Valg af borgmester

Kommunalbestyrelsen valgte Asii Chemnitz Narup som borgmester.