagen sendes til Udvalg for Anlæg og Miljø til viderebehandling.

Anmodning om fritagelse

Sagsfremstilling

18 Kommunalbestyrelsesmedlemmer godkender Asii Chemnitz Narups udtrædelse af kommunalbestyrelse og anmodning om fritagelse som borgmester. Justus Hansen undlader at stemme.

Kommunalbestyrelsen tager til efterretning at Charlotte Pike bliver fast medlem af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkender Storm Ludvigsens orlovs ansøgning.

Kommunalbestyrelsen tager til efterretning at Lone Rosengreen Pedersen indtræder som suppleant for Malene Lynge og Storm Ludvigsen under deres orlov.

Inuit Ataqatigiit og Samarbejdes Partiet vælger Charlotte Ludvigsen som borgmester. Demokraatit og Siumut undlader at stemme.  

Charlotte Ludvigsens poster i udvalgene fordeles således:

Ny medlem af Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked; Lone Rosengreen Pedersen

Stedfortræder for Henrik Rachlev i Udvalg for Økonomi og Erhverv;  Inge Olsvig Brandt.

Stedfortræder for Rasmine Geisler i Udvalg for Børn og Familie; Charlotte Pike

 

Bilag

Fritagelse som 1. viceborgmester og forlængelse af orlov

Sagsfremstilling

Michael Rosing erklærer sig inhabil.

- Randi Evaldsens`  anmodning om tilbagetrækning blev godkendt af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Demokraterne

- Nivi Olsens` anmodning om tilbagetrækning efter endt orlov blev godkendt af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Demokraterne

- Nivi Olsens` anmodning om orlov til 1 august 2020 blev godkendt af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Demokraterne

- Uju Petersen blev valgt som 1 viceborgmester af Inuit Ataqatigiit. Siumut og Demokraterne tager sagen til efterretning.

- Harald Bianco blev indstillet til 2 viceborgmester.  Indstillingen blev godkendt af Inuit Ataqatigiit. Demokraterne undlod at stemme.  Ane Egede Mathæussen blev indstillet som 2 viceborgmester af Siumut.

Siumut anfægter valgmetoden til 2. viceborgmester og vil få sagen undersøgt

Mindretalsudtalelse Fra Siumut

Fra Siumuts side vil vi gøre opmærksom på, at det i nærværende ikke drejer sig om 1. viceborgmesteren men at vi i Siumut vurderer, at udpegelse af 2. viceborgmester skal ske efter d'hondts metoden, da relevant lov har følgende grønlandsk ordlyd:

”§7, Stk. 3. ”Når en borgmester eller viceborgmester fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg efter reglerne i § 6 for resten af kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Er der valgt 2 viceborgmestre, besættes den ledigblevne plads dog af den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har valgt den pågældende."

Vi vil gerne gøre opmærksom på: "for RESTEN af kommunalbestyrelsens funktionsperiode". Ovennævnte citat tydeliggør, at det ikke drejer sig om funktionsperiode fra start til slut, men fra nu af og indtil udgangen af funktionsperioden!"

Det er nemlig sådan at Borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester nu er fritaget hvorfor der blev foretaget nyvalg, derfor kan enhver se, at vi her taler om fritagelse fra nu af og i resten af funktionsperioden. Vi er således uenige i fremgangsmåden.

 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Thiiooq Knudsen (S): I løbet af maj blev alle medlemmer i Kommunalbestyrelsen inviteret af Kommuneqarfik Sermersooq til Tasiilaqs 125 års jubilæum d. 22 juni 2019. Men i invitationen stod der at man selv skal betale for rejsen til Tasiilaq, og at vi selv skal betale for mad, og ikke få dagpenge.Der er første gang jeg i de 20 år jeg har været medlem ser så rodet en invitation. Det er ikke acceptabelt at man invitere kommunalbestyrelsen til Tasiilaq  for så at bede medlemmerne i kommunalbestyrelsen om at betale rejsen, kost og logi selv. Jeg er meget forbløffet.

 

 

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 20:34