170613 KOMBEST Ordinær møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
13. June 2017 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

<p><strong>Medlemmer</strong></p> <p>Asii Chemnitz Narup (IA)</p> <p>Malene Lynge (IA)</p> <p>Uju Petersen (IA)</p> <p>Harald Bianco (IA)</p> <p>Inge Olsvig-Brandt (IA)</p> <p>Rasmine Geisler (IA)</p> <p>Knud Mathiassen (IA)</p> <p>Henrik Rachlev (IA)</p> <p>Nivi Olsen (D)</p> <p>Randi Vestergaard Evaldsen (D)</p> <p>Justus Hansen (D)&nbsp; Pr. telefon</p> <p>Mala H&oslash;y K&uacute;ko (A)</p> <p>Peter Davidsen (S)</p> <p>Thiiooq Knudsen (S)</p> <p>Ane Egede Math&aelig;ussen (S)</p> <p>Martha Lund Olsen (S)</p> <p>Rolf P&iacute;ke (S)</p> <p>Laura T&aacute;un&acirc;jik (S)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Afbud</strong></p> <p>Charlotte Ludvigsen (IA)</p> <p><strong>Indkaldt</strong></p> <p>Charlotte&nbsp;Pike (IA)</p>
Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Charlotte Pikés tiltrædelse som suppleant godkendes.

Forslag stilleren til 04L ønsker at udskyde sit forslag. Dagsorden og udskydelse af 04N godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

<p>2A Fra borgmesteren</p> <p>2B Fra de st&aring;ende udvalg</p>

Fra Borgmesteren:

Til at begynde med skal det nævnes at der i forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet er blevet afholdt stilledemonstration fra borgerne, som er arrangeret af "Meeqqat Børn". Kommunalbestyrelsen har modtaget budskabet og deres henvendelse i form af et brev. Demonstrationen er forårsaget af tilsynsrapporten. Der orienteres også om at der vil blive holdt oplæg og orientering om tilsynsrapporten og genopretningsplanen under de lukkede punkter fra Forvaltning for Børn og Familie samt Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked.

• D. 18-23. maj var borgmesteren i København, sammen med konstitueret administrerende direktør, i forbindelse med deres deltagelse ved et seminar de var inviteret til, af Dansk Industri. På seminaret var der omkring 40 deltagere.

• D. 22. maj blev bestyrelsesmødet i vestnordisk hovedstadsfond afholdt via videokonference. På mødet deltog 1. viceborgmester, Nivi Olsen, som suppleant for borgmesteren på baggrund af borgmesterens bemyndigelse.

• 23. maj blev Iserit A/S og Nuup Bussii A/S generalforsamling afholdt i kommunalbestyrelsens mødesal.

• D. 26. maj, blev invitationen til Grønlandske dage i Aalborg, fremsendt til medlemmer i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

• D. 30 & 31. maj deltog borgmesteren, bygdebestyrelsesformænd og konstitueret kommunaldirektør fra Kommuneqarfik Sermersooq, til Naalakkersuisuts konference om mindre bosteder i Grønland. Maritha Eugenius, konsulent fra borgmestersekretariatet, holdte et oplæg om kommunens tiltag i bygderne, herunder bygdebestyrelser i Kommuneqarfik Sermersooq, bygdepuljer og bygdesektorplanen.

• D. 31. maj havde den politiske koordinationsgruppe møde i Nuuk.

• D. 2. juni havde bo- og behandlingssted for familier: ”Kuserneq” 1 års jubilæum.

• d. 2. juni holdte Borgmesteren møde med de nye konstituerede Bygdebestyrelsesformænd. På mødet underskrev borgmesteren og bygdebestyrelsesformænd en aftale der vedrører kvartalsvisemøder mellem borgmesterens og bygdebestyrelsesformænd. Den politiske samarbejdsaftale mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelsen skal behandles af kommunalbestyrelsen før den underskrives.

• 7&8. juni afholdte KNAPK generalforsamling i Nuuk. Borgmesteren var inviteret og overværede fremlæggelsen af KNAPKs årsberetning.

• D. 8 juni havde borgmesteren møde med Naalakkersuisoq for Råstoffer, Mute B. Egede. På mødet blev Mineral- og Oliestrategi og råstofaktiviteter fremlagt af ministeren. Derudover blev problemstillinger ift. affaldshåndtering og råstofindustrien drøftet, efter borgmesterens ønske.

• D. 9. juni var der ordinært bestyrelsesmøde i Sermersooq Business Council.

• d. 12. juni 2017 blev Bogen: ”Den østgrønlandske dragt / Tunumiut Assuutaat” udgivet på kommunalbestyrelsessalen.

• d. 16. juni rejser blandt andet borgmesteren og konstitueret administreret direktør, til København for at deltage i Grønlands-konferencen om byudvikling og infrastruktur, arrangeret af Horten Advokatpartnerselvskab i samarbejde med Nuna Advokater. På konferencen skal blandt andet borgmesteren og Direktør for Børn og Skole, holde oplæg om Nuuk City Development.

• I perioden d. 17. juli – 31. Juli er borgmesteren på ferie. 2. viceborgmester, Malene Lynge, vil være fungerende borgmester i den pågældende periode.

• Konstitueret kommunaldirektør:

Siorarsiorfik

Der har i dagene 6 og 7. juni været afholdt møde med det samlede rådgiverteam.

Udkast til Kommuneplan tillæg er ved at være klar og forventes sendt til politisk behandling efter sommerferien.

Den 19. juni 2017 er kommunen inviteret af advokatfirmaerne Nuna Advokater & Horten til at holde 3 indlæg omkring Siorarsiorfik projektet i København.

