Forældre har pligt og ret til at sørge for deres børn, indtil børnene kan klare sig selv og fylder 18 år eller bliver myndige. Børn har f.eks. brug for omsorg, mad, lægebehandling, undervisning.

Forældre har pligt til at beskytte deres børn mod vold og seksuelle handlinger. Hvis forældrene ikke kan eller vil sørge for deres børn, skal kommunen hjælpe.

Kommunen skal følge en procedure, som sikrer, at:

 • barnet og dets behov er i centrum
 • barnets rettigheder respekteres
 • relevante personer omkring barnet hjælper med at skabe løsninger hvis det er muligt
 • forældrenes rettigheder respekteres så vidt muligt


Kommunen handler når:

 • barnet eller den unge ikke vil lade sig sørge for af forældrene
 • forældrene ikke magter at sørge for deres barn
 • forældrene ikke beskytter barnet mod vold og seksuelle handlinger
 • forældrene selv begår vold eller seksuelle overgreb mod deres barn


Alle der bliver opmærksomme på, at et barns fysiske eller psykiske velfærd er truet, har pligt til at indberette det til kommunen.

Personer som har ansvar for barnet i deres arbejde, har skærpet indberetningspligt.


Kommunens indsats
Kommunens indsats skal altid tage udgangspunkt i barnets behov. Kommunen skal:

 • Handle straks, hvis det er nødvendigt
 • Hjælpe familien, barnet eller forældrene, så barnet får den nødvendige omsorg, f.eks. med:
  • Samtaler
  • Bevilling af mad og tøj
  • Aflastningsophold
  • Støtteperson
  • Familiepleje og -kurser
  • Støtte til efterskoleophold
  • Anbringelse i plejefamilie eller institution
 • Kommune kan gennemføre forskellige tiltag med tvang, f.eks.
  • Behandling
  • Anbringelse i plejefamilie eller institution