Referat

 

Ordinært møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Referat

 

Mandag den 14. januar 2019 kl. 16.30-18.30

 

 

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

 

Afbud

Nivi Katrine Christensen
Poul Petersen
Finn Meinel
Arnarissoq Fleischer

 

Indkaldt

Esmar Bergstrøm
Jutho Maline Sofie Wilche

 

 

 

Dagsorden

 

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden. 3

2. Orienteringer 4

2A: Orientering om høringssvar vedr. VVM.. 4

2B: Status på planlagte projekter og balance for 2018. 5

3. Beslutningspunkter 7

3A: Reparation af legepladser 7

3B: Ansøgning: Paarsisoq – Grovmotorisk legetøj 8

3C: Ansøgning: Paarsisoq – Nunu i Bassin. 8

3D: Ansøgning: Tarneq Panarlu / Fægteklub. 9

3E: Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner 10

3F: Ansøgning – CISV Greenland (Chrildren’s International Summer Villages) 11

4. Eventuelt 11

5. Godkendelse af referat 11

 

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden godkendes med bemærkning om, at en ansøgning fra CISV Greenland (Children´s International Summer Villages) tilføjes som punkt 3F.

 

 

Meddelelser fra sekretariatet:

 

 • Henvendelse fra borgmesteren til Lokaludvalget – Borgmesteren ønsker, at spørge Lokaludvalgets medlemmer, om de fremover vil overtage opgaven i at byde velkommen og sige et par ord ved den årlige juletræstænding, hvor Borgmesteren plejer at holde tale.
  Hertil vil Borgmesteren gerne videregive idé om arrangement på Hellig Tre Konger i forbindelse med at lysne på træet og julestjerner slukkes.

   

 • Regnskabsåret for 2018 er omme – sidste faktura skal betales senest i morgen d. 15. januar 2019.

 

 • Videreformidling af taksigelser fra borgere og institutioner, der har modtaget økonomisk støtte i 2018.

   

 • Såfremt, der i forbindelse med projekter, er fakturaer der skal betales og som er sendt til kommunen, bedes I gøre Sekretariatet opmærksomme herpå. Således kan Sekretariatet holde øje med om de kommer til godkendelse det rette sted og bliver betalt til tiden.

   

 • Sekretariatet har modtaget henvendelse fra en borger vedr. stor mangel på legepladser i Qinngorput ved områderne Musaq/Asiarpak/Uiffak. Henvendelsen er videresendt til formandsskabet, samt Lokaludvalgsmedlemmer fra Qinngorput.

   

 • Alle Lokaludvalgsmedlemmer kan låne mødelokaler på Rådhuset for eksempel til afholdelse af arbejdsgruppe møder. Der skal blot tages kontakt til sekretariatet, som booker mødelokale og evt. forplejning. Lokaludvalgsmedlemmerne har dog selv ansvar for at lukke mødedeltagere ind og rydde op efter mødet etc.
   

   

 

 

 1. Orienteringer

2A: Orientering om høringssvar vedr. VVM

Kommuneqarfik Sermersooq har d. 14. dec. 2018 afgivet høringsvar på VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) i forbindelse med udvidelse af Nuuk Lufthavn. VVM-redegørelsen er fremsendt af Departement for Natur, Miljø og Forskning.

Ifølge Lokaludvalgenes vedtægt § 2 stk. 1 har kommunen pligt til at orientere Lokaludvalgene om eksterne høringer af betydning for lokalsamfundet.

 

Kommuneqarfik Sermersooqs fulde høringssvar findes i bilag 1 og vedrører følgende forhold i forbindelse med anlægsarbejdet:
 

Miljø

 • Trafikale forhold

 • Støj og vibrationer

 • Luftforurening og emissioner

 • Forurening af jord

 • Overfladevand og spildevand

 • Afværgeforanstaltninger

   

Det visuelle

 • Anlægget/opfyldet

 • Fjeldparti på Lille Malene

 • Master

 

Selve VVM redegørelsen og andet høringsmateriale findes her: https://naalakkersuisut.gl/da/H%c3%b8ringer/Arkiv-over-h%c3%b8ringer/2018/Fornyet-hoering-af-VVM_redegoerelsen-for-udvidelsen-af-Nuuk-Lufthavn

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning
Orienteringen tages til efterretning.

