170905 Ordinær møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
5. September 2017 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

<p><strong>Medlemmer</strong></p> <p>Asii Chemnitz Narup (IA)</p> <p>Malene Lynge (IA)</p> <p>Uju Petersen (IA)</p> <p>Harald Bianco (IA)</p> <p>Inge Olsvig-Brandt (IA)</p> <p>Rasmine Geisler (IA)</p> <p>Knud Mathiassen (IA)</p> <p>Henrik Rachlev (IA)</p> <p>Nivi Olsen (D)</p> <p>Randi Vestergaard Evaldsen (D)</p> <p>Justus Hansen (D)</p> <p>Mala H&oslash;y K&uacute;ko (A)</p> <p>Peter Davidsen (S)</p> <p>Thiiooq Knudsen (S)</p> <p>Ane Egede Math&aelig;ussen (S)</p> <p>Martha Lund Olsen (S)</p> <p>Rolf P&iacute;ke (S)</p> <p>Laura T&aacute;un&acirc;jik (S)</p>

Inge Olsvig- Brandt (IA) har meldt afbud, i stedet er suppleant Charlotte Píke (IA) indkaldt. Det godkendes at Charlotte Píke (IA) deltager i stedet for Inge Olsvig-Brandt.

Charlotte Píke deltager pr tlf.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Følgende forslagspunkter er trukket ud af forslagsstillerne: 04K, 04L, 04M, 04S og 04W.

Dagsorden og dens ændringer godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

<p>2A. Fra Borgmesteren</p> <p>2B. Fra de st&aring;ende udvalg</p>

2A. Fra Borgmester Asii Chemnitz Narup (IA):

• D. 21. August 2017: IBA-koordineringsgruppe om rubinminen, bestående af Borgmesteren, bygdebestyrelsesmedlem fra Qeqertarsuatsiaat, formanden for QAPP og vicedirektør i Greenland Ruby A/S (tidl. LNS Greenland A/S), afholdte deres første IBA-koordineringsgruppemøde efter kommunalvalget 2017. Udover koordinationsgruppen, deltog følgende på mødet: 1 medarbejder fra Greenland Ruby A/S og 3 fagfolk og én sekretær fra Kommuneqarfik Sermersooq. IBA-koordinationsgruppen afholder kvartalsvise kontinuerlige møder.

• d. 22. august 2017: Fra formanden for tilsynsråddet for de grønlandske kommuner modtog Kommuneqarfik Sermersooq tilsynsrådets udtalelse vedr. Siorarsiorfik-projektet. På brevet fremgår det at tilsynsråddet konstaterer at borgmesteren har overholdt sin oplysningspligt overfor Kommunalbestyrelsen og borgerne, og at Kommuneqarfik Sermersooq på lovlig vis, har hyret en konsulent i forbindelse med det pågældende projekt. Herefter finder tilsynsråddet ikke anledning til at foretage videre i sagen (kopi af skrivelse deles ud).

• D. 1. juli 2017 havde GrønlandsBANKENs 50 års jubilæum. I forbindelse med det, traf borgmesteren en formandsbeslutning om at kommunen giver en gave på 50.000 kr. til arbejdet i CSR Greenland. En gave som vil komme arbejdet i CSR Greenland til gode.

• D. 23. august 2017 var Udvalg for Økonomi og Erhverv på besøg hos det grønlandske hus i Aalborg (DGH). Direktøren for DGH holdte oplæg om husets funktion som institution, hvilke primært er borger- og studievejledning, socialrådgivning, og at være samlingspunkt for grønlændere og grønlandsinteresserede borgere i regionen Nordjylland. Det blev fremhævet at DGH ikke er en myndighed men en vejledende institution, men har et godt samarbejde med Aalborg Kommune. Derudover blev sociale udfordringer, dertil vigtigheden af borgeroplysning, tidlig indsats og løsningsalternativer til deres fælles udfordringer ift. til- og fraflytning tværs kommunerne, drøftet.

