Mange steder rundt omkring i kommunens byer og bygder forekommer der større og mindre områder med olieforurening. Den hyppigste årsag til olieforurening er lækage fra fyringsolietanke og/eller udslip i forbindelse med påfyldning.

Find yderligere information om oliespild i forbindelse med fyringsolietanke.

Fyringsolie er skadelig for miljøet og menneskers sundhed. Hvis der er sket oliespild ved dit hus, f.eks. fra din olietank, kan du risikere at få et dårligt indeklima i din bolig. Selv korterevarende eksponering for oliedampe kan blandt andet give dig hovedpine, kvalme, utilpashed m.m. og længere tids eksponering kan forårsage kræft.

Hvis der sker et oliespild fra din olietank er det vigtigt at du:

  • standser årsagen til spildet,
  • begrænser spildets udbredelse og
  • kontakter kommunen, eller hvis spildet er omfattende kontakter brandvæsenet

Hvis der er sket et oliespild skal den olieforurenede jord samles op og bortskaffes sådan at miljø og mennesker ikke kommer til skade, og terrænet skal reetableres.

Kommunen skal kontaktes inden aflevering af olieforurenet jord. De anviser sted for afleveringen. Kommunen skal godkende oprydningen inden området reetableres. Find kontaktoplysninger for din by/bygd.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?