2B: Status på planlagte projekter og balance for 2018

 

 

Bevillingen for 2018 er på kr. 992.500 kr.
Såfremt Luminious Nuuk, Sneskulptur Festival og Historisk Skiltning udmønter alle de midler de er blevet tildelt, vil der fortsat være 137.160 kr. tilbage til anvendelse i 2018.

 

Status i forhold til udmøntning af midler er d. 21. december som følger:

 

Udgifter

Anvendte midler/kr.[1]

 

Mødeforplejning 2018

 

3.790

Workshop (facilitering + forplejning)

10.010

 

Annoncering i Nuuk Ugeavis

 

2.500

Nuuk Sneskulptur festival (tildelt 150.000)

 

99.094

Borgeransøgning: julesmåkager til alle ældre hjemmeboende borgere (uforbrugte midler på 4500 kr. Er tilbagebetalt til lokaludvalget)

15.540

Inngertartut – inuittrommer til børn

 

5.000

Lumnious Nuuk (kulturnatten) (tildelt 120.000)

 

118.658

Inussivik Hallen (udvidelse/redskabsskur)

 

200.000

Historisk skiltning (tildelt 100.000)

 

38.000

Red Barnet – mindekasser (anbragte børn)

 

18.500

Red Barnet – Kaassassuk (forebyggelse af mobning)

 

15.000

Julekoncert i Hans Egedes Kirke

 

20.000

Tilskud til Ippiarsuk Aktivitetscenter (julehygge og brætspil)

 

20.000

Rødekors (julehjælp til trængende familier)

 

75.000

Nordisk Koncertkor (Nytårskoncert)

 

100.000

I alt

741.092

 

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Til rådighed:

 

Kr. 992.500

 

Kr. 741.092

 

Kr. 251.408

 

 

Herunder fremgår status på planlagte projekter initiativer 2018.

 

Projekt/initiativ

Status

Godkendt beløb i kr.

 

Anvendt beløb i kr.

Lumnious Nuuk – opstartsprojekt. Kulturnatten

Naleraq Eugenius arbejder på projektet og har indkøbt lamper.

120.000

118.658

Bedre udnyttelse af Innussivik Hallen

Inussivik Hallen har modtaget de øremærkede midler og vender tilbage med regnskab og dokumentation for anvendelse af midlerne i 2019

200.000

200.000

Historisk skiltning

Arbejdsgruppe nedsat, skilte bestilt og historiker ansat til at kvalitetssikre tekst og indhold.

100.000

38.000

Sneskulptur festival

Arbejdsgruppe nedsat og projektleder ansat.

150.000

99.094

Lys ved fodboldbanen i Qinngorput

Forvaltning for Anlæg og miljø har indhentet tilbus fra Entreprenør og anbefaler at arbejdet først påbegyndes i 2019 – se pkt. 3E

100.000

Udskydes til 2019

I alt

 

670.000 kr.

 

455.752 kr.

 

Såfremt Luminious Nuuk, Sneskulptur Festival og Historisk Skiltning udmønter alle de midler de er blevet tildelt, vil der fortsat være 137.160 kr. tilbage til anvendelse i 2018.

 

Bemærkning fra Sekretariatet
Der er absolut sidste frist for betaling af fakturaer for regnskabsåret 2018 i morgen, tirsdag d. 15. Januar 2019. Derfor kommer Nuuk Sneskulptur festival, Historisk skiltning og Lumnious ikke til at anvende alle de midler de er blevet tildelt.

 

Der er derfor på nuværende tidspunkt uforbrugte 2018 midler på i alt 251.408 kr.

 

Såfremt Lokaludvalget vælger at tildele økonomisk støtte de ansøgninger, der fremgår af nærværende dagsorden, vil der være uforbrugte midler for 34.608 kr.

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning:
Orienteringen tages til efterretning

 

Bordet rundt: status fra Naleraq (svært at få lamperne til gl inden d. 19. januar til kulturnatten)

 

 

 1. Beslutningspunkter

 

 

3A: Reparation af legepladser

 

På foranledning af Lokaludvalgsmedlem Aviaq Brandt, har Nuuk Lokaludvalg tidligere drøftet mulighed for at give økonomisk støtte til reparation af de nedslidte legepladser i byen. Legepladsen ved ASK og legepladsen ved Gertud Rasksvej er i denne forbindelse blevet fremhævet som værende særligt nedslidte.