• D. 24-26. august blev de grønlandske dage i Aalborg 2017 afviklet. Formålet med Grønlandske dage i Aalborg er at fejre venskabsbysamarbejdet med Aalborg Kommune.

Overordnet program så således ud:

24.08.17: Politisk program.

25.08.17: Heldags Erhvervsseminar.

26.08.17: Kulturelt arrangement med koncert og kunstudstilling i Musikkens Hus

Arrangementet afholdes hvert andet år på skift i Nuuk (Aalborg dage i Nuuk) og Aalborg (Grønlandske dage i Aalborg). 5 ud af 7 medlemmer fra Udvalg for Økonomi og Erhverv deltog under de grønlandske dage i Aalborg.

• D. 25. august 2017 havde 5 ud af 7 medlemmer fra Udvalg for Økonomi og Erhverv et fællesmøde med bestyrelsen i Sermersooq business Council. Målet med mødet var at afstemme forventningerne mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Sermersooq Business Council i forhold til den kommende Erhvervsudviklingsplan.

• Direktøren i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq, Grethe Nielsen, har fået nyt som job som Social, Arbejdsmarkeds og Sundhedsdirektør i Tønder Kommune i Danmark. Grethe Nielsen har været ansat i Kommuneqarfik Sermersooq siden 2013. I den tid har kommunen opnået store fremskridt på ældre-, handicap- og beskæftigelsesområdet. Grethe Nielsen har sidste arbejdsdag i Kommuneqarfik Sermersooq den 31. september.

• D. 31. august havde Kommuneqarfik Sermersooq /borgmesteren besøg af repræsentanter for både finanstilsynet og de aktive realkreditinstitutter i Grønland. Specielt var der interesse for byudviklingsprojektet samt kommunens generelle opfattelse af investeringsklimaet i Grønland.

• I morgen d. 6. september, begynder Kommuneqarfik Sermersooq at promovere den nye, spændende borgerinddragelses-app, "Isumaga". App’en "Isumaga" er designet og udviklet af det lokale IT-firma ’LetItSnow´, og kan downloades på iTunes eller Android Market. Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år, at der skulle gøres en særlig indsats for at give de unge i Nuuk en stemme i det lokale demokrati, og det er det, denne app skal bruges til. Det er endvidere et resultat af, at inddragelse af borgere i den demokratiske dialog skulle tilpasses borgernes ønsker. Nuuk Appen giver kommunalpolitikere bedre muligheder for, at have direkte kontakt med borgerne.

Politikere og administrationen i kommunen kan sende spørgsmål, undersøgelser og afstemninger direkte til borgernes mobiltelefoner, og på den måde gøre det lettere for borgerne at give deres holdning til kende – og lettere for os politikere at høre dem.

Alle KB-medlemmer opfordres til løbende at tænke med på hvilke spørgsmål der er oplagte at sende ud til borgerne via den nye APP.

• International konference "Polar and Alpine Microbiology 2017" afholdes i Nuuk i perioden d. 8-12 September 2017 (http://pam2017.org/) . Konferencen vil få deltagelse af ca. 150-200 danske og især internationale forskere, som alle arbejder med mikroorganismer i relation til polare og alpine områder. Konferencen har hidtil været afholdt i universitetsbyer (Banff - Canada, Ljubljana - Slovenien, Big Sky -USA og i Tjekkiet) og det er første gang, at konferencen faktisk afholdes i et polart område, og i dette tilfælde i Nuuk. Borgmesteren har fået æren til at åbne konference d. 8/9 kl. 17.00 i Katuaq.

2B. Fra de stående udvalg

Fra Malene Lynge (IA), formand for Anlæg og Miljø:

- Udvalget er kommet godt fra start og vi har besøgt nogle af institutionerne under forvaltningen. Det bemærkes at 4 ud af 5 medlemmer af udvalget er bosat i Østgrønland, hvorfor fysiske møder vil være begrænsede og fuldførelse af besøg på vore institutioner vil tage tid.

- På fredag den 8. september, skal udvalget behandle 37 kommuneplantillæg, som i høj grad omhandler byudvikling i Nuuk. Disse omfattende planer har også vakt pressens interesse.

