Hjælpeforanstaltninger er de former for hjælp, kommunen kan give børn og unge med særlige behov. Hjælpen kan gives til hele familien eller kun til barnet. Kommunen vælger den hjælp, som passer bedst til det enkelte barns særlige behov.

Før kommunen iværksætter hjælpeforanstaltninger, bliver der typisk foretaget en undersøgelse af barnets eller den unges og familiens forhold.

Den hjælp, der bliver tilbudt, er den der er bedst for barnet, den unge og familien.

Der er mulighed for at give hjælp i og uden for hjemmet. Der er forskellige former for hjælpeforanstaltninger. Disse hjælpeforanstaltninger iværksættes normalt i samarbejde med familien. Foranstaltningerne kan f.eks. være:


Personlig rådgiver
En personlig rådgiver er en person, der hjælper barnet og familien på bestemte afgrænsede områder. Det kan være ved samtaler, råd og vejledning eller som støtte til barnet eller den unge. Rådgiveren er én, som både kommunen, forældrene og ikke mindst barnet eller den unge stoler på. Rådgiveren skal have overskud og vilje til at takle barnets eller den unges behov. Som personlig rådgiver udpeges personer med særlige forudsætninger for et sådant arbejde.


Akut plads i daginstitution
En akut plads i en daginstitution betyder, at et barn får en plads her og nu, udenom den venteliste, der måtte være til institutionen. Et barn kan få en akut plads i en daginstitution, hvis det har brug for særlig støtte. Det kan f. eks. være for at beskytte og understøtte barnets normale udvikling.


Hjemmehosser
En Hjemmehosser er en person, der kommer i familiens hjem og som skal samarbejde med familien og barnet i barnets nærmiljø. Hjemmehosseren kan for eksempel hjælpe familien med at lære at strukturere deres hverdag, sætte grænser og rammer for børnene og hjælpe familien i dens kontakt med skole, daginstitution eller sundhedsplejerske.


Familiebehandling
Familiebehandling er en hjælpeforanstaltning, der skal afhjælpe opdragelses- og familiemæssige problemer. Det kan f.eks. ske ved:

  • ophold på en døgninstitutions familieafdeling
  • råd og vejledning i familiecenter som dagtilbud
  • forældrekurser
  • at barnet tilknyttes en miljømedarbejder


Aflastningsfamilier
Forældre kan søge om aflastning, hvis deres barn har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale vanskeligheder. Aflastningen skal give forældrene et pusterum i hverdagen, så familiens ressourcer kan blive styrket og hjælpe til med at familien kan blive sammen. Aflastning er typisk af kortere varighed, men kan tilbydes over en årrække.


Efterværn
Hvis et barn f.eks. har boet på et børnehjem og skal flytte hjem til sin familie igen, vil der blive arrangeret et samarbejde med familien for at sikre, at overgangen til familie bliver så god som muligt. Det hedder efterværn.


Sundhedsfaglig indsats
En sundhedsfaglig indsats er en hjælpeforanstaltning, der skal vise om barnet har brug for hjælp i forhold til sit helbred. Det gælder både det psykiske og det fysiske område. Det kan f.eks. være en almindelig lægeundersøgelse, indlæggelse på en psykiatrisk afdeling eller en tandlægeordning.


Psykologhjælp (eller henvisning til familiecenter i bygder uden psykologer)
Psykologhjælp består af én eller flere samtaler med en psykolog. Psykologhjælpen gives til børn og unge, der har haft traumatiske oplevelser f.eks. hvis de er blevet misbrugt. Psykologhjælp kan også blive givet til misbrugte børns forældre.


Bemærk
Der kan iværksættes andre hjælpeforanstaltninger, der også tager udgangspunkt i barnets og familiens behov.