040820 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
4. August 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Inge Olsvig Brandt (IA), formand

Lone Rosengren Pedersen (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Nadia Olsen (D)

Rolf Píke (S)

Tilstede: Inge Olsvig Brandt (IA), Lone Rosengren Pedersen (IA), Nadia Olsen (D) Rolf Píke (S)

Afbud: Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. meddelelser fra formanden

2b. meddelelser fra forvaltningen

2A. Ingen meddelelser

 

 

2B.

Velkommen til ny direktør i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked pr. 1. august 2020, Ejner Grønvold.

Ombudsmanden kommer på tilsyn på Utoqqaat Illuat (UI) d. 12-13 august.

10-års jubilæum afholdt på aktivitets- og samværstilbuddet Kammagiit mandag d. 27. juli.

Reminiscens-projekt på ældreområdet er begyndt. Projektet går ud på at samle genstande, som de ældre kan genkende og blive stimuleret af. Muligheden for at se og føle på tingene, fx et gammelt fangstredskab, giver anledning til minder og samtaler. Det har stor betydning for borgerne.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked modtager mange henvendelser vedrørende venteliste til ældreboliger. Forvaltningen har fuld forståelse for, at de pårørende ønsker hurtig handling. Boligerne til ældre bliver tildelt efter klare krav, og borgerne med størst behov kommer forrest i køen.

I samarbejde med Anlæg og Miljø, Iserit og Tarraq arbejder forvaltningen på at skabe en permanent boligløsning for hjemløse borgere. Første skridt er, at de hjemløse skal flytte fra teltlejren til midlertidig indkvartering i blok C og D. Kommunen har fokus på at inddrage relevante parter i processen.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, maj 2020

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, juni 2020

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning

Ledighedsstatistik for maj 2020

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning

Ledighedsstatistik for juni 2020

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning

Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning

Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden april - juni 2020

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning

Bilag

Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for april- maj – juni 2020

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning

Statistik på ældreområdet, halvårlige opfølgninger

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning

Orientering om status på ventelister til botilbud

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning

Uddeling af puljemidler til frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Løbende orienteringer om Ældrerådets møder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

- Udvalgsrejse: Udvalget har godkendt at tage på udvalgsrejse

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 15:05