- WWF (World Wild Life) har besøgt vores affaldssortering, i interesse for vores planer for miljø og affaldshåndtering

- Asfaltering af Nuuks veje kører efter planen.

- Når udvalget tager på sin første udvalgsrejse går turen til Paamiut.

Fra Charlotte Ludvigsen (IA) , formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

- Udvalget har godkendt igangsætning af døgndækket hjemmehjælp med opstart her i efteråret. I første omgang igangsættes den døgndækkede hjemmehjælp i Nuuk og Tasiilaq og resten af kommunen efter behov.

- Udvalget har godkendt projektet ” Det skal kunne betale sig at arbejde”- En særlig håndholdt indsats , hvor ledige bringes tilbage på arbejdsmarkedet.

- Ledigheden i Nuuk fortsat meget lav, hvor der mangles arbejdskraft på en række områder. I Paamiut går det også fremad med beskæftigelsen med et markant fald i ledigheden hen over forår og sommer

- I samarbejde med Sundhedsskolen opstartes i okt. et Realkompetenceprojekt, hvor 20 ansatte i ældreområdet, der i dag arbejder som ufaglærte får et særligt tilrettelagt forløb så de på nedsat tid bliver faglærte sundhedshjælpere.

- For basispersonale på ældre og handicapområdet i Paamiut afvikles modulopbygget efteruddannelse i byen

Fra Nivi Olsen (D), formand for Udvalg for Børn og Skole:

- Udvalgsarbejdet går godt

- Forvaltningen har nu indført engelsk fra 1. kl. og dette er blevet vel modtaget. Der vil senere laves en evaluering på hvilke konsekvenser dette har. Den tidligere Kommunalbestyrelse skal roses for at have igangsat dette modige skridt.

- Der er valg til skolebestyrelserne i oktober. Udvalgsmedlemmerne vil være tilstede ved valgene.

- Der er dialog med forvaltningen omkring de politiske visioner, disse vil løbende laves orientering om.

- Kommunen har ligesom resten af landet mangel på uddannet fagfolk, dette er en problemstilling der skal løses sammen med IMAK og andre aktører.

- Udvalget skal på udvalgsrejse i uge 44, og turen går til Østgrønland.

- Helene Berthelsen, direktør for Forvaltningen for Børn og Skole, skal være i Tasiilaq og omegn i september på tjenesterejse.

Fra Uju Petersen (IA),formand for Børn og Familie:

- Det går fremad med arbejdet med den nye Udvalg for Børn og Familie og den nye Forvaltning for Børn og Familie.

- Den 7. juli modtog forvaltningen tilsynsrapport angående forvaltningens arbejde i Nuuk, Ittoqqortoormiit og Paamiut og opfølgningsrapport angående Tasiilaq den 20. juni. Sagerne blev behandlet den 20. august ved udvalget. Udviklingsplanen blev lavet på en halv måned og blev fremlagt for ca. 80 af forvaltningens ansatte den 25. august.

- Der har været 4 anbringelsessager og der er anbringelsessager i vente ved næste møde.

- Den 9. september er der opvisning i samarbejde med NuiF i forbindelse med tiltag for selvmordsforebyggelse. Den 10. september er der ligeledes tiltag for selvmordsforebyggelse i samarbejde med Karen Berthelsen, som er et løbfor familier.

- Nuuk Maraton afholdes den 16. september.

- Processen med ansættelse af direktør for forvaltningen pågår.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 4A8-1, Ningitsivik, Qinngorput

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Kyststien

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Omlægning af vejføring ved lufthavnen i Nuuk

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Høring fra Naalakkersuisut om servicekontrakter

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Høringssvar om revidering af lov om den kommunale styrelse

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Udviklingsplan for Børne- og Familieområdet

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Naturkatastrofen i Nordgrønland

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Sport Event Nuuk

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Tromsø som venskabsby

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 3A6-1, Qasigiannguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

VISKA, horses & rooms

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Salg af kommunale udlejningsboliger

