Børn har ret til at leve et liv, hvor de:

 • bliver forsørget af deres forældre
 • får omsorg, mad og undervisning
 • bliver beskyttet mod vold eller trusler
 • bliver beskyttet mod seksuelle overgreb, både derhjemme og andre steder
 • kan udvikle sociale færdigheder


Hvis forældrene ikke kan eller vil sørge for deres barn, skal kommunen hjælpe. Kommunen skal sætte barnet i centrum. Det betyder, at de skal tilbyde en hjælp, der svarer til barnets behov.

Kommunen kan i alvorlige tilfælde gennemføre hjælpeforanstaltninger med tvang, hvis ikke forældrene vil samarbejde.


Barnets rettigheder i forhold til kommunen
Ud over de grundlæggende rettigheder, har børn også nogle specifikke rettigheder, når kommunen skal hjælpe. Kommunens hjælp følger en lovbestemt fremgangsmåde, der dækker områderne:

 • Undersøgelse
 • Handleplan
 • Indsats
 • Revidering af handleplan


Rettigheder i forbindelse med undersøgelse
Når kommunen er blevet opmærksom på et barn med problemer, f.eks. fordi en borger har underrettet kommunen, bliver der lavet en undersøgelse. Undersøgelsen skal afdække, hvilke problemer, der er og hvad omfanget af dem er. Kommunen gennemfører undersøgelsen ved at spørge eller tale med barnet, forældrene og når det er relevant, også med anden familie, sundhedsplejerske, læge, dagplejer, pædagog, lærer, nabo eller andre personer.

Er barnet over 15 år har det ret til at blive hørt og være med til at bestemme, hvad der skal gøres for at hjælpe barnet. Er barnet mellem 10 og 15 år skal der så vidt muligt holdes en samtale med barnet. Det vil sige, at barnet har ret til at fortælle sin egen version og komme med egne ønsker.


Rettigheder i forbindelse med handleplan
Hvis undersøgelsen viser, at der er behov for en konkret indsats, skal kommunen sørge for, at de nødvendige hjælpeforanstaltninger iværksættes. Hvis hjælpeforanstaltninger kan føre til, at barnet skal anbringes udenfor hjemmet, skal der udarbejdes en handleplan.

Børn og unge over 10 år har ret til at blive hørt i forbindelse med den handleplan, der bliver lavet om dem. Børn under 10 år skal så vidt muligt have lov til at give udtryk for deres holdning.

Hvis en handleplan omfatter en anbringelse af barnet udenfor hjemmet, har barnet (og forældrene) ret til en personlig rådgiver. Den personlige rådgiver er en slags støtteperson, som skal hjælpe barnet med at få stabile og konstruktive rammer for sit videre liv og udvikling.


Rettigheder i forbindelse med indsats
Indsatsen kan bestå af mange forskellige typer hjælp. Indsatsen er beskrevet og styret i handleplanen. Barnet har altid ret til at kontakte kommunen igen, hvis ikke barnet synes at indsatsen er god nok, eller hvis omstændighederne for indsatsen har ændret sig.

Hvis barnet er anbragt udenfor hjemmet, har det ret til:

 • at vide hvor længe barnet skal være anbragt udenfor hjemmet
 • en personlig rådgiver
 • samkvem med barnets familie. Det vil sige, at barnet har ret til regelmæssig kontakt til forældre eller værge, medmindre kommunen vurderer, at kontakt til forældrene er skadelig for barnet


Kommunen skal planlægge anbringelsen, så den bliver så nem for barnet som muligt. Derfor har barnet ret til at sige farvel til venner og familie i god tid, inden det skal anbringes uden for hjemmet.


Rettigheder i forbindelse med revidering af handleplan
En handleplan skal revideres mindst én gang om året, eller når der er behov for det, f.eks. hvis barnets forældre ikke længere er misbrugere.

I forbindelse med revidering af handleplanen, har barnet ret til at blive hørt, og komme med forslag til ændringer. Hvis handleplanen omfatter eller kommer til at omfatte en fortsat anbringelse af barnet uden for hjemmet, har barnet fortsat ret til en personlig rådgiver.