Sekretaritet har undersøgt sagen nærmere og bemærker at kommunen ejer 3 legepladser (herunder legepladserne ved ASK og Gertrud Rasksvej), samt de legepladser der hører til de enkelte daginstitutioner og skoler. Alle daginstitutioner og skoler har en direkte kontakt i kommunen, som de henvender sig til, hvis der er behov for reparationer.

De resterende legepladser i byen ejes af boligselskaberne henholdsvis Illuut, INI og Iserit.

 

Forvaltning for Anlæg og Miljø har besigtiget legepladserne ved henholdsvis ASK og Gertrud Rasksvej og er klar til at igangsætte reparationsarbejde af disse.

 

Driftschefen foreslår:
”(…) at de mindre reparationer på de to legepladser igangsættes. Der kan ikke laves et budget på de ”mindre reparationer” idet opgaven vil bestå i at en af forvaltningens egne folk forsøger at løse opgaverne en efter en. Der kan dog laves en aftale om at forvaltningen bruger 80 timer på sagen med de mindre reparationer, og så ser de hvor langt de når på de 80 timer.
Det svarer til ca. kr. 27.000 plus de tillægsmaterialer som nu er nødvendige (kæder, snor, skruer, beslag mv.)”

 

Såfremt flere af byens legepladser skal besigtiges og repareres med midler fra lokaludvalget, skal det undersøges hvilke legepladser der er tale om og hvem der ejer dem. Der skal indledes dialog med boligselskaberne og det skal undersøges om boligselskaberne selv har mulighed for at igangsætte reparationer eller om lokaludvalget evt. skal bidrage med økonomisk støtte.

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • At Lokaludvalget beslutter om der afsættes 27.000 kr. til reparation af legepladserne v. ASK og Gertrud Rasksvej

 • At Lokaludvlaget drøfter og beslutter om der skal arbejdes videre med reparationer af andre af byens legepladser.

 

Beslutning:
Det besluttes, at der afsættes 27.000 kr. til reparation af legepladserne v. ASK og Gertrud Rasksvej. Med bemærkning om, at det skal undersøges hvordan standen er på den tredje legeplads ejet af kommunen.

 

 

3B: Ansøgning: Paarsisoq – Grovmotorisk legetøj

 

Lokaludvalget har d. 4. dec. 2018 modtaget ansøgning fra nyopstartet forening for småbørns familier i Nuuk, kaldet Paarsisoq. Paarsissoq søger om 45.800 kr. til indkøb af grovmotorisk legetøj (se bilag 1 og 2).

 

”Vi er en nystartet forening der ønsker at ansøge midler til at lave et projekt målrettet

Småbørnsfamilier, der i hverdagen ikke er tilknyttet en institution. I enkelte weekender arbejder vi på at have aktiviteter åben for alle.Vores forening er blevet dannet som et resultat af et projekt med babycafe / Stimulastik tilbud i Illorput som i 2 etaper har kørt siden efteråret 2017 delvist på frivillig basis.
 

Fokus for vores arbejde er at lave aktivitetstilbud, der har et sundhedsfremmende udspring i forhold til børnenes udvikling og et stort fokus på at styrke tilknytning og relationsdannelse mellem voksen og barn. Vi har qua aktiviteterne i Illorput og bidrag fra tidligere projekt for 0-12 måneders børn, legetøj til de mindste. Vi håber I kan være med til at sikre vi har godt udstyr til især grovmotoriske aktiviteter. Denne ansøgning går alene på køb af udstyr som går direkte til børnenes aktivitet.”

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • at Lokaludvalget træffer beslutning om der tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning fra Paarsisoq

2. Budget

 

Beslutning:
Det besluttes af foreningen Paarsisoq tildeles 45.800 kr. til indkøb af grovmotorisk legetøj.

 

3C: Ansøgning: Paarsisoq – Nunu i Bassin

 

Lokaludvalget har d. 4. dec. 2018 modtaget endnu en ansøgning fra foreningen Paarsisoq. I samarbejde med Svømmehallen Malik, vil Paarsisoq starte tilbud om babysvømning og svømning for børn under 4 år. Paarsissoq søger om 59.000 kr. til at kunne køre fast aktivitet i svømmehallen 2 gange om ugen i en forsøgsperiode på 3,5 måned (se bilag 1 og 2).