I forbindelse med næstkommende kommunalbestyrelsesmøde (Temadagen d. 4/9-17) vil Siorarsiorfik projektet og dets delelementer blive fremlagt – således at alle, også i denne Kommunalbestyrelse, har alle informationer.

2B. Fra de stående udvalg

Formanden for Anlæg og Miljø

Direktøren og udvalgsformanden er påbegyndt kontinuerlige møderækker og har indtil nu talt om de væsentligste overskrifter for udvalgets arbejde. Et godt samarbejde er påbegyndt.

Nogle væsentlige fokusområder er f.eks. forbedring af servicen i arealmyndigheden, fokus på vores skolers stand (især i Nuuk) samt byudvikling i byerne.

Udvalgsformanden har modtaget flere henvendelser fra borgere om forskellige emner, f.eks. brættet i Nuussuaq - henvendelserne bliver behandlet på behørig vis i samarbejde med forvaltningen.

Formanden for Udvalg for Børn og Familie

Der har været henvendelser fra borgere angående sager som fra borgerens side kan vurderes som om de står stille. Disse henvendelser videresendes til forvaltningen efter proceduren.

Der er konstitueret en direktør og det er Helene Horsbrugh. Der er samarbejde med Jens Kaptajn om organiseringen af den nye forvaltning.

Næstformanden for Velfærd og Arbejdsmarked

Udvalget har på det seneste møde behandlet Handicapsektorplan, der viser retning for hvordan vi indfrier de politiske mål for Handicapområdet

Udvalget har på det seneste udvalgsmøde behandlet Kvalitetsstandarder for Forvaltningen. Kvalitetsstandarderne angiver serviceniveau i forhold til hvad borgerene kan forvente på områderne

og hvilken service medarbejderne skal levere.

Kommunens ledighed falder fortsat, samtidig med at arbejdstyrken stiger. Fald i ledighed sker fortsat i Nuuk, men også i Paamiut er der et pænt fald og mange borgere er kommet i arbejde her i foråret

Forvaltningen gennemfører i denne uge kurser i autisme og hvordan man pædagogisk og ledelsesmæssigt arbejder med borgere som har autisme. Kurserne er for medarbejdere og ledere

Ombudsmanden gennemfører tilsyn og inspektion på Ippiarsuk i juli måned

Formanden for Udvalg for Børn og Skole

Det kan vurderes at udvalget er startet godt i gang. Der blev holdt møde den 23. maj. Her var dagsorden blandt andre punkter orientering om engelsk fra 1. kl. som bekendt har været meget på den politiske dagsorden. Der meddeles om den beklagelige episode der har været omkring afgangselevernes sidste dag.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på kommunens arkiver

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

PAN AM

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Sektorplan dagtilbud

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Ophævelse af bevaringsværdig status for B-817 Inspektørbakken, Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C6-1 Entreprenørdalen, Nuuk, Nuuk bydel

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 2C3-1 Havnefront og boliger, Nordlige del af Iggia, Nuuk, Nuussuaq bydel

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Høring om forslag til ny Inatsisartutlov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Kommunalbestyrelsens Forretningsorden

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Handicapsektorplanen – 2.fase

Sagsfremstilling

Sektorplanen godkendes.

Bilag

Kvalitetsstandarder på ældre – og handicapområdet

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Revidering af vedtægter for Handicaprådet og Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Udpegning af formænd for valgbestyrelserne for valg til kommunens skolebestyrelser 2017

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 4B4-1 og 4E1-1 Sprængstofdeponi og et offentligt deponi, Nuuk, Qinngorput bydel

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg O8, Det åbne land

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1C16-1, Kissarneqqortuunnguaq

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2016 – oversendelse til revision

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt og yderligere ønskes en revisions undersøgelse af forbrug indenfor IT området.

Bilag

Budgetopfølgning for 1. kvartal 2017

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Tillægs – og omplaceringsbevilling 1. kvartal 2017

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Budgetregulativ 2018

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Forslag til tillægsbevilling til Paamiuts 275 års jubilæum jubilæum

Sagsfremstilling

Forslagsstilleren har udskudt sit forslag i forbindelse med godkendelse af dagsorden.

Forslag til etablering af en døgninstitution for børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq Paamiut

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen skal rettes. Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen til Udvalg for Børn og Familie.

Forslag til forflytning af moskus ved Arsuk til Paamiut

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sende den til Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Bilag

Forslag om at de medarbejdere der er flyttet fra Tasiilaq til Nuuk flyttes tilbage igen

Sagsfremstilling

Forslagsstilleren ønsker at trække sit forslag tilbage med henblik på at hun ønsker at indhente oplysninger på baggrund af Inuit Ataqatigiits argumentationer. Forslagsstilleren har følgende mindretalsudtalelse: Forslaget trækkes tilbage, da der under behandlingen af sagen fremkom nye oplysninger fra Malene Lynge. Forslagsstilleren genfremkommer med forslaget senere.

Forslag om ændring af praksis ved udbetaling af offentlig hjælp, så modtagere i stedet for får udleveret en rekvisition

Sagsfremstilling

Flertallet af Kommunalbestyrelsen, som består af Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Atassut afslår forslaget. Og en samlet Kommunalbestyrelse anmoder Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked om at undersøge muligheder og nuværende brug af bekendtgørelsen.

Forslag til organisering af socialforvaltninger

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen sender forslaget til udvalg for Økonomi og Erhverv, hvor forslaget ses som en del af det pågående arbejde med ny organisering.

Forslag til etablering af Ungdommens Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen til Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Ændring af dato for Kommunalbestyrelsens 3. ordinære møde

Sagsfremstilling

Indstilling godkendt.

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Ingen.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Der blev holdt oplæg og orientering om tilsynsrapporten og genopretningsplanen fra Forvaltning for Børn og Familie samt Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked.

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl.20.50