Arealtildeling – Generelt om

Du kan som privatperson eller virksomhed få brugsret til jorden, hvis du f.eks. ønsker at bygge et hus.

Du kan som borger, privatperson eller virksomhed få brugsret til jorden, hvis du f.eks. ønsker at bygge et hus. Du kan få brugsret til et areal ved at søge om en arealtildeling.

Ansøgning
Du skal f.eks. søge om en arealtildeling, når:

 • du vil bygge et hus eller en bygning
 • du har købt et hus – husk at aflevere en kopi af dit skøde eller samtykkeerklæring, når du søger
 • du vil udvide eller ombygge dit hus
 • du vil ændre brugen af en bygning, f.eks. fra butik til beboelse
 • du vil anlægge forsyningsledninger
 • du vil opstille en parabolantenne i terræn
 • du vil lave en parkeringsplads
 • du vil bygge en hytte i åbent land
 • du vil oplægge f.eks. båd eller container

Du kan søge kommunen om en arealtildeling på to måder:

 • Enten kan du søge på hjemmesiden www.nunagis.gl. NunaGIS er et digitalt kort over hele Grønland. På NunaGIS kan du finde en vejledning til, hvordan du søger
 • Eller du kan kontakte dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor og få vejledning der
 • Sammen med ansøgningen skal der vedlægges tilstrækkelig dokumentation for eksempel af målsatte tegninger og beskrivelse

Procedure
Hvis din ansøgning om arealtildeling er i overensstemmelse med den detaljerede kommuneplan, kan kommunen vælge at give arealtildeling.

Strider din ansøgning imod kommuneplanen, skal kommunen som hovedregel give et afslag på din ansøgning. I nogle tilfælde kan kommunen dog vælge at give dig dispensation til det søgte areal.

Hvis kommunen ikke har vedtaget kommuneplan for det delområde, hvor det areal, du søger om ligger i, skal kommunen enten vedtage et kommuneplantillæg for området eller foretage en høring af offentligheden. Høringen af offentligheden foregår typisk ved annoncering eller opslag. Høringsfristen er på mindst 14 dage. Eventuelle høringssvar vil indgå i kommunens videre sagsbehandling.

Bemærk
Det ansøgte areal skal tage i brug senest to år efter arealtildelingen. Kommunen kan stille yderligere vilkår i arealtildelingen.

En arealtildeling kan tidsbegrænses. Det kan være relevant i forbindelse med f.eks. midlertidigt oplæg af båd eller container.

Kommunen opkræver et gebyr i forbindelse med din ansøgning om arealtildeling.

Ønsker du at bygge et hus, kan der være et byggemodningsgebyr. Det er et gebyr, der skal dække de omkostninger, kommunen har til kloakledninger, veje eller gadelys i det område, hvor du ønsker at bygge dit hus.

Når du ikke længere anvender et areal, er du forpligtet til at rydde op på arealet.

Anlæg og Miljø Forvaltningen står for arealtildelinger inden for byzonerne i Kommuneqarfik Sermersooq samt inden for bygdezonerne i kommunens bygder. Selvstyret administrerer indtil videre de øvrige arealtildelinger i det åbne land – ansøgninger skal dog sendes via kommunen.

Du kan søge om arealtildeling i Kommuneqarfik Sermersooq via NunaGIS.

Du kan se en vejledning til, hvordan ansøgningen skal udfyldes.

Din ansøgning er først gyldig, når du har underskrevet den. Derfor skal du, indtil der indføres digital signatur, fortsat udskrive og underskrive ansøgningen, når du har udfyldt den. Du skal sende eller aflevere ansøgningen til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Har du ikke internetadgang, kan dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor hjælpe dig med at søge om arealtildeling.

Bemærk
Har du søgt om arealtildeling via NunaGIS.gl skal du senest 4 uger efter sende eller aflevere en underskrevet kvittering for arealansøgningen til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor, som sender kvitteringen videre til Anlæg og Miljø Forvaltningen. Har Anlæg og Miljø Forvaltningen ikke modtaget kvitteringen inden 4 uger bliver ansøgningen annulleret.

Høringsperioden er normalt mellem 2-3 uger. Herefter beslutter kommunalbestyrelsen, om du kan få den arealtildeling, du har søgt om.

Takster
Du kan finde taksterne i takstbladet nedenfor.

Takster 2021