 

I samarbejde med Svømmehallen Malik og Nuuk Lokaludvalg, ønsker Paarsisoq at:

”(…) tilbyde en sund, social og gratis aktivitet 2 hverdagsformiddage om ugen – Paarsisoq ønsker tilbuddet er åbent for alle med små børn under 4 år. Vi ønsker med dette projekt at styrke småbørnsfamiliers brug af kommunens svømmehal, og facilitere til leg i og over vandet der stimulerer småbørns naturlige udvikling.Vi har i byen en god og engageret svømmeklub. Svømmeklubbens aktiviteter ligger i de sene eftermiddagstimer og aftener. I weekenden bruges svømmehallen i stor grad af byens borgere i alle aldre. En god tendens. Men forholdene kan for småbørn og deres forældre være voldsomme når man skal ”lære” at bruge svømmehallen og føle sig tryg i omgivelserne.

 

I foreningen Paarsisoq ønsker vi, at der i hverdagene vil være en mulighed for især de forældre der er hjemmegående, for at komme i svømmehallen under rolige forhold. Erfaringer fra babycafé /Stimulastik projektet i Illorput har vist os, at der er et ønske fra denne målgruppe om fast aktivitet i svømmehallen. Vi ansøger om midler til at kunne køre fast aktivitet i svømmehallen 2 gange om ugen fordel på 2 målgrupper I en forsøgsperiode på 3,5 måned. Vi søger om midler til indkøb af materiel og om midler til aflønning af underviser/ansvarlig og til frugt og lign. til arrangementerne.”

Indstilling
Der indstilles til:

 • at Lokaludvalget træffer beslutning om der tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning – Nunu i bassin

2. Budget

Beslutning:
Det besluttes af foreningen Paarsisoq tildeles 59.000 kr. til køre fast aktivitet i svømmehallen 2 gange om ugen i en forsøgsperiode på 3,5 måned.

 

 

3D: Ansøgning: Tarneq Panarlu / Fægteklub

 

Lokaludvalget har d. 14. december 2018 modtaget en ansøgning fra fægteklubben Tarneq Panarlu (se bilag 1.). Tarneq Panarlu søger om 50.000 kr. til indkøb af trænings- og sikkerhedsudstyr.

 

”Vi er en lille fægteklub her i Nuuk der dyrker Historisk Fægtning, internationalt kaldet HEMA (Historical European Martial Arts). (…) Her i Nuuk startede vi klubben, "Tarneq Panarlu", i april 2017 og har nu fået en god lille kreds af faste udøvere, men vi kunne godt tænke os at tilbyde træning til mere end en håndfuld af gangen. På sigt vil vi rigtig gerne have folk og dygtighed nok til at kunne repræsentere Grønland ved en af de store nordeuropæiske turneringer. Vi har allerede fået flot respons på at have bragt sporten hertil, som den eneste klub midt i Atlanten mellem Europa og USA, så det er jo dejligt at bygge videre på.

 

Da HEMA netop handler om historisk fægtning, bruger vi også historiske træningsvåben (typisk i stål, ikke skarpe selvfølgelig) hvilket stiller ret store krav til sikkerhedsudstyret. Vi har indtil videre trænet med formandens privat indkøbte udstyr, men der er desværre ikke særligt meget af det. Klubbens kontingentindtægter er tilstrækkelige til løbende reparationer og (på sigt) til at udskifte nedslidt udstyr, men startudgiften til at anskaffe nyt udstyr kommer vi ikke til at have råd til de næste mange år. Forslagsvis beder vi derfor lokaludvalget om kr. 50.000 til indkøb af træningsudstyr. Dette ville give os 6 komplette sæt klubudstyr, hvilket er nok til daglig træning og introduktion for nye medlemmer. Vi ser meget frem til at høre hvad I synes om det!”

Indstilling
Der indstilles til

 • at Lokaludvalget træffer beslutning om der tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Budget

 

Beslutning:
Ujammiugaq Engell forlader lokalet, da hun erklærer sig inhabil. Arnarissoq Fleischer deltager på telefon på punktet, således at Lokaludvalget er beslutningsdygtigt.
Det besluttes, at foreningen Tarneq Panarlu støttes med 50.000 kr. med bemærkning om at Fægteklubben fremover også kan tilmelde sig som medlem af GIF og dermed søge GIF om økonomisk støtte.
 

 

 

 

3E: Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner

 

Jævnfør referat fra Lokaludvalgets 1. ordinære møde d. 30. oktober 2018, blev det besluttet at der skulle afsættes 100.000 kr til opsætning af lys ved fodboldbanen i Qinngorput.