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2016 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt med følgende bemærkning: at Udvalg for Økonomi og Erhvervs indstilling fra 17. august angående at direktionen skal komme med en handleplan senest ved det sidste møde ved Udvalg for Økonomi og Erhverv i år, den 14. december 2017, omkring hvordan de vil arbejde med punkterne i 3.1 (revisionsbemærkninger), bekræftes af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetopfølgning for første halvår 2017

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Tillægs – og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2017

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Principgodkendelse af Byudviklingsprojektet Nuuk City Development - Siorarsiorfik

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt. Siumut kommer med en mindretalsudtalelse hvor Siumut foreslår at der skal være 600 kommunale boliger i stedet for de foreslåede 400 boliger, yderligere ønsker Siumut at der kommer belysning af el og vand.

Aftale om politisk samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq og dens bygder

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Forslag om forøgelse af narhvals- og hvidhvalskvote til fritidsfangerne

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Forslag om at Kommuneqarfik laver en ansøgning om forvaltning af jagt på rensdyr og moskus.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Forslag om eventuel flytning af rensdyr og moskusokser til Østkysten

Sagsfremstilling

Punkt udsættes.

Forslag om etablering af tiltag med henblik på planlægning og udvikling af fiskeriet

Sagsfremstilling

Punkt udsættes.

Forslag om mere optimal brug af Tasiilaqs to vige

Sagsfremstilling

Punkt taget af dagsordenen.

Forslag om kursus i Tasiilaq og omegn for at styrke fangerforeningerne

Sagsfremstilling

Forslaget støttes ikke af flertallet bestående af Inuit Ataqatigiit samt Demokraterne, og støttes af mindretallet bestående af Siumut og Atassut. Derfor kommer forslaget ikke videre. I stedet sendes forlaget videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv med denne bemærkning: Udvalget bemyndiges til at kontakte KNAPK på vegne af Kommunalbestyrelsen og opfordre til at KNAPK giver sine medlemmer kompetenceudvikling på området.

Forslag om afholdelse af kursus

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Forslag om opsamling af gamle sunkne garn i Nuuk Fjorden, mistet af fiskere

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Anlæg og Miljø.

Forslag til etablering af en broforbindelse

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Anlæg og Miljø.

Bilag

Forslag om oprettelse af forbindelse til søkablet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Forslag om anskaffelse af indpakningsmaskine til specifikke fraktioner af affald

Sagsfremstilling

Punkt taget af dagsordenen.

Forslag om etablering af fundament til både

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Anlæg og Miljø.

Forslag til anden placering af salg af alkohol i Tasiilaq end Pisiniarfissuaq.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv med disse bemærkninger: At der skal skabes en dialog mellem Pilersuisoq, de forskellige aktører, bodegaen, borgerne, lokaludvalget samt Kommunalbestyrelsens medlemmer fra Tasiilaq om hvordan problemstillingen med for meget alkoholmisbrug i Tasiilaq skal tackles og at der i den forbindelse skal opfordres til at der laves en handlingsplan.

Forslag om lønnet, samfundsgavnligt arbejde for folkeskolens ældste trin i sommerferien eller i andre ferieperioder

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Børn og Skole.

Forslag om ændring af gældende regler vedr. kommunale lejeboliger, således at det bliver muligt at holde hund og/eller kat som kæledyr

Sagsfremstilling

Punkt taget af dagsordenen.

Evt.

Sagsfremstilling

Peter Davidsen (S): efterspørger status for Kommission for fiskeri.

Thiiooq Knudsen (S): Bringer hilsner videre fra Utoqqaat Nipaata Kattuffia, som havde generalforsamling i Paamiut, hvor medlemmet var inviteret.

Asii Chemnitz- Narup (IA): Orienterer om at Direktør for Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har opsagt sin stilling og har sidste arbejdsdag den 31. september. Grethe Nielsen har fået job i Tønder Kommune.

Charlotte Ludvigsen (IA): Takker Grethe Nielsen for hendes indsats og bringer sin hilsen til hende.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes kl. 20.57.