 

Sammen med Lokaludvalgsmedlem Arnarissoq Fleischer, har sekretariatet været i dialog med alle relevante forvaltninger og er nået frem til følgende:

 • Da placeringen af fodboldbanen på sigt skal ændres, skal lysmasterne laves som en mobil løsning og ikke nedsætte si fundament i jorden

 • Kabel og strømforsyning trækkes fra AHL. Forvaltning for børn og Skole vil betale for udgifter til strøm.

 • Afdeling for Sundhed og Fritid vil dække udgifter til drift og vedligehold af lysmasterne.

 • Forvaltning for Anlæg og Miljø vil være behjælpelige med at indhente tilbud fra Entreprenører og kvalitetsikre anlægsarbejdet.

 

 1. har Lokaludvalget også drøftet muligheden for at opsætte hegn ved fodboldbanen i Nuussuaq. Det drejer sig om opsætning af hegn bag ved det mål der vender ud mod vejen, og som dermed udgør en sikkerhedsrisiko før børnene.

 

Forvaltning for Anlæg og Miljø har indhentet et samlet tilbud på begge opgaver fra entreprenør på 231.200 kr (se bilag 1).

 

 

Bemærkning fra Sekretariatet
Det er endnu ikke lykkedes Forvaltning for Anlæg og Miljø, at få andre entreprenører til at byde ind på opgaven. Der foreligger derfor fortsat kun 1 tilbud på opgaven. Det anbefales, at arbejdet først igangsættes til foråret i 2019, når jorden er mindre frossen.

 

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • at Lokaludvalget træffer beslutning om der tildeles økonomisk støtte til formålet

 • at det godkendes at igangsætning af arbejdet påbegyndes i 2019 og dermed dækkes af 2019 puljemidler.

 

 

Bilag
1. Tilbud fra Entreprenør

 

Beslutning:
Det besluttes, at punktet rykkes til Lokaludvalgsmødet d. 12. februar 2019, således at der kan indhentes tilbud fra endnu en entreprenør.

 

3F: Ansøgning – CISV Greenland (Chrildren’s International Summer Villages)

Lokaludvalget har d. 14. januar 2019 modtaget en ansøgning fra organisationen CISV Greenland (Children’s International Summer Villages). CISV søger om 35.000 kr. til afholdelse af en temaweekend for børn i marts 2019.

 

Formålet med projektet, er at afholde:
”En temaweekend baseret på lege og projekter inspireret af CISV og CISV´s værdier (Venskab, Inklusion, Entusiasme, Engagement og Samarbejde). Temaet i 2019 er bæredygtighed, og der vil blive arbejdet med temaet igennem fx foto, musik og kreative øvelser. Fokus er på at involvere børnene i byen og bruge byen til øvelserne og oplevelserne.

Deltagelse er gratis og vil foregå på en af byens skoler. Indsatsen er baseret på frivillige, men dog med enkelte professionelle instruktører for at sikre en god oplevelse.”

 

Målgruppen er:
”Børn og unge i Nuuk (fra ca. 10 år til ca. 16 år)

CISV er en international organisation der arbejder for international og interkulturel udveksling for børn og unge. CISV Greenland deltager årligt med delegationer til børnebyer og camps rundt om i verden, men i erkendelse af at ikke alle har mulighed for at opleve en børneby (der er dels begrænset antal pladser og dels økonomi involveret) afholdes også arrangementer herhjemme, så alle får mulighed for at få udbytte af CISV´s arbejde.

CISV er en ikke-religiøs og ikke-politisk organisation, der fokuserer på at udbrede budskaber om fred og gensidig tolerance i verden til børn.”

 

Indstilling
Der indstilles til

 • at Lokaludvalget træffer beslutning om der tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Beslutning:
Det besluttes, at CISV tildeles 35.000 kr. til afholdelse af temaweekend for børn i Nuuk.

 

4. Eventuelt

Det besluttes, at der anvendes op til 30.000 kr. til indkøb af hættetrøjer (15 stk), roll ups og evt. udarbejdelse af logo fra Rene Design, til anvendelse ved borgerinddragelsesarrangementer og andre offentlige arrangementer, hvor der skal reklameres for Lokaludvalget.

5. Godkendelse af referat

 

Referatet fremsendes til medlemmerne pr. email til godkendelse.

 

 

 


[1] Der skal tages højde for de enkelte projekters endelige slutregnskab. Uforbrugte midler tilbagebetales til Nuuk Lokaludvalg.